Klub 500 k Trestnému zákonníku z roku 2021

Klub 500 1. Všeobecne
Predložený návrh novely zákona č. 300/2005 Z.z. je hmotnoprávnou normou trestného práva , pričom vo všeobecnosti máme za to, že Trestný zákon v Slovenskej republiky upravuje ukladanie trestov prísnejšie, ako je štandard v ostatných krajinách Európskej únie napr. (Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Česká republika, atď). Zásadné výhrady uplatňujeme k hranici škody, ktorá je jedným z kritérií pri ukladania trestov: 1. Hranice výšky spôsobenej škody sú stanovené nižšie (napr. návrh novely 250.000 eur škoda veľkého rozsahu vs. 400.000 eur Česká republika). 2. Celková výška možných trestov, až 25 rokov, je zásadne vyššia ako hranica 15 rokov určená vo viacerých krajinách Európskej únie (napr. Nemecko, Rakúsko). 3. „Nenásilné“ trestné činy, ktoré sú považované vo všeobecnosti ako menej spoločenské závažné, môžu byť trestané a. viac ako násilné trestné činy, napr. skrátenie dane, legalizácia príjmov vs. vražda. b. celková prípustná trestná sadzba zásadne presahuje výšky v ostatných Európskych krajinách 15-20-25 rokov vs. 10 rokov. c. spodná hranica možného trestu zásadne prevyšuje spodnú hranicu v iných Európskych krajinách napr. 7-12 vs 3-10 resp. 5-10. Z dôvodu zásadných výhrad navrhujeme: 1. Upraviť celkovú maximálnu výšku nenásilných trestných činov, tak aby horná hranica trestov neprevyšovala viac ako 10 rokov. 2. Upraviť jednotlivé rozsahy sadzieb v rámci trestného činu, tak aby sa znížili trestné sadzby, čím sa zároveň umožní súdu viac diferencovať trest podľa závažnosti spáchania trestného činu. V tejto súvislosti si dovoľujeme poukázať na relatívne podrobný rozbor predkladateľa (bod 178 Dôvodovej správy) vo veci zrušenia §263, v ktorom predkladateľ dochádza k záveru: „Nielenže slovenské nastavenie je v tomto smere prísnejšie ako európska legislatíva, ale dokonca vyčnieva z právnych štandardov ostatných členských štátov.“. Je pri tom škoda, že sa predkladateľ neinšpiroval všeobecnou trestnoprávnou legislatívou (napr. Nemeckej spolkovej republiky, Českej republiky, atď.) aj pri stanovovaní resp. prehodnocovaní trestných sadzieb pri určitých trestných činoch, kedy by nepochybne dospel k záveru, že trestné sadzby v Slovenskej republike „vyčnievajú z právnych štandardov ostatných členských štátov.“.
Klub 500 10. K hanobeniu národa, rasy a presvedčenia – k bodu 247. návrhu zákona
Navrhujeme vypustiť tento novelizačný bod v plnom rozsahu. Odôvodnenie: Máme za to, že navrhované znenie skutkovej podstaty trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia, v zmysle ktorého je trestné hanobenie skupiny alebo jednotlivca pre ich vzhľad alebo osobnú charakteristiku je neprimeraným zásahom do slobody prejavu, ktorá je garantované v čl. 26 ods. 1 Ústavy SR. Cieľom rozšírenia tejto skutkovej podstaty je reakcia na určité formy prejavov nenávisti, avšak kriminalizácia verbálnych deliktov spočívajúcich v hanobení vzhľadu alebo osobnej charakteristiky môže byť v budúcnosti zneužívaná a v rámci trestného konania ľubovoľne ohýbaná. Za hanobenie vzhľadu a osobnej charakteristiky by sa mohli považovať akékoľvek poznámky na vzhľad osôb, čo považujeme za absolútne neprimeraný zásah do slobody prejavu. Zároveň takto navrhované znenie vyvoláva právnu neistotu, pretože pojmy „vzhľad“ a „osobná charakteristika“ sú vágne a náchylné na zneužitie. Uvedené vyplýva aj z judikatúry Ústavného súdu SR, ktorý vo svojom rozhodnutí (PL. ÚS 29/05 – 161) uvádza, že z hľadiska skutkových predpokladov a obsahu príslušnej právnej úpravy musí zákonodarca koncipovať a formulovať zákon a v ňom obsiahnuté právne normy tak, aby zodpovedali požiadavkám jasnosti, prehľadnosti a justiciability. Ústavný súd SR taktiež v minulosti rozhodol (PL ÚS 5/2017-117), že rozšírenie skutkovej podstaty hanobenia národa, rasy a presvedčenia o „politické presvedčenie“ je v rozpore s Ústavou SR, pretože predstavuje neprimeraný zásah do slobody prejavu, preto máme za to, že takto navrhované znenie trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia nie je prípustné.
Klub 500 2. K výške škody
Minimálna mzda určená na rok 2022 činí 646 eur, čo prestavuje nárast o 2.43 násobok oproti roku 2005 (266 eur). Vzhľadom na to, že počas 16 rokov od platnosti zákona 300/2005 Z.z. nedošlo k zmene výšky malej škody navrhuje sa v súlade s princípmi trestného práva zmeniť výšku škody na sumu 700 eur. Samozrejme za zváženie stojí zvýšiť výšku škody ešte viac z dôvodov veľmi občasnej novelizácie tohto ustanovenia trestného poriadku (1x za 16 rokov), pričom plynutím času dochádza v spoločnosti k znehodnoteniu hodnoty peňazí (inflácia) a tak sa postupne menej závažné trestné činy stávajú závažnejšími – rovnaká vec bude mať o 5 rokov vyššiu nominálnu hodnotu. Z dôvodovej správy nie je zrejmé prečo predkladateľ navrhuje zvýšiť malú škodu iba na 500 eur, aj keď sám uvádza ako (správny dôvod) hospodársky vývoj od roku 2006. K bodu 74 (§ 125 ods. 1) V § 125 ods. 1 sa navrhuje zmeniť malú škodu z 266 eur na sumu 500 eur z dôvodu hospodárskeho vývoja od roku 2006, keďže suma 266 eur má v súčasnosti podstatne nižší význam ako v roku 2006 a súčasne sa zavádza nová kategória škody – škoda mimoriadne veľkého rozsahu, ktorej hranica je najmenej 1 000 000 eur. Takisto v záujme lepšej zrozumiteľnosti právnej úpravy sa jednotlivé výšky škody vyjadrujú v konkrétnych pevne určených sumách, nie v násobkoch. Návrh Klubu 500: V § 125 odsek 1 znie: „(1) Škodou malou sa rozumie škoda najmenej 700 eur. Škodou väčšou sa rozumie škoda najmenej 7 000 eur. Škodou značnou sa rozumie škoda najmenej 70 000 eur. Škodou veľkého rozsahu sa rozumie škoda najmenej 350 000 eur. Škodou mimoriadne veľkého rozsahu sa rozumie škoda najmenej 1 000 000 eur. Tieto hľadiská sa použijú rovnako na určenie výšky prospechu, hodnoty veci a rozsahu činu.“.
Klub 500 3. K trestným činom s priamym vplyvom na štátny rozpočet a Európsky rozpočet
Predkladateľ si kladie za cieľ „zosúladiť trestné sadzby za majetkové trestné činy“. V predkladanom návrhu sa však navrhuje výrazné zníženie trestných sadzieb pri Úverovom, Poisťovacom a Kapitálovom podvode, a naopak výrazné zvýšenie sadzieb pri trestných činoch § 226 Neoprávnené obohatenie § 227 Podvodný úpadok § 228 Zavinený úpadok, pričom tieto sa dajú považovať svojou závažnosťou za menej závažné. Ako uvádzame, vyššie máme za to, že vo všeobecnosti sú trestné sadzby za určité trestné činy neprimerane vysoké. Vo veci §261 si predkladateľ kladie za cieľ zosúladenie s §225, tento zámer je správny avšak ako uvádzame nižšie je potrebné uvedené a ďalšie trestné činy prehodnotiť komplexne a v zásade znížiť ich trestné sadzby na Európsku úroveň (resp. podľa návrhu predkladateľa obdobne ako daňové trestné činy). Navrhuje sa zosúladenie trestných sadzieb medzi daňovými trestnými činmi : • § 276 Skrátenie dane a poistného, • § 277 Neodvedenie dane a poistného a subvenčnými podvodmi, • § 225 Subvenčný podvod, • § 261 Poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie. Považujeme ako nelogické, aby existovali medzi týmito trestnými činmi rozdiely, keďže z pohľadu štátu dochádza k rovnakému výsledku pre štátny rozpočet a to jeho skrátenie o príjmy napr. (daňové trestné činy) alebo zvýšené výdavky napr. (subvenčné trestné činy). Taktiež kritérium – spoločenská závažnosť, resp. spôsob a závažnosť konania páchateľa je týchto trestných činov obdobná – predložený nesprávny alebo neúplný výkaz alebo doklad, alebo neposkytne povinné údaje, neuvedie daňovú povinnosť v daňovom priznaní, uvedie podmienky ktoré nespĺňa. Za zmienku stojí, že krajiny Európskej únie za tieto trestné činy určujú maximálnu trestnú sadzbu 10 rokov. Pričom napr. Česká republika 5-10 rokov, Nemecká spolková republika 6 mesiacov až 10 rokov, atď. Na okraj uvádzame, že podľa nášho názoru je trestný čin § 261 Poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie nesprávne kategorizovaný v trestnom zákone ako Hospodársky trestný čin, pričom ide zrejme o druh podvodu, ako nakoniec správne uvádza aj predkladateľ keď ho prirovná k trestnému činu subvenčného podvodu. K § 225 Subvenčný podvod – Klubom 500 navrhované znenie: V § 225 ods. 4 sa slová „tri roky až desať“ nahrádzajú slovami „jeden rok až päť“. V § 225 ods. 5 sa slová „päť rokov až dvanásť“ nahrádzajú slovami „tri roky až osem“. V § 225 ods. 6 sa slová „desať rokov až pätnásť“ nahrádzajú slovami „štyri roky až desať“. § 225 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie: „(7) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3 a spôsobí ním škodu mimoriadne veľkého rozsahu.“ K § 261 Poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie – Klubom 500 Navrhované znenie: V § 261 ods. 6 sa slová „sedem rokov až dvanásť“ nahrádzajú slovami „štyri roky až desať“. § 261 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie: „(7) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3 a spôsobí ním škodu mimoriadne veľkého rozsahu.“
Klub 500 4. K majetkovým trestným činom
Predkladateľ si kladie za cieľ „zosúladiť trestné sadzby za majetkové trestné činy“. V predkladanom návrhu sa však navrhuje výrazné zníženie trestných sadzieb pri Úverovom, Poisťovacom a Kapitálovom podvode, a naopak výrazné zvýšenie sadzieb pri trestných činoch § 226 Neoprávnené obohatenie § 227 Podvodný úpadok § 228 Zavinený úpadok, pričom tieto sa dajú považovať svojou závažnosťou za menej závažné. Ako uvádzame, vyššie máme za to, že vo všeobecnosti sú trestné sadzby za určité trestné činy neprimerane vysoké. Za zmienku stojí, že krajiny Európskej únie za majetkové trestné činy určujú maximálnu trestnú sadzbu 10 rokov (napr. Česká republika 5-10 rokov, resp. 3-10 rokov, Nemecká spolková republika 6 mesiacov až 10 rokov, atď). Vítame zámer zákonodarcu zmierniť tresty pri Úverovom, Poisťovacom a Kapitálovom podvode. Avšak považujeme za neprimerané, aby vo všeobecnosti Podvod podľa §221 bol trestaný zásadne rozdielnejšie a preto navrhujeme rovnakú úpravu trestných sadzieb ako predkladateľ navrhuje pri Úverovom, Poisťovacom a Kapitálovom podvode. Rovnako navrhujeme dodržať zásadu primeranosti aj pri trestných činoch podľa § 226 Neoprávnené obohatenie, § 227 Podvodný úpadok a § 228 Zavinený úpadok. Pri trestnom čine § 237 Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku navrhujeme taktiež zaviesť trestné sadzby maximálne vo výške nami navrhovaných trestných sadzieb v prípade Podvodu (napr. Česká republika má maximálnu sadzbu 2-8 rokov, ostatné Európske krajiny do 10 rokov). Pri trestných činoch § 239 Poškodzovanie veriteľa a § 240 Zvýhodňovanie veriteľa je podľa nášho názoru súčasná právna úprava dostatočná (porovnateľná s ČR). Pri trestnom činne § 245 Poškodzovanie cudzej veci navrhujeme zníženie trestných sadzieb pod výšku trestných sadzieb nami navrhovaných za trestný čin Podvodu, keďže považujeme tento trestný čin za menej spoločensky nebezpečný vzhľadom na to, že páchateľ sa nesnaží dosiahnuť prospech (napr. ČR úprava 2-6 rokov). Klubom 500 navrhované znenie: V § 221 ods. 2 sa slová „jeden rok až päť rokov“ nahrádzajú slovami „šesť mesiacov až tri roky“. V § 221 ods. 3 sa slová „tri roky až desať“ nahrádzajú slovami „jeden rok až päť“. V § 221 ods. 4 sa slová „desať rokov až dvanásť“ nahrádzajú slovami „tri roky až desať“. V § 226 ods. 3 sa slová „tri roky až osem“ nahrádzajú slovami „jeden rok až päť“. V § 226 ods. 4 sa slová „sedem rokov až dvanásť“ nahrádzajú slovami „tri roky až desať“. V § 227 ods. 1 sa slová „až na tri roky“ nahrádzajú slovami „až na dva roky“. V § 227 ods. 2 sa slová „jeden rok až päť rokov“ nahrádzajú slovami „šesť mesiacov až tri roky“. V § 227 ods. 3 sa slová „dva roky až osem rokov“ nahrádzajú slovami „jeden rok až päť rokov“. V § 227 ods. 4 sa slová „päť rokov až dvanásť“ nahrádzajú slovami „tri roky až desať“. § 228 bez zmeny. V § 237 ods. 2 sa slová „jeden rok až päť rokov“ nahrádzajú slovami „šesť mesiacov až tri roky“. V § 237 ods. 3 sa slová „tri roky až desať“ nahrádzajú slovami „jeden rok až päť“. V § 237 ods. 4 sa slová „desať rokov až pätnásť“ nahrádzajú slovami „tri roky až desať“. § 239 a § 240 bez zmeny. V § 245 ods. 2 sa slová „šesť mesiacov až tri roky“ nahrádzajú slovami „až na dva roky“. V § 245 ods. 3 sa slová „tri roky až osem“ nahrádzajú slovami „jeden rok až päť“. V § 245 ods. 4 sa slová „sedem rokov až desať“ nahrádzajú slovami „tri roky až osem“. V § 246 ods. 2 sa slová „šesť mesiacov až tri roky“ nahrádzajú slovami „až na dva roky“. V § 246 ods. 3 sa slová „tri roky až osem“ nahrádzajú slovami „jeden rok až päť“. V § 246 ods. 4 sa slová „sedem rokov až desať“ nahrádzajú slovami „tri roky až osem“.
Klub 500 5. K machináciám pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe
Trestné sadzby pri trestnom čine § 266 Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe navrhujeme upraviť, tak aby ich výška bola najviac vo výške trestných sadzieb predkladateľom navrhovaných pri trestných činoch Skrátenia dane a poistného, resp. Neodvedenie dane a poistného a to z dôvodu ich vzájomnej príbuznosti. V zásade ide o trestný čin nepriamo napojený na štátny rozpočet (resp. fondy Európskej únie), keďže dôsledkom spáchania takéhoto trestného činu je v prevažnej väčšine prípadov zvýšenie ceny nakupovaných tovarov a služieb zo strany verejných obstarávateľov (t.j. subjektov priamo alebo nepriamo napojených na štátny rozpočet) a tým zvýšenie výdajov štátneho rozpočtu. Klubom 500 navrhované znenie: V § 266 ods. 3 sa slová „sedem rokov až dvanásť“ nahrádzajú slovami „štyri roky až desať“. V § 266 ods. 4 sa slová „desať rokov až dvanásť“ nahrádzajú slovami „tri roky až desať“. § 266 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie: „(4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním škodu mimoriadne veľkého rozsahu.“
Klub 500 6. K legalizácii výnosu z trestnej činnosti
V prípade trestného činu Legalizácie výnosu z trestnej činnosti sú trestné sadzby asi najviac vzdialené štandardom trestného práva v iných Európskych krajinách a môžeme konštatovať, že zásadné vyčnievajú z právnych štandardov ostatných členských štátov. Nemecká spolková republika trestá legalizáciu z výnosu z trestnej činnosti trestnou sadzbou v zásade 3 mesiace až 5 rokov, v prípade obzvlášť závažných prípadov (páchateľ koná na komerčnej báze alebo ako člen organizovanej zločineckej skupiny a to dlhodobo) 6 mesiacov až 10 rokov. Česká republika najviac 3 až 10 rokov a Maďarsko najviac 2 až 8 rokov. Vzhľadom na uvedené navrhujeme sadzby obdobne ako navrhuje predkladateľ pri daňových trestných činoch. Klubom 500 navrhované znenie: V § 233 ods. 3 sa slová „tri roky až osem“ nahrádzajú slovami „jeden rok až päť“. V § 233 ods. 4 sa slová „sedem rokov až dvanásť“ nahrádzajú slovami „tri roky až osem“. V § 233 ods. 5 sa slová „dvanásť rokov až dvadsať“ nahrádzajú slovami „štyri roky až desať“. § 233 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie: „(6) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním škodu mimoriadne veľkého rozsahu.“
Klub 500 7. K peňažnému trestu
Vzhľadom na vnútornú konzistentnosť trestného zákona a s odvolaním sa zdôvodnenie v časti výška škody navrhujeme určiť maximálnu výšku peňažného trestu primerane podľa nárastu výšky škody a to 1. na 624.000 eur a to v prípade, že výška škody bude určená ako 500 eur, 2. resp. 874.000 eur ak bude určená výška škody ako nami navrhovaných 700 eur. Pri stanovovaní výšky peňažného trestu navrhujeme zohľadniť či a v akom rozsahu páchateľ nahradil alebo sa zaviazal nahradiť prospech, ktorý trestným činom získal (napr. dodatočné zaplatenie daní). Sám navrhovateľ v dôvodovej správe hovorí o potrebe „primeraného zvýšia“ výšky peňažného trestu avšak zvýšenie o 4.82 násobok sa javí zjavne neprimerané v porovnaní s navrhovaným zvýšením škody o 1.88 násobok. Klubom 500 navrhované znenie: V § 56 ods. 1 sa číslo „331 930“ nahrádza číslom „624 000“. V § 56 ods. 4 sa slovo „úhrnný“ nahrádza slovom „spoločný“. V § 57 ods. 1 sa na konci pripája tieto vety: „Pri stanovení výšky peňažného trestu súd zohľadní aj rozsah trestného činu a majetkový prospech, ktorý páchateľ získal alebo sa snažil získať. Pri stanovení výšky peňažného trestu súd zároveň zohľadní či a v akom rozsahu majetkový prospech, ktorý páchateľ získal nahradil a alebo sa zaviazal nahradiť.“.
Klub 500 8. K šíreniu nepravdivej informácie – k bodu 229. návrhu zákona
Navrhujeme vypustiť tento novelizačný bod v plnom rozsahu. Odôvodnenie: Zavedenie trestného činu „Šírenie nepravdivej informácie“, tak ako je navrhované v § 361a návrhu zákona považujeme za neprípustné. Cieľom navrhovanej skutkovej podstaty je trestanie tých, ktorí vyrábajú alebo šíria nepravdivé informácie, pričom tieto informácie ovplyvňujú obyvateľstvo pri rozhodovaní o závažných otázkach celospoločenského významu. Máme za to, že navrhované znenie môže značne obmedziť právo na slobodu prejavu, ktoré je zakotvené v čl. 26 ods. 1 Ústavy SR. Sloboda prejavu je jedným z najdôležitejších základných práv, ktoré Slovenská republika ako demokratický štát zaručuje. Základom slobody prejavu je slobodná diskusia a pluralita názorov, ktoré môžu byť v prípade zavedenia tohto trestného činu obmedzené. Ako problematickú vidíme skutočnosť, že prostredníctvom tohto trestného činu budú môcť byť trestne stíhané aj názory občanov SR, ktoré sa nepovažujú za väčšinové a spoločensky uznávané, čo predstavuje jednoznačný zásah do slobody prejavu. Je neprípustné, aby v demokratickom štáte rozhodoval štát o tom, čo sa považuje za pravdivé a naopak, čo za nepravdivé. Za nejasný považujeme spôsob, akým sa bude v trestnom konaní dokazovať úmysel, resp. nedbanlivosť šírenia nepravdivej informácie. Rovnako vágne a nejasné sú pojmy „ovplyvniť obyvateľstvo pri rozhodovaní“ a „závažné otázky celospoločenského významu“, ktoré budú v praxi ťažko definovateľné a bude ich možné v rámci trestného konania ľubovoľne ohýbať. V osobitnej časti dôvodovej správy sa uvádza, že zavedenie tohto trestného činu je reakciou na pandémiu ochorenia COVID-19. Problematika šírenia nepravdivých informácií v súvislosti s pandémiou by nemala byť riešená zavádzaním nových trestných činov, ktoré môžu byť v budúcnosti zneužité na iný, ako sledovaný účel ale otvorenou diskusiou. Máme za to že navrhované znenie je nebezpečné a môže spôsobiť potlačenie diskusie, vymiznutie argumentovania, kriminalizovanie názorov, ktoré sa nepovažujú za väčšinové a v konečnom dôsledku potlačenie slobody prejavu. Dezinformácie, hoaxy, nepravdy a hlúposti by sa mali zo spoločnosti odstraňovať diskusiou a nie využívaním prostriedkov trestného práva.
Klub 500 9. K šíreniu nepravdivej informácie – k bodu 230. návrhu zákona
Navrhujeme vypustiť tento novelizačný bod v plnom rozsahu. Odôvodnenie: Zavedenie trestného činu „Šírenie nepravdivej informácie“, tak ako je navrhované v § 361a návrhu zákona považujeme za neprípustné. Cieľom navrhovanej skutkovej podstaty je trestanie tých, ktorí vyrábajú alebo šíria nepravdivé informácie, pričom tieto informácie ovplyvňujú obyvateľstvo pri rozhodovaní o závažných otázkach celospoločenského významu. Máme za to, že navrhované znenie môže značne ovplyvniť právo na slobodu prejavu, ktoré je zakotvené v čl. 26 ods. 1 Ústavy SR. Sloboda prejavu je jedným z najdôležitejších základných práv, ktoré Slovenská republika ako demokratický štát zaručuje. Základom slobody prejavu je slobodná diskusia a pluralita názorov, ktoré môžu byť v prípade zavedenia tohto trestného činu obmedzené. Ako problematickú vidíme skutočnosť, že prostredníctvom tohto trestného činu budú môcť byť trestne stíhané aj názory občanov SR, ktoré sa nepovažujú za väčšinové a spoločensky uznávané, čo predstavuje jednoznačný zásah do slobody prejavu. Je neprípustné, aby v demokratickom štáte rozhodoval štát o tom, čo sa považuje za pravdivé a naopak, čo za nepravdivé. Za nejasný považujeme spôsob, akým sa bude v trestnom konaní dokazovať úmysel, resp. nedbanlivosť šírenia nepravdivej informácie. Rovnako vágne a nejasné sú pojmy „ovplyvniť obyvateľstvo pri rozhodovaní“ a „závažné otázky celospoločenského významu“, ktoré budú v praxi ťažko definovateľné a bude ich možné v rámci trestného konania ľubovoľne ohýbať. V osobitnej časti dôvodovej správy sa uvádza, že zavedenie tohto trestného činu je reakciou na pandémiu ochorenia COVID-19. Problematika šírenia nepravdivých informácií v súvislosti s pandémiou by nemala byť riešená zavádzaním nových trestných činov, ktoré môžu byť v budúcnosti zneužité na iný, ako sledovaný účel ale otvorenou diskusiou. Máme za to že navrhované znenie je nebezpečné a môže spôsobiť potlačenie diskusie, vymiznutie argumentovania, kriminalizovanie názorov, ktoré sa nepovažujú za väčšinové a v konečnom dôsledku potlačenie slobody prejavu. Dezinformácie, hoaxy, nepravdy a hlúposti by sa mali zo spoločnosti odstraňovať diskusiou a nie využívaním prostriedkov trestného práva.

 

TrZ SK – súčasné znenie TrZ SK návrh MSSR TrZ SK návrh Klub 500, ZPS, RÚZ Tr Zákonník CZ
§ 125 – Škoda § 138 – Škoda – Hranice výše škody, prospěchu, nákladů k odstranění poškození životního prostředí a hodnoty věci
Prvýkrát od prijatia Trestného zákona sa zvyšujú hranice vymedzenia spáchanej škody z dnešných 266 eur na 500 eur pri hranici malej škody, úmerne sa posúvajú ostatné hranice škôd a zavádza sa nová kategória škody – škoda  mimoriadne veľkého rozsahu, ktorej hranica je najmenej 1 000 000 eur, V § 125 odsek 1 znie:
Škodou malou sa rozumie škoda prevyšujúca sumu 500 eur.
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
Škodou malou sa rozumie škoda prevyšujúca sumu 266 eur. „(1) Škodou malou sa rozumie škoda najmenej 700 eur. a) škodou nikoli nepatrnou škoda dosahující částky nejméně 10.000 Kč, (407 eur)
Škodou väčšou sa rozumie suma dosahujúca najmenej desaťnásobok takej sumy. 5.000 eur
b) škodou nikoli malou škoda dosahující částky nejméně 50.000 Kč, (2.035 eur)
Značnou škodou sa rozumie suma dosahujúca najmenej stonásobok takej sumy. 50.000 eur
c) větší škodou škoda dosahující částky nejméně 100.000 Kč, (4.070 eur)
Škodou veľkého rozsahu sa rozumie suma dosahujúca najmenej päťstonásobok takej sumy. 250.000 eur Škodou väčšou sa rozumie škoda najmenej 7 000 eur.
Škodou väčšou sa rozumie suma dosahujúca najmenej desaťnásobok takej sumy. 2660 eur
Škodou mimoriadne veľkého rozsahu sa rozumie škoda najmenej 1 000 000 eur. d) značnou škodou škoda dosahující částky nejméně 1.000.000 Kč a (40.700 eur)
Značnou škodou sa rozumie suma dosahujúca najmenej stonásobok takej sumy. 26.600 eur Škodou značnou sa rozumie škoda najmenej 70 000 eur. e) škodou velkého rozsahu škoda dosahující částky nejméně 10.000.000 Kč. (407.000 eur)
Škodou veľkého rozsahu sa rozumie suma dosahujúca najmenej päťstonásobok takej sumy. 133.000 eur Škodou veľkého rozsahu sa rozumie škoda najmenej 350 000 eur.
Tieto hľadiská sa použijú rovnako na určenie výšky prospechu, hodnoty veci a rozsahu činu. Škodou mimoriadne veľkého rozsahu sa rozumie škoda najmenej 1 000 000 eur.
TrZ SK – súčasné znenie TrZ SK návrh MSSR TrZ SK návrh Klub 500, ZPS, RÚZ Tr Zákonník CZ
Podvod – § 221 Trestného zákona Podvod – § 209 Trestního zákoníku
(1) Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. Bez zmeny (1) Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou (najmenej 10.000 KČ cca 407 eur), bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 větší škodu (najmenej 100 000 KČ cca 4.070 eur).
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného,
(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním väčšiu škodu. c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo
d) způsobí-li takovým činem značnou škodu (najmenej 1.000.000 KČ cca 40.700 eur).
(3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 V § 221 ods. 2 sa slová „jeden rok až päť rokov“ nahrádzajú slovami „šesť mesiacov až tri roky“. (5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,
a) a spôsobí ním značnú škodu, a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu (najmenej 10.000.000 KČ cca 407.000 eur), nebo
b) z osobitného motívu, b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání teroristického trestného činu, trestného činu financování terorismu (§ 312d) nebo vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f).
c) závažnejším spôsobom konania, alebo
d) na chránenej osobe. V § 221 ods. 3 sa slová „tri roky až desať“ nahrádzajú slovami „jeden rok až päť“. (6) Příprava je trestná.
(4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
c) za krízovej situácie.
V § 221 ods. 4 sa slová „desať rokov až dvanásť“ nahrádzajú slovami „tri roky až desať“.
TrZ SK – súčasné znenie TrZ SK návrh MSSR TrZ SK návrh Klub 500, ZPS, RÚZ Tr Zákonník CZ
Úverový podvod – § 222 Trestného zákona Úvěrový podvod – § 211 Trestního zákoníku
(1) Kto vyláka od iného úver alebo zabezpečenie úveru tým, že ho uvedie do omylu v otázke splnenia podmienok na poskytnutie úveru alebo na splácanie úveru, a tak mu spôsobí malú škodu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov. V § 222 ods. 1 sa slová „na jeden rok až päť rokov“ nahrádzajú slovami „až na dva roky“. (1) Kdo při sjednávání úvěrové smlouvy nebo při čerpání úvěru uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Stejně bude potrestán, kdo bez souhlasu věřitele, v nikoli malém rozsahu, použije prostředky získané účelovým úvěrem na jiný než určený účel.
(2) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak ako zamestnanec, člen, štatutárny orgán, zástupca alebo iná osoba oprávnená konať za toho, kto úver poskytuje, umožní získať úver tomu, o kom vie, že nespĺňa podmienky určené na jeho poskytnutie.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.
V § 222 ods. 2 sa slová „dva roky až päť rokov“ nahrádzajú slovami „šesť mesiacov až tri roky“. (4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu.
(3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a spôsobí ním väčšiu škodu, (5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
b) z osobitného motívu, alebo a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
c) závažnejším spôsobom konania. b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
(4) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním značnú škodu.
V § 222 ods. 3 sa slová „tri roky až desať“ nahrádzajú slovami „jeden rok až päť“.
(6) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání teroristického trestného činu, trestného činu financování terorismu (§ 312d) nebo vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f).
(5) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, V § 222 ods. 4 sa slová „päť rokov až dvanásť“ nahrádzajú slovami „tri roky až desať“. (7) Příprava je trestná.
b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
c) za krízovej situácie.
Bez zmeny
(5) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, Omylom opomenuté v pripomienkovom konaní:
b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
c) za krízovej situácie. V § 222 ods. 5 sa slová „desať rokov až päťnásť“ nahrádzajú slovami „sedem rokov až dvanásť“.
TrZ SK – súčasné znenie TrZ SK návrh MSSR TrZ SK návrh Klub 500, ZPS, RÚZ Tr Zákonník CZ
Poisťovací podvod – § 223 Trestného zákona Pojistný podvod -§ 210 Trestního zákoníku
(1) Kto vyláka od iného poistné plnenie tým, že ho uvedie do omylu v otázke splnenia podmienok na jeho poskytnutie, a tak mu spôsobí malú škodu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov. V § 223 ods. 1 sa slová „na jeden rok až päť rokov“ nahrádzajú slovami „až na dva roky“, (1) Kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí
a) v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy,
b) v souvislosti s likvidací pojistné události, nebo
c) při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch vyvolá nebo předstírá událost, s níž je spojeno právo na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění, nebo stav vyvolaný pojistnou událostí udržuje, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.
(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu.
(2) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak ako zamestnanec, člen, zástupca alebo iná osoba oprávnená konať za toho, kto poistné plnenie poskytuje, napomáha získať poistné plnenie tomu, o kom vie, že nespĺňa podmienky určené na jeho poskytnutie.
V § 223 ods. 2 sa slová „dva roky až päť rokov“ nahrádzajú slovami „šesť mesiacov až tri roky“.
(3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 (5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) a spôsobí ním väčšiu škodu, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
b) z osobitného motívu, alebo b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo
c) závažnejším spôsobom konania. c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
(4) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním značnú škodu. V § 223 ods. 3 sa slová „tri roky až desať“ nahrádzajú slovami „jeden rok až päť“. (6) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání teroristického trestného činu, trestného činu financování terorismu (§ 312d) nebo vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f).
(7) Příprava je trestná.
V § 223 ods. 4 sa slová „päť rokov až dvanásť“ nahrádzajú slovami „tri roky až desať“.
(5) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
c) za krízovej situácie.
Bez zmeny
(5) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo Omylom opomenuté v pripomienkovom konaní:
c) za krízovej situácie.
V § 223 ods. 5 sa slová „desať rokov až päťnásť“ nahrádzajú slovami „sedem rokov až dvanásť“.
TrZ SK – súčasné znenie TrZ SK návrh MSSR TrZ SK návrh Klub 500, ZPS, RÚZ Tr Zákonník CZ
Subvenčný podvod – § 225 Trestného zákona Dotační podvod – § 212 Trestního zákonníka
(1) Kto vyláka od iného dotáciu, subvenciu, príspevok alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu obce, ktorých poskytnutie alebo použitie je podľa všeobecne záväzného právneho predpisu viazané na podmienky, ktoré nespĺňa, a to tým, že ho uvedie do omylu v otázke ich splnenia, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov. (1) Kdo v žádosti o poskytnutí dotace, subvence nebo návratné finanční výpomoci nebo příspěvku uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto získanú dotáciu, subvenciu, príspevok alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu obce použije na iný ako určený účel.
(3) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak ako zamestnanec, člen, zástupca alebo iná osoba oprávnená konať za toho, kto dotáciu, subvenciu, príspevok alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu obce poskytuje, umožní získať dotáciu, subvenciu, príspevok alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu obce tomu, o kom vie, že nespĺňa podmienky určené na jeho poskytnutie. (2) Stejně bude potrestán, kdo použije, v nikoli malém rozsahu, prostředky získané účelovou dotací, subvencí nebo návratnou finanční výpomocí nebo příspěvkem na jiný než určený účel.
(4) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3
a) a spôsobí ním väčšiu škodu, (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.
b) z osobitného motívu, alebo
c) závažnejším spôsobom konania.
(5) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3 a spôsobí ním značnú škodu.
V § 225 ods. 3 sa slová „päť rokov“ nahrádzajú slovami „osem rokov“.
(6) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3 (4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu.
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
c) za krízovej situácie.
(5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
(6) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo
V § 225 ods. 4 sa slová „tri roky až desať“ nahrádzajú slovami „jeden rok až päť“. b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání teroristického trestného činu, trestného činu financování terorismu (§ 312d) nebo vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f).
(7) Příprava je trestná.
V § 225 ods. 5 sa slová „päť rokov až dvanásť“ nahrádzajú slovami „tri roky až osem“.
V § 225 ods. 6 sa slová „desať rokov až pätnásť“ nahrádzajú slovami „štyri roky až desať“.
§ 225 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie: „(7) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3 a spôsobí ním škodu mimoriadne veľkého rozsahu.“
TrZ SK – súčasné znenie TrZ SK návrh MSSR TrZ SK návrh Klub 500, ZPS, RÚZ Tr Zákonník CZ
§ 227 – Podvodný úpadok § 224 – Způsobení úpadku
(1) Kto v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť pre seba alebo iného neoprávnený prospech spôsobí úpadok právnickej osoby, v ktorej je štatutárnym orgánom alebo prokuristom, tým, že majetok tejto právnickej osoby čo aj len sčasti použije V § 227 ods. 1 sa slová „až na tri roky“ nahrádzajú slovami „až na dva roky“. (1) Kdo, byť i z hrubé nedbalosti, si přivodí úpadek tím, že
a) na založenie inej právnickej osoby alebo a) činí vydání hrubě nepřiměřená svým majetkovým poměrům,
b) na získanie jej majetkovej účasti v inej právnickej osobe, b) spravuje svůj majetek způsobem, který neodpovídá zákonem mu uloženým nebo smluvně převzatým povinnostem nebo je s nimi v hrubém nepoměru,
alebo kto tak koná v úmysle spôsobiť úpadok právnickej osoby, v ktorej je štatutárnym orgánom alebo prokuristom, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. c) užívá poskytnutý úvěr v rozporu nebo hrubém nepoměru s jeho účelem,
d) poskytuje ze svého majetku půjčky nebo úvěry jiným osobám, ač to je v hrubém nepoměru k jeho majetkovým poměrům, nebo
(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním väčšiu škodu alebo ním získa pre seba alebo pre iného väčší prospech. e) učiní nad rámec obvyklého podnikatelského rizika obchod nebo operaci, která nenáleží k jeho pravidelné podnikatelské činnosti nebo je v hrubém nepoměru k jeho majetkovým poměrům,
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
(2) Stejně bude potrestán, kdo, byť i z hrubé nedbalosti, přijme nový závazek nebo zřídí zástavu, ač ví, že je v úpadku, a tím zhorší postavení dosavadních věřitelů.
V § 227 ods. 2 sa slová „jeden rok až päť rokov“ nahrádzajú slovami „šesť mesiacov až tri roky“. (3) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu.
(3) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním značnú škodu alebo ním získa pre seba alebo pre iného značný prospech, alebo (4) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.
b) závažnejším spôsobom konania.
(4) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo ním získa pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu, alebo
b) a spôsobí ním inému úpadok.
V § 227 ods. 3 sa slová „dva roky až osem rokov“ nahrádzajú slovami „jeden rok až päť rokov“.
V § 227 ods. 3 sa slová „dva roky až osem“ nahrádzajú slovami „tri roky až desať“.
V § 227 ods. 4 sa slová „päť rokov až dvanásť“ nahrádzajú slovami „tri roky až desať“.
V § 227 ods. 4 sa slovo „päť“ nahrádza slovom „sedem“.
TrZ SK – súčasné znenie TrZ SK návrh MSSR TrZ SK návrh Klub 500, ZPS, RÚZ Tr Zákonník CZ
Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku – § 237 Porušení povinnosti při správě cizího majetku – § 220
(1) Kto inému spôsobí malú škodu tým, že poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť alebo povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím súdu alebo vyplývajúcu zo zmluvy opatrovať alebo spravovať cudzí majetok, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. Bez zmeny  (1) Kdo poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, a tím jinému způsobí škodu nikoli malou (cca 912 eur), bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo
b) z osobitného motívu.
(3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 V § 237 ods. 2 sa slová „jeden rok až päť rokov“ nahrádzajú slovami „šesť mesiacov až tri roky“.
a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
b) závažnejším spôsobom konania. a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo
b) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
V § 237 ods. 3 sa slová „tri roky až desať“ nahrádzajú slovami „jeden rok až päť“.
(4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b) ako člen nebezpečného zoskupenia.
V § 237 ods. 4 sa slová „desať rokov až pätnásť“ nahrádzajú slovami „tri roky až desať“.
TrZ SK – súčasné znenie TrZ SK návrh MSSR TrZ SK návrh Klub 500, ZPS, RÚZ Tr Zákonník CZ
Poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie – § 261 Trestného zákona Poškození finančních zájmů Evropské unie – § 260 Trestního zákoníku
(1) Kto použije alebo predloží falšovaný, nesprávny alebo neúplný výkaz alebo doklad, alebo neposkytne povinné údaje, a tým umožní protiprávne zadržanie finančných prostriedkov alebo iných aktív pochádzajúcich z rozpočtu Európskej únie, z rozpočtu spravovaného Európskou úniou alebo v mene Európskej únie alebo použitie týchto prostriedkov alebo aktív na iný ako určený účel, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky. V § 261 ods. 1 sa slová „šesť mesiacov až tri roky“ nahrádzajú slovami „jeden rok až päť rokov“. (1) Kdo vyhotoví, použije nebo předloží nepravdivé, nesprávné nebo neúplné doklady nebo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje anebo zatají doklady nebo podstatné údaje, a tím umožní neoprávněné použití nebo zadržování finančních prostředků pocházejících z rozpočtu Evropské unie nebo rozpočtů spravovaných Evropskou unií nebo jejím jménem anebo zmenšení zdrojů některého takového rozpočtu nebo umožní neoprávněné použití nebo zadržování majetku pořízeného z rozpočtu Evropské unie nebo rozpočtů spravovaných Evropskou unií nebo jejím jménem, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Stejně bude potrestán, kdo neoprávněně použije finanční prostředky pocházející z rozpočtu Evropské unie nebo rozpočtů spravovaných Evropskou unií nebo jejím jménem, majetek pořízený z rozpočtu Evropské unie nebo rozpočtů spravovaných Evropskou unií nebo jejím jménem anebo zmenší zdroje některého takového rozpočtu.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto použije finančné prostriedky alebo iné aktíva pochádzajúce z rozpočtu Európskej únie, z rozpočtu spravovaného Európskou úniou alebo v mene Európskej únie na iný ako určený účel.
(3) Odňatím slobody na jeden rok až štyri roky sa páchateľ potrestá, ak ako zamestnanec, člen, zástupca alebo iná osoba oprávnená konať za toho, kto finančné prostriedky alebo iné aktíva uvedené v odseku 1 poskytuje, umožní získať finančné prostriedky alebo iné aktíva uvedené v odseku 1 tomu, o kom vie, že nespĺňa podmienky určené na ich poskytnutie, alebo umožní ich protiprávne zadržať alebo použiť na iný ako určený účel.
(4) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3
a) a spôsobí ním väčšiu škodu, (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu.
b) z osobitného motívu, alebo
c) závažnejším spôsobom konania.
(5) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3 a spôsobí ním značnú škodu. (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
V § 261 ods. 3 sa slová „jeden rok až štyri roky“ nahrádzajú slovami „dva roky až osem rokov“. b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy Evropské unie, nebo
Bez zmeny c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
(5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.
(6) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b) ako člen nebezpečného zoskupenia.
V § 261 ods. 4 sa slová „jeden rok až päť“ nahrádzajú slovami „tri roky až desať“.
Bez zmeny
V § 261 ods. 5 sa slová „ tri roky až osem“ nahrádzajú slovami „päť rokov až desať“.
Bez zmeny
V § 261 ods. 6 sa slová „sedem rokov až dvanásť“ nahrádzajú slovami „desať rokov až pätnásť“.
V § 261 ods. 6 sa slová „sedem rokov až dvanásť“ nahrádzajú slovami „štyri roky až desať“.
§ 261 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie: „(7) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3 a spôsobí ním škodu mimoriadne veľkého rozsahu.“
TrZ SK – súčasné znenie TrZ SK návrh MSSR TrZ SK návrh Klub 500, ZPS, RÚZ Tr Zákonník CZ
Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe – § 266 Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži – § 257
Pletichy při veřejné dražbě – § 258
Bez zmeny V pripomienkovom konaní bol omylom zaslaný zlý text, správne:
(1) Kto v súvislosti s verejným obstarávaním alebo verejnou dražbou v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému prospech koná v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom o verejnom obstarávaní alebo verejnej dražbe alebo dojedná niektorému súťažiteľovi alebo účastníkovi verejnej dražby prednosť alebo výhodnejšie podmienky na úkor iných súťažiteľov alebo účastníkov verejnej dražby, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky. (1) Kdo se dopustí pletich v souvislosti se zadáním veřejné zakázky nebo s veřejnou soutěží tím, že
a) lstí nebo pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy přiměje jiného, aby se zdržel účasti v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži,
b) jinému poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží účasti v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži,
c) žádá nebo přijme majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží účasti v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži, nebo
d) na základě dohody s jiným zájemcem nebo uchazečem vyvíjí činnost směřující k zadání veřejné zakázky za nepřiměřeně vysokou nebo jinak nevýhodnou cenu,
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch, nebo
(2) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 b) jako úřední osoba.
a) a spôsobí ním značnú škodu,
b) z osobitného motívu,
c) ako vyhlasovateľ alebo usporiadateľ verejnej súťaže alebo verejnej dražby, člen privatizačnej komisie, licitátor,
d) a žiada, prijme alebo si dá sľúbiť majetkový alebo iný prospech, alebo
e) závažnejším spôsobom konania.
(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 V § 266 ods. 2  bez zmeny a) v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu, nebo
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo b) jako úřední osoba v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch.
b) ako člen nebezpečného zoskupenia.
§ 258
(1) Kdo se dopustí pletich při veřejné dražbě věci tím, že
V § 266 ods. 3 sa slová „sedem rokov až dvanásť“ nahrádzajú slovami „tri roky až desať“. a) lstí nebo pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy přiměje jiného, aby se zdržel účasti na podávání návrhů při dražbě,
Opäť § 266 b) jinému poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží podávání návrhů při dražbě, nebo
(1) Kto v súvislosti s verejným obstarávaním alebo verejnou dražbou v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému prospech koná v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom o verejnom obstarávaní alebo verejnej dražbe alebo dojedná niektorému súťažiteľovi alebo účastníkovi verejnej dražby prednosť alebo výhodnejšie podmienky na úkor iných súťažiteľov alebo účastníkov verejnej dražby, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky. c) žádá nebo přijme majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží podávání návrhů při dražbě,
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním značnú škodu, § 266 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie: „(4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním škodu mimoriadne veľkého rozsahu.“ (2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
b) z osobitného motívu, a) v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch, nebo
c) ako vyhlasovateľ alebo usporiadateľ verejnej súťaže alebo verejnej dražby, člen privatizačnej komisie, licitátor, b) jako úřední osoba.
d) a žiada, prijme alebo si dá sľúbiť majetkový alebo iný prospech, alebo
e) závažnejším spôsobom konania.
(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b) ako člen nebezpečného zoskupenia. (3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu, nebo
b) jako úřední osoba v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch.
TrZ SK – súčasné znenie TrZ SK návrh MSSR TrZ SK návrh Klub 500, ZPS, RÚZ Tr Zákonník CZ
Skrátenie dane a poistného – § 276 Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby – § 240
(1) Kto v malom rozsahu skráti daň, poistné na sociálne poistenie, verejné zdravotné poistenie alebo príspevok na starobné dôchodkové sporenie, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov. „§ 276
Skrátenie dane a poistného (1) Kdo ve větším rozsahu zkrátí daň, clo, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na úrazové pojištění, pojistné na zdravotní pojištění, poplatek nebo jinou podobnou povinnou platbu anebo vyláká výhodu na některé z těchto povinných plateb, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a už bol za taký čin odsúdený, (1) Kto vo väčšom rozsahu skráti daň, poistné na sociálne poistenie, verejné zdravotné poistenie alebo príspevok na starobné dôchodkové sporenie, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov. (2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
b) a na uľahčenie spáchania takého činu poruší úradný uzáver, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nejméně se dvěma osobami,
c) závažnejším spôsobom konania, alebo (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 b) poruší-li k usnadnění takového činu úřední uzávěru, nebo
d) vo väčšom rozsahu. a)       a už bol za taký čin odsúdený, c) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu.
b)      a na uľahčenie spáchania takého činu poruší úradný uzáver,
(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v značnom rozsahu. c)       závažnejším spôsobom konania, alebo (3) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,
d)      v značnom rozsahu. a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve velkém rozsahu, nebo
b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 písm. c) ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.
(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.
(4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu. (4) Příprava je trestná.
(4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v mimoriadne veľkom rozsahu.
TrZ SK – súčasné znenie TrZ SK návrh MSSR TrZ SK návrh Klub 500, ZPS, RÚZ Tr Zákonník CZ
Neodvedenie dane a poistného – § 277 Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby
(1) Kto v malom rozsahu zadrží a neodvedie určenému príjemcovi splatnú daň, poistné na sociálne poistenie, verejné zdravotné poistenie alebo príspevok na starobné dôchodkové sporenie, ktoré zrazí alebo vyberie podľa zákona, v úmysle zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, potrestá sa odňatím slobody na jeden až päť rokov. § 277
Neodvedenie dane a poistného
(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) závažnejším spôsobom konania, alebo (1) Kto vo väčšom rozsahu zadrží a neodvedie určenému príjemcovi splatnú daň, poistné na sociálne poistenie, verejné zdravotné poistenie alebo príspevok na starobné dôchodkové sporenie, ktoré zrazí alebo vyberie podľa zákona, v úmysle zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
b) vo väčšom rozsahu.
(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)       závažnejším spôsobom konania, alebo (1) Kdo ve větším rozsahu nesplní jako zaměstnavatel nebo plátce svoji zákonnou povinnost odvést za zaměstnance nebo jinou osobu daň, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti nebo pojistné na zdravotní pojištění, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí značnú škodu. b)      v značnom rozsahu.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.
(4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu. (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
(4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v mimoriadne veľkom rozsahu.“.
TrZ SK – súčasné znenie TrZ SK návrh MSSR TrZ SK návrh Klub 500, ZPS, RÚZ Tr Zákonník CZ
§ 233 – Legalizácia výnosu z trestnej činnosti § 216 – Legalizace výnosů z trestné činnosti
(1) Kto nadobudne, prechováva alebo užíva vec, ktorá je výnosom z trestnej činnosti spáchanej inou osobou na území Slovenskej republiky alebo v cudzine, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov. Bez zmeny. (1) Kdo ukryje, na sebe nebo na jiného převede, přechovává nebo užívá věc, která je výnosem z trestné činnosti spáchané na území České republiky nebo v cizině jinou osobou, nebo
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá ten, kto kdo takovou věc přemění v úmyslu umožnit jiné osobě, aby unikla trestnímu stíhání, trestu nebo ochrannému opatření nebo jejich výkonu, nebo
a) ukryje, na seba alebo iného prevedie vec, ktorá je výnosom z trestnej činnosti spáchanej na území Slovenskej republiky alebo v cudzine,
b) zmení povahu veci, ktorá je výnosom z trestnej činnosti spáchanej na území Slovenskej republiky alebo v cudzine, založí ju alebo s ňou inak nakladá v úmysle umožniť sebe alebo inému uniknúť trestnému stíhaniu, trestu alebo ochrannému opatreniu alebo ich výkonu, alebo kdo se ke spáchání takového trestného činu spolčí,
c) zatají existenciu veci, ktorá je výnosom z trestnej činnosti spáchanej na území Slovenskej republiky alebo v cudzine, najmä tým, že zatají jej pôvod v trestnej činnosti, jej umiestnenie alebo vlastnícke právo alebo iné právo k nej.
bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta, peněžitým trestem, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Kdo zastírá původ věci, která je výnosem z trestné činnosti spáchané na území České republiky nebo v cizině, zejména tím, že zakrývá nebo utajuje její skutečnou povahu, umístění, pohyb, nakládání s ní, vlastnické nebo jiné právo k ní, nebo kdo jinak usiluje, aby bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění jejího původu, nebo
kdo se ke spáchání takového trestného činu spolčí,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až šest let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve vztahu k věci pocházející ze zločinu,
a) z osobitného motívu, alebo b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci, která má větší hodnotu, nebo
b) vo väčšom rozsahu. c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného větší prospěch.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci pocházející ze zvlášť závažného zločinu,
c) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci, která má značnou hodnotu,
(4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
a) ako verejný činiteľ, e) spáchá-li takový čin proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona.
b) v značnom rozsahu, alebo
c) závažnejším spôsobom konania. (5) Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech,
V § 233 ods. 3 sa slová „tri roky až osem“ nahrádzajú slovami „jeden rok až päť“. b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci, která má hodnotu velkého rozsahu, nebo
c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
(5) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 V § 233 ods. 4 sa slová „sedem rokov až dvanásť“ nahrádzajú slovami „tri roky až osem“.
a) vo veľkom rozsahu,
b) vo vzťahu k veci pochádzajúcej z obzvlášť závažného zločinu, alebo
c) ako člen nebezpečného zoskupenia.
V § 233 ods. 5 sa slová „dvanásť rokov až dvadsať“ nahrádzajú slovami „štyri roky až desať“.
§ 233 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie: „(6) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním škodu mimoriadne veľkého rozsahu.“
Na záver uvádzame, že napr. Nemecká spolková republika pri všetkých uvedených trestných činoch má maximálnu trestnú sadzbu 10 rokov.
Zároveň, NSR má zásadne nižšie spodné trestné sadzby.
V prípade potreby môžeme doplniť porovnanie aj o iné krajiny napr. NSR.