Polícia SR porušuje Ústavu Slovenskej republiky

BRATISLAVA – Polícia Slovenskej republiky nemá v žiadnom zákone oporu pre to, aby cenzurovala informácie, ktoré zverejňujú občania vo verejnom priestore.

Prečo je to tak? Lebo je to v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Uvádzame jej ustanovenia. Politické práva – čl. 26 Ústavy SR – Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. Podnikanie v odbore rozhlasu a televízie sa môže viazať na povolenie štátu. Cenzúra sa zakazuje.

Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.

Aký zákon vymedzil právo, ktorým by sa obmedzilo ústavné právo zverejňovať informácie? Žiaden.

Cenzúra je oficiálna kontrola, a prípadne následné obmedzenie či zákaz,  verejne publikovaných či prezentovaných textov, televíznych a filmových diel, divadelných hier a podobne z morálneho, politického či štátneho hľadiska.