Regos v súlade so zákonom o životnom prostredí

Spoločnosť Regos s.r.o., Bratislava, vykonávajúca geologický prieskum a ťažbu bentonitovýchsurovín v oblasti Kremnických vrchov,  získala pred dvomi rokmi, na základe vykonaného hodnotenia vplyvov ťažby na životné prostredie, súhlas na rozšírenie dobývania od Ministerstva životného prostredia SR.

Súhlasné záverečné stanovisko ministerstva získala na základe dodržania implementovaných prísnych noriem Európskej únie v rámci ukončenéhoprocesu EIA. Na vypracovaní správy sa podieľalo 16 odborných subjektov a spoločnosť stála približne 90 000 EUR.Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie začal v  decembri 2014 a skončil sa v októbri 2016. Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR nadobudlo právoplatnosť v septembri 2016. Všetky informácie o Správe o hodnotení, o prijatých osobitných opatreniach pri banskej  a o Záverečnom stanovisku MŽP SR sú verejne dostupné.

Pripomienky

Počas posudzovania vplyvov na životné prostredie bolo takmer 70 pripomienok fyzických a právnických osôb, ktoré sa v rovnakom znení opakovali päť razy. Tie isté pripomienky boli vznesené počas zámeru hodnotenia, povinného hodnotenia, ale aj v rámci rozkladovej komisie. Všetky pripomienky boli vyhodnotené. Tie, ktoré boli opodstatnené, boli zapracované do správy a na základe odborných stanovísk sa k nimprijali opatrenia. Územie po ukončenej ťažbe bude zrekultivované , znovu vysadené drevinami a vrátené do stavu pôvodného lesného biotopu.

Spoločnosť Regosprerokovala svoje zámery i výsledky hodnotiacej správyo vplyvoch ťažby na životné prostredie so širokou verejnosťou. Najskôr na dvoch predbežných informatívnych stretnutiach s občanmi obce Lutila a Stará Kremnička. Ďalšie verejné stretnutia  na základe požiadaviek zákona  sa uskutočnili s obyvateľmi obcí Lutila a Stará Kremnička, Bartošova Lehôtka a Kopernica. Okrem toho spoločnosť mala viaceré stretnutiaso starostami a poslancami niektorých obcí.

Na záver treba konštatovať, že RegosBratislava nie jediná firma, ktorá ťaží bentonit v regióne Kremnických vrchov. Je to ale jediná ťažiar bentonitov v SR, ktorý prešiel zložitým procesom posudzovania vplyvov svojej činnosti na životné prostrediea  bentonity ťaží podľa stanovených podmienok záverečného stanoviskaMŽP SR, na zamedzenie alebo minimalizáciu vplyvov ťažby na životné prostredie. Jej činnosť je od počiatku bola  a je pod drobnohľadom miestnych environmentálnych aktivistov.Je však mimoriadne zaujímavé, že títo namiesto toho aby prístup tejto spoločnosti vyzdvihli, zaslali na MŽP SR súdnu žalobu za vydanie záverečného stanoviska. Pritom na rovnaké firmy, ktoré v regióne ťažia tejto surovinyuž desiatky rokov a v niekoľkonásobne väčšom rozsahu, bez akéhokoľvek hodnotenia vplyvov na životné prostredie, pod svoj drobnohľad aktivisti odmietajú vziať a  voči ich činnosti nemajú žiadne pripomienky.

Čo je to bentonit?

V ideálnom prípade premenený sklovitý sopečný popol, ktorý sa v Kremnických vrchoch naakumuloval pred vyše 20 miliónmi rokov a neskôr bol v podmienkach postvulkanických procesov zmenený na plastický íl.Je to environmentálna surovinanenahraditeľných špecifických vlastností, ktorá sa využíva vo vyše päťdesiatich odvetviach priemyslu, napríklad ochrana životného prostredia,ukladanie odpadov, viaceré odvetia stavebníctva, výroba špeciálnych hmôts využitím nanotechnológií, poľnohospodárstvo, hutníctvo, zlievarenstvo, vrtný výplach, papierenský a chemický priemysel, ale vo veľkej miere i vo farmácií (plnivo tabliet), kozmetike (púdre), potravinárstve a pod. Určite nesmieme zabudnúť najeho využitie ako tlmiaca hmota pre trvalé úložiska jadrového odpadu, ale práškový bentonitovýextrát je na Slovenskuznámy aj ako dostupný liek Smecta,na liečbu ťažkostí a bolestí spojených s ochorením tráviacej a vylučovacej sústavy, žalúdka, čriev a zároveň aj ako liek proti akútnej hnačke u detí, tehotných žien a dospelých, ale i na detoxikáciu organizmu.

Surovina sa dobýva v jednoduchých podmienkach v povrchových lomoch pomocou technicky nenáročných strojových zariadení pásového rýpadla, dózerov a nákladných aút.Úprava vyťaženej suroviny je bezodpadová a nezanecháva za sebou žiadne skládky a odkaliská. To uľahčuje i rekultiváciu území po ukončení ťažby.