Otvorený list Michala Kravčíka premiérovi (1)

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,
my občania Slovenskej republiky združení v neformálnom zoskupení občianskych iniciatív „SPOJME SA PRE VODU“ a Európskeho inovačného partnerstva ZDRAVÁ VODA, LES A KLÍMA, si dovoľujeme Vás osloviť v súvislostí s alarmujúcim poklesom zásob vodných zdrojov aj v tých častiach Slovenska, ktoré historický patrili ku oblastiam Európy bohatých na zásoby vodných zdrojov.
Dlhodobo, minimálne od roku 2000 upozorňujeme na narastajúce sucho na Slovensku , ktoré nenachádza reflexiu v politikách štátu (vodnej, lesnej, poľnohospodárskej, vedeckovýskumnej, vzdelávacej i regionálneho rozvoja) a aktívne prispievame k zvyšovaniu povedomia v štáte.
Preto ponúkame v spolupráci s vedcami, odborníkmi, ktorí v našom tíme medzinárodne pôsobia a pomáhajú vlastníkom i správcom lesopoľnohospodárskej krajiny i zástupcom lokálnych samospráv v oblasti regenerácie prírodného dedičstva (vody, pôdy, biodiverzity), aby nie len nedošlo ku rozvratu pôdnej úrodnosti, ale aby sme dokázali ju prinavrátiť na úroveň, ktorá je hodná úrovne zodpovedného správcu vlastnej dedovizne.
Preto realizujeme a podporujeme množstvo aktivít doma i v zahraničí, ktoré potvrdzujú, že Slovensko môže ponúkať svetu to, čo iní nedokážu. Priali by sme si, aby poznatky, ku ktorým sme sa dopracovali boli predmetom záujmu verejných politík na Slovensku a pomáhali vidieckym oblastiam Slovenska skôr, ako prídeme o posledné zvyšky nenahraditeľného prírodného dedičstva, ktorou nepochybne voda je.
V piatok 19.11.2021 vydala organizácia Ministerstva životného prostredia (SHMÚ) správu, v ktorej sa tvrdí: „MNOŽSTVO PODZEMNEJ A POVRCHOVEJ VODY ZA POSLEDNÉ DESAŤROČIE KLESÁ. NAJOHROZENEJŠÍMI LOKALITAMI SÚ KYSUCE, ORAVA, KARPATSKÝ OBLÚK A VÝCHOD SLOVENSKA V OKOLÍ PIENIN. NEDOSTATOK VODY SPÔSOBIL NÁRAST TEPLOTY VZDUCHU A ZMENA CIRKULÁCIE VZDUCHU.“
Aj táto správa potvrdzuje aj to, že to, na čo minimálne od začiatku storočia upozorňujeme, že dramatické sucho spôsobuje aj rozvrat lesných spoločenstiev s nástupom chorôb, ako sú lykožrutové kalamity. Ihličnaté lesy, ktorých koreňové sústavy sú plytké, ako prvé nezvládajú nedostatok vody, lebo sa oslabujú transpiračné prúdy v kmeňoch stromov.
Oslabené smrečiny veľmi rýchlo otvorili dvere škodcom s podporou veterných kalamít, ktorých nárast v ostatných rokoch je podporovaný vysychaním celého Slovenska. K tomu prispelo aj odvodňovanie poľnohospodárskej krajiny a aj úplne nepochopiteľné odvodňovanie horských lúk. Táto skutočnosť ovplyvnila malú odolnosť lesov proti biotickým i abiotickým činiteľom.
Je nepochopiteľné, že envirorezort túto objektívnu realitu nie len popiera, ale dokonca aj účelovo zneužíva o údajnom “úbytku” lesov – odmietajúc objektívnu realitu o stave krajiny, rastu sucha s malou odolnosťou proti škodcom. Namiesto toho sa envirorezort zamotáva do nepochopiteľných teórií samovývoja, ktoré roztáčajú špirálu úpadku celého Slovenska.
Správa zo Spiša nás primäla osloviť Vás. Dvadsiateho novembra na viacerých miestach Slovenska boli zaznamenali rekordné maximálne denné teploty. V Spišských Vlachoch bola teplota 15 stupňov °C. Táto správa, vyvoláva obavu príchodu prírodnej katastrofe, podobnej po ničivej pohrome v Tatrách 19.11.2004. Vtedy dlhodobé jesenné vysoké teploty v roku 2004 fixovali vznik Tatranskej bóry.
V roku 2020 sme zverejnili Iniciatívu o nevyhnutnej potrebe INTEGROVANÝCH VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ PRE LESNÉ A LÚČNE SPOLOČENSTVÁ celého Slovenska. To pozostáva zo spracovania návrhu obnovy poškodených častí krajiny prostredníctvom zelenej a modrej infraštruktúry s vhodnými prvkami pre ekosystémovú ochranu vôd na lesných a lúčnych spoločenstvách, aby nedochádzalo k vysušovaniu horských oblastí prebiehajúcej klimatickej zmene.
Nádejali sme sa, že zmenou vlády dôjde k realizácii tejto agendy. Okrem mediálnych výstupov sa však nič nedeje. Nevidíme žiadnu snahu, len pokračovanie očierňovanie tých, ktorí toto z pozície občianskeho aktivizmu presadzujú.
Keď už kompetentní nechápu, že treba začať v horách a na stráňach INTEGROVANÝM PRÍSTUPOM chrániť naše nenahraditeľné prírodné dedičstvo, tak očakávame od Vás pán premiér, že svojou autoritou umožnite nám dole pomáhať Slovensku a nebude sa nám brániť. Z toho dôvodu Vás pán premiér o osobné oficiálne stretnutie, aby sme Vám predložili plán , ktorý má šancu pomôcť Slovensku.
Vážený pán Heger,
Európsky týždeň lesov, ktorý spoločne organizujú Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a Hospodárska komisia OSN pre Európu (EHK OSN) potrebujú, aby možno už posledná šanca na masovú obnovu ekosystémov v tejto dekáde priniesla zvrat v prospech nás všetkých. Európsky týždeň lesov poskytol tiež jedinečnú príležitosť na zvýšenie viditeľnosti lesného sektora a vody v ňom na podporu celoeurópskych a globálnych diskusií týkajúcich sa lesov, vody a ochrany ekosystémov pred globálnou zmenou klímy.
Ohlásili ste reformnú jeseň, ponúkame vám riešenia v oblasti vody, krajiny a klímy. Je možné okamžite využiť prostriedky Environmentálneho fondu, získať medzinárodný kredit a dať obyčajným ľuďom nádej prinavrátiť bezpečnú a zdravú krajinu upraviť krajinu tak, aby bola odolná proti extrémom počasia, suchu a prehrievaniu. Je veľkou škodou že z Plánu obnovy a odolnosti ako aj z Operačného programu Slovensko sa ušli pre strategickú ochranu prírodného dedičstva len omrvinky.
Prajeme si skutočne reformnú jeseň v Národnom programe obnovy spojiť s vodou aj za účasti množstva vidieckych ľudí, na ktorých akosi Bratislava stráca záujem podporiť.
V Košiciach, 25. novembra 2021
S úctou
Michal Kravčík, Nositeľ Goldmanovej environmentálnej ceny (1999)
NICOSIA, CYPRUS, AUGUST 23, 2017: Crowd is moving through Ledra street – the main shopping avenue of Nicosia, Cyprus