Peter Mihók: Na rozhraní rokov 2022 – 2023

Blíži sa každoročný rituál ukončenia starého a začiatok nového roka. Je to čas bilancovania strát a nálezov. Historicky sme sami seba presvedčili, že existuje akási pomyselná hranica, ktorá nastáva počas obľúbenej silvestrovskej noci. Tak sme vstupovali do roku 2022 s nádejou, že bude lepší a najmä postupne postpandemický. Neuvedomovali sme si, že postpandemický neznamená automaticky návrat k predpandemickému, ale že dva roky, počas ktorých sme úspešne či menej úspešne, zdravotne, ekonomicky ale aj vzťahovo vzdorovali tomu čo sme nazvali pandemickou krízou bola len akcelerácia spoločenských zmien. Tieto postupne zreli počas ostatných 10-15 rokov. Prejavovali sa najmä v oblasti neriadenej globalizácie, zmenami hodnotových kategórií či v geopolitickom usporiadaní sveta. Rok 2022 plne ukázal dopad uvedených faktorov a stal sa jedným z najhorších v povojnovej histórii Európy.

Dnes keď sa blížime k „magickému“ prelomu dvoch rokov už vieme, že budúci rok 2023 v plnej nahote a pravdivo ukáže, ako sme dokázali na nové skutočnosti reagovať. Bude mať tiež svojich víťazov a porazených, šťastných aj zúbožených, úspešných a stratených. Toto je vždy sprievodný jav prevratných období , ktorý aj my v súčasnosti prežívame. Riešením súčasnosti píšeme aj svoju budúcnosť. Preto poučme sa z minulosti či histórie, ale nepokúšajme sa ju zmeniť. Minulosť je neovplyvniteľná, to čo môžeme ovplyvniť je naša súčasnosť a budúcnosť. Minulosť je plná násilia, vojen, rebélií či povstaní, hladu a biedy. Minulosť je však aj rozvojom ducha, pokroku a ušľachtilých činov. Históriu tvoria masy, ale aj osobnosti.

 

V záujme našej budúcnosti musíme mať schopnosť a silu sa spájať, znižovať napätie a nenávisť. Absencia osobnosti a intelektu vo verejnom živote je dôsledok vulgarizácie spoločnosti a politiky osobitne. Spoločnosť sa musí preklopiť do pozitívnej fázy, tá súčasná je viac negatívna, plodiaca konflikty a likvidujúca vzájomný rešpekt a úctu. Nebuďme generáciou, ktorá sa raz, keď sa dnešok stane minulosťou a históriou bola generáciou konfliktov, nezodpovednosti či morálnej a materiálnej biedy. Tvorme našu súčasnosť tak, aby sme pripravili budúcnosť, ktorá bude obdobím rozvoja ducha a lepšej kvality života. Doba, ktorú dnes, snáď aj s určitou trpkosťou prežívame, nám k tomu vytvára všetky predpoklady.

Zatiaľ sme nepostrehli, že od určitej doby žijeme paralelne v dvoch svetoch a to v reálnom, v ktorom sú nastavené určité kritériá a vo virtuálnom, kde prakticky neplatí nič. Tak žijeme aj dva životy  reálny a virtuálny. Zmes takejto virtuality a reality vytvára konflikty osobné, spoločenské či medzinárodné. Riešenie týchto vrstvených konfliktov je v prehodnotení kritérií reálneho sveta a života v ňom a súčasne intelektuálne nastavenie parametrov virtuálneho sveta.

Preto nadchádzajúci prelom rokov 2022-2023 vnímajme ako súčasť generačného cyklu, ktorý dlhodobo ovplyvní našu budúcnosť. Vývoj je forma štafetového behu a odovzdávania pomyselného kolíka. Vývoj sa nikdy neprerušuje je len kumuláciou bývalých, súčasných a budúcich riešení. Takto prijmime aj zrejme negatívne sa začínajúci rok 2023. To ako skončí bude aj výsledkom nášho snaženia a myslenia. Nech je pozitívnym posunom vo vývoji súčasného cyklu ako súčasti budúcej histórie našej krajiny, spoločnosti a Európy.

Peter Mihók, zverejnené na stránke SOPK