Peter Mrnka: kontrola schopnosti fungovania firiem a eliminácia rizika podvodov, sú zásadné faktory

BRATISLAVA – Sme svedkami zmien ekonomického prostredia, narušeniu „zabehnutých“ vzťahov a vzorcov podnikania a tým prirodzene k výraznému nárastu podnikateľských rizík.

O tom, aké výzvy a zároveň aj riziká vyplývajú z tejto situácie na výkon audítorských služieb, sa Finančné noviny  porozprávali s držiteľom medzinárodnej kvalifikácie ACCA – Ing. Petrom Mrnkom, FCCA, členom prezídia Slovenskej komory audítorov (SKAU), partnetom PriceWaterhauseCoopers.

Mohli by ste špecifikovať faktory ekonomického prostredia, ktoré v období posledného roka zásadne vplývali aj na výkon audítorských služieb sa z vášho pohľadu stali najvýraznejšími a kľúčovými?

– Audítorské spoločnosti a štatutárni audítori neustále monitorujú vývoj ekonomického prostredia. Zároveň sa veľmi pozorne zameriavajú aj na odvetvia hospodárstva, v rámci ktorých pôsobia ich klienti. V poslednom období sme všetci vnímali vojnu na Ukrajine a s tým súvisiace zavedenie sankcií. Pre viaceré spoločnosti znamenali zásadné zmeny v odberateľsko-dodávateľských vzťahoch, dopady na logistiku, dostupnosť vstupných surovín, vplyv na cenotvorbu produkcie a pod. Zároveň v poslednom období došlo aj k bezprecedentnému nárastu cien energií, na ktoré neboli podnikateľské subjekty vôbec pripravené.

Mnohé z nich boli na vzniknutú situáciu  nútené promptne reagovať redukovaním výrobných aktivít. A do tretice, inflačné tlaky v hospodárstve, ako aj iné faktory, viedli k následnému nárastu úrokových sadzieb na finančných trhoch. Ich vplyv sa postupne premieta do nákladov na financovanie podnikov, dostupnosti refinancovania, prehodnocovanie nových projektov atď. Zároveň je však potrebné dodať aj to, že sa v uvedenom období rozbiehali aj rozličné schémy podpory zo strany štátu a EÚ, ktorých cieľom bolo tlmiť negatívne dopady prostredia na spoločnosti.

V súčasnosti sme svedkami prebiehajúcich zmien ekonomického prostredia. Vo viacerých ohľadoch si vyžadujú nielen prispôsobenie sa samotných subjektov auditu, ale reálne sa premietli aj do práce audítora. Môžete priblížiť – aj na základe vašich skúseností  – v čom konkrétne??

– Ekonomické zmeny zasahujú významným spôsobom do práce audítora vo všetkých fázach jeho auditu. Už v úvode stojí audítor pred otázkou, či vie a môže zákazku štatutárneho auditu za daných okolností prijať. Teda, či je schopný dostatočne odborne, personálne, technicky ale aj časovo pokryť zvýšené riziká a nároky na výkon niektorých audítorských procedúr. V prípade EU sankcií môže napríklad dôjsť k situácii, že niektoré spoločnosti alebo ich vlastníci sú na sankčnom zozname a poskytnutie služieb auditu nebude možné.

Vyzerá to tak, že audit v tomto zložitom období je sám o sebe dosť rizikovou záležitosťou…

– Dochádza k zmene podnikateľských rizík na strane našich klientov auditu, čo sa jednoznačne premieta aj do audítorských rizík u audítorov. Nové alebo zvýšené riziká si následne vyžadujú viac pozornosti, detailného posúdenia kontrolného prostredia, nárast počtu testovaných transakcií, dodatočné práce v oblasti oceňovania. Pri finalizácii auditu je zase potrebné venovať viac pozornosti rozsahu účtovnej závierky a ako kvalitne je v nej viditeľný dopad ekonomického prostredia na spoločnosť. V neposlednom rade audítor posudzuje, či je klient schopný pokračovať vo svojej činnosti ďalších 12 mesiacov a či sú prípadné neistoty dostatočne popísané v jeho účtovnej závierke.

V čom v tejto súvislosti vy osobne vidíte najčastejšie a aj nové riziká v audite účtovníctva klientov za rok 2022?

– Hlavné riziká vznikajú často v oblasti ocenenia (príp. znehodnotenia) aktív z dôvodu nárastu cien vstupov, ale aj možnej nižšej návratnosti investícií. Audítor posudzuje pri svojom audite vymožiteľnosť pohľadávok, mieru zisku pri predaji zásob, využitie výrobných kapacít a možné znehodnotenie dlhodobého majetku pri strate zákaziek. Zároveň sa audítor pozerá na riziká na strane pasív – či klientovi nenarastajú budúce výdavky voči jeho zákazníkom, napríklad záručný servis, reklamácie, záväzky voči zamestnancom, z titulu právnych a daňových rizík.

Audítor hodnotí aj likviditu spoločnosti, potrebu splácať úvery predčasne, podnikateľské plány na nasledujúce obdobie, stratu zákaziek a pod. Všetky tieto riziká sú vždy založené na určitej miere odhadu, subjektivity, odbornosti, komplexnosti výpočtov rezerv a ocenení, a preto možnej nepresnosti v účtovníctve klientov.

Spomínali sme riziká a ekonomické zmeny, no akosi sme opomenuli častú snahu auditovaného subjektu skresliť konečný výsledok  auditu vo svoj prospech…

– Jedným z kľúčových oblastí rizika v audite je riziko podvodu. Znamená to, že vždy existuje príležitosť a motivácia pre manažment alebo zamestnancov využiť medzery v kontrolnom prostredí, neštandardné a komplexné ekonomické prostredie. Jednoducho vyvinúť tlak na konečné hospodárske výsledky do tej miery, že dôjde k zámernému skresleniu ekonomických výsledkov prezentovaných v účtovníctve, prípadne k obohateniu sa. Vo všeobecnosti, aktuálne náročné ekonomické prostredie, vytvára väčšie riziká podvodov než obdobie dlhodobého ekonomického rastu, ktorého svedkami sme boli pred pár rokmi.

Dovoľte mi otázku na záver: do akej miery je potrebné brať ohľad na neistotu ďalšieho ekonomického a hospodárskeho vývoja na Slovensku a aký to môže mať a už aj má to dopad na vykonávané audity?

– Neistota ďalšieho vývoja existuje v každom ekonomickom prostredí. Ako som spomenul, môže sa aktuálne odrážať v poklese hospodárskych výsledkov spoločností v podobe znížených tržieb, nárastu nákladov, odpise niektorých aktív alebo celých projektov. Slovenskí certifikovaní audítori sú vzdelávaní aj v tejto oblasti a aj preto dokážu s primeranou odbornosťou posúdiť, či a ktoré z uvedených neistôt je potrebné zohľadniť formou účtovných rezerv a opravných položiek, prípadne – či niektoré skutočnosti predstavujú riziko neschopnosti klienta pokračovať vo svojej činnosti. Podľa toho, či klient dostatočne primerane alebo nedostatočne, popíše v účtovnej závierke riziko neschopnosti pokračovať vo svojom pôsobení v budúcnosti, môže audítor vydať správu audítora buď s upozornením na danú neistotu, prípadne vydať záporný názor. Vzhľadom na skutočnosť, že účtovné závierky spoločností sú verejne dostupné a môžu byť analyzované dodávateľmi, odberateľmi, bankami, investormi a pod., je potrebné, aby práve riziko schopnosti spoločností pokračovať vo svojej činnosti, bolo transparentne a detailne popísané v účtovných závierkach a aby audítori venovali v súčasnej situácii zvýšenú pozornosť práve tejto časti audítorských prác.

Ilustračné fotografie: PriceWaterhauseCoopers, www.pexels.com