Rada slovenských exportérov vidí opatrenia

BRATISLAVA – Vzniká nový systém ekonomických vzťahov a príležitostí pre rast. Pre slovenský export platí to, čo pre celú ekonomiku. Je najvyšší čas konať.

Táto myšlienka otvára publikáciu Krehká realita slovenského exportu s podtitulom Analýza vývoja slovenského exportu s dôrazom na výsledky zahraničného obchodu SR v rokoch 2019 a 2020 – návrh opatrení a spolupráca relevantných subjektov. Jej autormi sú Viera Ružeková, Stanislav Zábojník, Ján Hrinko, Lukáš Parízek a Jozef Hrabina. Publikáciu vydala Rada slovenských exportérov.

Nasledujúce parciálne odporúčania by mali byť podnetom k vytvoreniu efektívneho inštitucionálneho rámca pre podporu exportu:

• aktívna, efektívna a adresná pomoc štátu pre podporu zahraničného obchodu SR a jej exportnej výkonnosti;

• masívna finančná podpora slovenského exportu, najmä malých a stredných podnikov s vlastnou rozpočtovou kapitolou;

• určenie priorít a inštitúcií vo vzdelávaní zamestnancov verejnej správy v oblasti zahraničného obchodu a podnikateľského prostredia SR;

• určenie priorít a inštitúcií vo vzdelávaní malých a stredných podnikateľov v oblasti proexportnej podpory a techniky zahraničného obchodu;

• definícia prioritných krajín s odôvodnením a zámermi;

• podpora podnikateľských subjektov na veľtrhoch a výstavách v zahraničí, ktorá predstavuje najefektívnejší nástroj na expanziu MSP na nové trhy, udržania existujúcich a celkové posmelenie subjektov MSP k medzinárodnému podnikaniu;

• zvýšenie a výrazné skvalitnenie siete ekonomickej diplomacie SR, obsadiť pozície expertmi v oblasti zahraničného obchodu, PZI, podnikateľského prostredia SR.

Medzi systémové opatrenia podporujúce vývoz tovarov a služieb zo Slovenska by mali patriť: 1. dodatočné finančné zdroje na podporu exportu; 2. koordinačné centrum exportu; 3. databáza exportérov a branding, teda vytváranie značky Slovenska ako krajiny v globálnom priestore; ale aj 4. digitalizácia a komunikácia.

Rada slovenských exportérov vznikla v roku 2020. Jej cieľom je podporovať vývoz tovarov a služieb zo Slovenskej republiky.  Táto podnikateľská platforma je otvorená pre všetky slovenské spoločnosti, ktoré exportujú alebo sa zaujímajú o oblasť medzinárodného obchodu. Jej cieľom je sprostredkovať efektívnu komunikáciu medzi exportérmi, štátnymi inštitúciami, komerčnými bankami a relevantnými medzinárodnými inštitúciami, v ktorých je Slovenská republika členom.

Predsedom Rady slovenských exportérov je Lukáš Parízek zakladateľ Iniciatívy na podporu exportu a bývalý štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.