Dnešný deň si pripomíname boj proti korupcii

Dnes 9. 12. 2018 je Medzinárodný deň boja s korupciou. Podľa Transparency International je korupcia zneužívanie zverenej moci na súkromný úžitok alebo prospech.

“Korupcia najviac postihuje tých, ktorí sú v spoločnosti najchudobnejší a najzraniteľnejší. Sú to obyčajní občania, ktorí trpia najviac, keď skorumpovaní okrádajú verejné služby, ako je infraštruktúra, zdravotná starostlivosť či vzdelávanie, alebo keď cez “bokovky” udeľujú kontrakty svojim priateľom, “napísala dnes Transparency International v svojom liste.

Jeden zo štyroch ľudí na celom svete tvrdí, že za posledných dvanásť mesiacov musel platiť úplatok za prístup k verejným službám.

Ale keď obyčajní ľudia bojujú proti korupcii, môžu dosiahnuť skutočnú zmenu. Tá sa začína od dostatočnej informovanosti, aktívneho postoja a odhodlania postaviť sa tým, čo porušujú pravidlá a okrádajú spoločné zdroje.

Korupcia zasahuje do všetkých oblastí verejného a súkromného života, je všadeprítomná, bez
rozdielu toho, či ide o krajinu ekonomicky stabilnú s dlhodobou tradíciou demokracie alebo o
rozvojovú krajinu s nedemokratickým politickým systémom. V postkomunistických
krajinách, ku ktorým patrí aj Slovensko, korupciu ešte aj v transformačnom období po
zmenách vedúcich k demokratickému riadeniu spoločenského života verejnosť naďalej
toleruje.
Za úspešnosť boja proti korupcii je zodpovedný každý jednotlivec spoločnosti, ktorý svoj
postoj k nej musí v správnom okamihu demonštrovať rezolútnym odmietnutím a oznámením
akýchkoľvek náznakov korupčných aktivít a stálou intoleranciou ku korupcii. Zodpovednosť
za efektívne opatrenia na úseku boja proti korupcii nenesie jedna inštitúcia či jeden úrad,
keďže boj proti korupcii je zložitý proces založený na preventívnych, ako aj represívnych
opatreniach, ktoré majú hlavne legislatívny a inštitucionálny charakter, no môžu mať aj inú
podobu.
Úlohou represie je odhaľovať, vyšetrovať a stíhať korupciu ako jeden zo závažných druhov
trestnej činnosti poškodzujúcej spoločenské vzťahy a ekonomiku v našej krajine.
Z uvedeného jasne vyplýva, že represívne opatrenia nastupujú po individuálnom alebo
systémovom zlyhaní, ktoré vedie k dokonaniu trestného činu korupčného charakteru.

• Korupcia narúša prístup k verejným službám a vedie k nezákonnému obohacovaniu osôb, v
dôsledku čoho vzniká napätie v spoločenskej štruktúre.
• Korupcia podkopáva normy práva a vytvára úrodnú pôdu pre organizovaný zločin.
• Korupcia vedie ku všeobecnej strate dôvery vo verejné inštitúcie. Vedie k narastaniu pocitu
bezvládia, ľahostajnosti a cynizmu, ktoré ohrozujú základy demokracie