Premiér chce zvýšť minimálnu mzdu na 520 EUR

Premiér vlády Slovenskej republiky Róbert Fico na konferencii Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR povedal, že od budúceho roku by mohla byť minimálna mzda 520 EUR. Od 1. januára 2018 je v Slovenskej republike minimálna mzda 480 EUR.

Výšku minimálnej mzdy v Slovenskej republike upravuje zákon. Minimálna mzda ako inštitút neexistuje vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Odvody z minimálnej mzdy v roku 2018

Minimálna mzda v roku 2018 480 Zamestnávateľ Zamestnanec
Sociálne poistenie Nemocenské poistenie 1,40% 6,72 1,40% 6,75
Starobné poistenie 14,00% 67,2 4,00% 19,20
Invalidné poistenie 3,00% 14,40 3,00% 14,40
Poistenie v nezamestnanosti 1,00% 4,80 1,00% 4,8
Garančné poistenie 0,25% 1,25
Úrazové poistenie 0,80% 3,00
Rezervný fond solidarity 4,75% 22,80
Spolu 25,20% 125,96 9,40% 45,15
Zdravotné poistenie 10,00% 48,00 4,00% 19,20

Prameň: Finančné Noviny, vlastný prepočet

Analytická správa Svetovej organizácie práce (International Labour Organization – ILO) o nerovnosti v mzdách (Global Wage Report 2016/17: Wage inequality in the workplace) prináša jej postoj k problematike minimálnej mzdy.

Podľa ILO sa na základe  ukazovateľa “priemerná mzda nedá pochopiť to, “ako sa priemerná mzda rozdeľuje podľa rôznych kategórií zamestnancov v mnohých krajinách sveta.”

Minimálna mzda v krajinách V 4

Krajina Mzda v národnej mene Prepočet na EUR Medziročný nárast v %
Česká republika 12 200 CZK 475,80 EUR 10,9
Maďarsko 138 000 HUF 447,96 EUR 8,2
Poľsko 2 100 PLN 496,85 EUR 5
Slovenská republika 480 EUR 480 EUR 10,3

Prameň: TREXIMA / EUROSTAT

Medzinárodná organizácia tvrdí, že “nerovnosť v platení za prácu sa v posledných desaťročiach prehĺbila.” Z hlavnej analytickej správy ILO vyplýva, že nerovnosť v mzdách odráža “individuálne a výrobné” rozdiely medzi pracovníkmi a veľmi veľké prehlbovanie nerovnosti núti k obavám jeho negatívneho scoiálno-ekonomického dopadu.  Ako konštatuje správa, rastúca nerovnosť v mzdách a v príjmoch domácností často koreluje so znižovaním miezd.

V posledných rokoch kvôli ochrane zamestnancov s nízkymi mzdami a znižovaniu nerovnosti v mzdách sa zaviedol mechanizmus definovania minimálnej mzdy. ILO konštatuje, že ako vyplýva zo záverov posledných výkumov, adekvátna veľkosť minimálnej mzdy môže viesť k zvyšovaniu príjmov zamestnancov s nižšími príjmami, medzi ktorými sú najmä ženy. Zvyšovanie minimálnej mzdy nemá podľa výskumov a názoru ILO negatívny vplyv na trh práce. Podľa medzinárodnej organizácie by sa mala minimálna mzda určovať na základe vedeckých poznatkov, ale aj po vyčerpávajúcich rokovaniach medzi sociálnymi partnermi.