Pokles HDP Slovenska bol o niečo nižší, dosiahol 4,8 %

BRATISLAVA –  Revízia ročných a štvrťročných národných účtov za roky 2017 – 2019 vrátane predbežných údajov za rok 2020 upravila dáta o výkone ekonomiky Slovenska.

Štatistický úrad SR uskutočnil v súlade s národnou politikou revízií prvú tohtoročnú revíziu údajov v systéme národných účtov, ktorá sa dotkla ročných aj štvrťročných údajov o hrubom domácom produkte(HDP) a jeho zložkách. Revidovali sa údaje za roky 2017 – 2019, upravili sa aj predbežné odhady HDP za rok 2020. Revidované údaje sú zverejnené na webstránke ŠÚ SR a v príslušných databázach od dnes, od 30. apríla 2021 od 9.00 h v dátových kockách v centrálnej databáze DATAcube., v kapitole 2.1. – Národné účty.

Vplyv revízie upravil reálny hrubý domáci produkt (HDP) na ročnej báze v jednotlivých rokoch od – 0,1 percentuálneho bodu (p. b.) po + 0,4 p. b. HDP. Revízne úpravy jednotlivých transakcií a ukazovateľov zohľadnili nové informácie a spresnené zdrojové dáta.

Súviselo to najmä s aktualizáciou údajov zo štatistických a administratívnych zdrojov a rutinných revíznych zmien, so zapracovaním metodických zmien a úprav vyplývajúcich z jarného reportovania verejného deficitu a dlhu,” vysvetlila Alena Illiťová, generálna riaditeľka sekcie makroekonomických štatistík ŠÚ SR.

Súčasne došlo k úprave údajov za jednotlivé štvrťroky (r. 2017 – 2020), kde sa celková zmena reálneho HDP v dôsledku tejto revízie v jednotlivých štvrťrokoch pohybuje v rozmedzí od – 0,2 p. b. po + 1,2  p. b. HDP.

“Revízne zmeny v 2. a 4. štvrťroku 2020 súviseli so zmenou zaznamenania kompenzácií zamestnancov sektora verejnej správy v čase epidemiologických opatrení proti COVID-19, čím sa zabezpečila harmonizácia vykazovania tejto oblasti v rámci Európskej únie,” zdôraznila Alena Illiťová.

Makroekonomické štatistiky, medzi ktoré patria národné účty, sa vytvárajú z rôznych zdrojov a sú k dispozícii s rôznym stupňom včasnosti. V rámci pravidiel EÚ ich finalizácia podlieha viacerým revíziám s cieľom zapracovať najnovšie metodické a zdrojové spresnenia a dosiahnuť tak čo najkvalitnejší výsledok.

“Vieme, že revízie makroekonomických štatistík pre užívateľov predstavujú záťaž, sú však nevyhnutné a veľmi potrebné na zlepšenie kvality poznania reality. Sú štandardným a trvale používaným nástrojom na spresňovanie výsledkov vývoja ekonomík v celej EÚ,” doplnila Alena Illiťová.

Členské štáty Únie zverejňujú údaje národných účtov podľa metodiky ESA 2010 od roku 2014. Najbližšiu revíziu ročných a štvrťročných údajov národných účtov plánuje ŠÚ SR vykonať v zmysle platnej revíznej politiky na jeseň 2021.