Pokyn o rozsahu výsledku kontrol auditom

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo č. MF/013086/2021-243 k spôsobu a rozsahu predkladania výsledkov kontrol. Celý text pokynu nájdete tu.

Ide o oblasť  vnútorných a vládnych auditov a výsledkov vyhodnocovania hospodárenia územnej samosprávy oznámených kontrolnými orgánmi, útvarmi vnútorného auditu správcu kapitoly štátneho rozpočtu, auditujúcimi orgánmi a organizačnými zložkami Ministerstva financií Slovenskej republiky oprávnenými vykonať finančné kontroly, audity a kontroly nakladania s verejnými prostriedkami pre zabezpečenie správneho konania.