Politička Vladimíra Marcinková za jeden rok absolvovala magisterské štúdium práva na UPJŠ

PREŠOV – Poslankyňa Vladimíra Marcinovká absolvovala v roku 2013 bakálrske štúdium a v roku 2014 magisterské štúdium.

Bolo to na Právnickej fakulte Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Vyplýva to z Centrálneho registra záverečných prác. Je verejnená pod jej dievčesnkým menonom Vladimíra Ledecká. Je dcérou bývalého starostu Spišského Hrhova a bývalého štátneho tajomníka  na  Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, Vladimíra Ledeckého.

Centrálny register záverečných prác hovorí o tom, že téma jej bakalárskej práce boli Pracovnoprávne vzťahy volených funkcionárov obce. Záver práce konštatuje, že nedostatky v legislatíve treba odstaňovať usmerneniami ministerstiev. Na titulnej stránke záverečnej práce je rok 2013.

Autorka uvádza: Predmetom bakalárskej práce je predovšetkým analýza pracovnoprávneho postavenia volených funkcionárov obce, starostu a poslanca obecného zastupiteľstva. Pomerne rozsiahly predmet práce je spracovaný v dvoch kapitolách ďalej členených do podkapitol.

Za základné piliere vzťahujúce sa na túto problematiku považujeme samotný výkon verejnej funkcie, a z toho vyplývajúce práva a nároky starostu obce. Výsledok tejto práce tvorí prehľad najdôležitejších právnych okruhov sprevádzajúcich problematiku pracovnoprávneho postavenia starostu obce a v obmedzenej miere tiež poslanca obecného zastupiteľstva.

Témou magisterskej, alebo ak chcete diplomovej práce sú Pracovné vzťahy v obecnej samospráve. Jedným zo záverov práce je to, že starosta by mal mať právo v prípade porušena zákonov odvolať kontrolóra obce. Na titulej stránke diplomovej práce je rok 2014.

Autorka uvádza:   Predmetom diplomovej práce je analýza pracovnoprávnych vzťahov v obecnej samospráve. Rozsiahly predmet práce je spracovaný v 5 kapitolách ďalej členených do podkapitol. Za základné piliere skúmania tejto témy považujeme odlišnosti pracovného pomeru s obcou a štandardného pracovného pomeru. Tiež spoločné a odlišné znaky výkonu verejnej funkcie a pracovného pomeru a osobitosti inštitútu hlavného kontrolóra v obci. Výsledok tejto práce tvorí prehľad najdôležitejších právnych okruhov problematiky pracovnoprávnych vzťahov v obciach a mestách v kontexte platnej právnej úpravy a teórie práva sprevádzaných tiež návrhmi legislatívnych zmien, ktoré by prispeli k precizovaniu právnej úpravy v tejto oblasti.

Podľa internetovej stránky Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika magisterské štúdium v tomto odbore trvá dva roky.

Ilustračné fotografie: www.pixabay.com, www.pexels.com