OECD je proti úplatkom, v ex-ZSSR sú pomenej

V dňoch 3.-5. júla 2018 bolo na pôde Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v Paríži koná 19. plenárne stretnutie Protikorupčnej siete pre východnú Európu a Strednú Áziu (ACN), regionálneho protikorupčného programu. Informuje o tom v sociálnych sieťach stále zastúpenie Slovenskej republiky pri OECD.

Pracovná skupina OECD pre boj s podplácaním zahraničných obchodných činiteľov podporuje krajiny vo východnej Európe a strednej Ázii v boji proti korupcii tým, že vytvára regionálne fórum na podporu protikorupčných aktivít, výmenu informácií, vypracovanie osvedčených postupov a koordináciu darcov.

Rokovanie otvoril Masamichi Kono, zástupca generálneho tajomníka OECD. Počas rokovania prezentovali   výsledky implementácie a monitoringu antikorupčných mechanizmov v Ukrajine, Arménsku a Kirgystane. Taktiež sa prezentovali správy o pokroku v Azerbajdžane, Uzbekistane, Kazachstane, Mongolsku a Gruzínsku.

Uvsdieme príklad jednéo projektu na Ukrajine. V novembri 2014 OECD v súlade s Memorandom o porozumení (MOU) medzi OECD a Ukrajinou spustila projekt zameraný na podporu Ukrajiny v rámci protikorupčného programu. Cieľom projektu je posilniť právnu a inštitucionálnu kapacitu na účinné odhaľovanie, vyšetrovanie a trestné stíhanie vysokoprofilovej a komplexnej korupcie na Ukrajine. Konkrétne: poskytovať ukrajinským orgánom šitú na mieru pomoc na zriadenie Národného protikorupčného úradu poskytnúť pomoc na budovanie kapacít špecializovanému oddeleniu v rámci Generálnej prokuratúry, ktorá bude spolupracovať s Národným protikorupčným úradom s cieľom zabezpečiť efektívne odhaľovanie a vyšetrovanie prípadov korupcie
vypracovať spoločný program odbornej prípravy o vybraných aspektoch odhaľovania, vyšetrovania, stíhania a rozhodovania v prípadoch komplexnej korupcie, vrátane finančných vyšetrovaní, orgánom činným v trestnom konaní a súdnym orgánom s cieľom pomôcť Ukrajine smerovať k užšiemu dodržiavaniu noriem OECD v oblasti podplácania zahraničného obchodu s dôrazom na zodpovednosť právnických osôb za trestné činy korupcie, konfiškáciu, medzinárodnú spoluprácu a obnovu majetku.