Príhovor ministra zahraničných vecí Uzbeckej republiky V. Norova na slávnostnom otvorení Medzinárodnej konferencie o Afganistane

Vážení účastníci konferencie!

Drahí priatelia!

Vyjadrujem úprimnú vďaku za vašu účasť na tomto významnom fóre a chcem vám popriať príjemný pobyt v pohostinnej uzbeckej krajine a úspešnú prácu.

Vyjadrujem naše hlboké uznanie generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov p. António Guterres za podporu iniciatívy prezidenta Uzbekistanu Shavkata Mirziyoyeva usporiadať medzinárodnú konferenciu o Afganistane a za účasť ako jeho zástupca p. Markus Potzel, zástupca osobitného predstaviteľa pre Afganistan v pomocnej misii OSN v Afganistane.

Vítam delegáciu dočasnej vlády Afganistanu na čele s úradujúcim ministrom zahraničných vecí p. Amir Khan Muttaqi.

Som presvedčený, že toto podujatie prispeje k rozvoju spoločných prístupov medzinárodného spoločenstva tak v otázkach podpory stability, bezpečnosti, ozdravenia národného hospodárstva Afganistanu a jeho začlenenia do procesov regionálnej spolupráce v záujme mnohonárodného Afganistanu. ľudí a celého sveta.

Vážení hostia!

Chcel by som zdôrazniť kľúčový význam pokrízového vývoja Afganistanu pre celý systém medzinárodnej a regionálnej bezpečnosti.

Uzbekistan má záujem o rozvoj Afganistanu ako mierového, nezávislého a prosperujúceho štátu.

Zastávame tiež jasné stanovisko, že Afganistan v dohľadnej budúcnosti zostane dôležitým faktorom regionálnej bezpečnosti, ktorý bude priamo ovplyvňovať národné záujmy regionálnych krajín, predovšetkým susedných štátov.

Ako povedal prezident Uzbekistanu Šavkat Mirziyoyev na poradnom stretnutí hláv stredoázijských štátov 21. júla tohto roku vČ halpan Ata v Kirgizsku, „našou najdôležitejšou prioritou by malo zostať pokračovanie úzkej spolupráce pri presadzovaní dlhodobého mieru v Afganistane. a jeho sociálno-ekonomické oživenie.

Sme najbližší susedia a nikto iný by nemal mať záujem o stabilitu v tejto krajine.

Do veľkej miery závisí od nás, ako tento problém vníma medzinárodné spoločenstvo,“ zdôraznil prezident Uzbekistanu.

V tejto súvislosti by sa rozvoj spoločných prístupov k riešeniu sociálno-ekonomických problémov Afganistanu v tejto fáze rozvoja krajiny mal stať hlavnou prioritou štátov regiónu a svetového spoločenstva.

Je potrebné spojiť naše sily, aby v dlhodobo trpiacej krajine Afganistan zavládol dlho hľadaný mier a vytvorili sa podmienky pre dynamický post konfliktný vývoj.

Dnes je dôležité poznamenať, že napriek nedostatku manažérskych skúseností, finančným a ekonomickým obmedzeniam môžeme pozorovať silnú túžbu afganských úradov zlepšiť situáciu v krajine, vylúčiť výskyt rôznych faktorov, ktoré v tej či onej miere , môže viesť k novej vlne destabilizácie.

Potešila nás ochota dočasnej vlády nebrániť návratu do krajiny predstaviteľom politických a spoločenských kruhov, ktorí odišli z Afganistanu po auguste 2021.

Sme presvedčení, že tieto kroky prispejú nielen k urýchlenému dosiahnutiu národného zmierenia, ale aj k citeľnému zníženiu intenzity negatívneho postoja voči novým orgánom krajiny.

Spolu s tým veríme, že rýchla implementácia základných požiadaviek medzinárodného spoločenstva dočasnou vládou, vrátane vytvorenia inkluzívnej vlády založenej na širokom zastúpení, zabezpečenie práv žien a národnostných menšín, ako aj umožnenie afganskej získanie plnohodnotného školského vzdelania pre dievčatá je zárukou pokojnej budúcnosti pre celý afganský ľud.

Drahí priatelia!

Všetky susedné štáty a medzinárodní partneri sú znepokojení hrozbou eskalácie humanitárnej krízy v Afganistane a rizikom, že ekonomická situácia skĺzne do priepasti chaosu.

Je čas prejsť od slov k činom – pomôcť oživiť afganské hospodárstvo a vytvoriť všetky potrebné podmienky na zapojenie Afganistanu do procesov regionálnej integrácie.

Na dodanie humanitárnej pomoci do Afganistanu sme v pohraničnom meste Termez vytvorili multifunkčný dopravný a logistický uzol, ktorý v súčasnosti aktívne využívajú rôzne orgány OSN.

Dňa 18. júla sa na území Afganistanu za účasti špecialistov z Uzbekistanu, Afganistanu a Pakistanu začali expedičné práce na určení železničnej trasy transafganskej železnice „Termez-Mazar-I-Sharif – Kábul-Péšávar“ a uskutočniteľnosti. štúdia projektu.

Uzbeckí špecialisti navyše tento rok dokončili práce na obnove medzinárodného letiska v meste Mazar-I-Sharif.

Sme presvedčení, že je dôležité pokračovať spoločne s Afganistanom v realizácii takých infraštruktúrnych projektov, ako je výstavba železnice „Termez – Mazar-e-Sharif – Kábul – Peshawar“, ktorej tranzitný potenciál predstavuje 20 miliónov ton nákladu ročne a „ Vedenie na prenos energie Surkhan – Pul-e-Khumri.

Pozývame všetkých účastníkov konferencie na prezentáciu infraštruktúrnych projektov na pomoc Afganistanu.

Sme presvedčení, že realizácia týchto projektov pomôže nielen pri rekonštrukcii afganskej ekonomiky a urobí z Afganistanu most medzi strednou a južnou Áziou, ale podporí aj celkový proces regionálnej konektivity v prospech a prosperitu ľudí z obrovskej regiónu

Obrovský význam prikladáme výcviku afganskej mládeže vo Vzdelávacom centre v Termeze, zriadenom z iniciatívy prezidenta Uzbekistanu.

Sme presvedčení, že sa tým urýchli príprava vysokokvalifikovaných odborníkov pre kľúčové sektory národného hospodárstva Afganistanu, ktorí budú môcť spravodlivým dielom prispieť k jeho ekonomickému oživeniu.

Rozmrazenie finančných aktív Afganistanu v zahraničí je hlavným faktorom pri obnove afganskej ekonomiky, pri riešení akútnych problémov sociálneho charakteru, ktorým v súčasnosti čelia obyvatelia tejto priateľskej krajiny, ako aj pri realizácii významných infraštruktúrnych projektov v prospech celého Afganistanu.

Na záver by som rád zdôraznil, že len spoločným úsilím môžeme v tejto krajine dosiahnuť trvalý mier a národnú harmóniu.

Niet inej cesty a osud ľudu Afganistanu a jeho pokojnej, svetlej budúcnosti bude vo veľkej miere závisieť od našich súčasných koordinovaných krokov.

Ďakujem za tvoju pozornosť!