Opustil nás literát, vedec a pedagóg Peter Valček

Zomrel Peter Valček (8. marca 1955 – 5. januára 2019). Absolvoval štúdium žurnalistiky na FFUK (1980) v Bratislave a literárnovednú ašpirantúru v Literárnovedeckom ústave SAV (1988). Napísal o tom Emil Polák na portáli Slovo.

Bol redaktorom Literárnej prílohy Smeny (1986-1987), v rokoch 1988-1990 vedúcim literárnej rubriky a 1990-1991 zástupcom šéfredaktora časopisu Literárny týždenník.

V období svojho pôsobenia v Literárnom informačnom centre sa systematicky venoval výskumu čítania a zanietene zostavovaniu slovníkov literárnej teórie. Pri tejto práci využil svoje široké vedomosti z domácej aj svetovej kultúry.

Plodom jeho úsilia bol Slovník literárnej vedy. Vyšiel dva razy. Je prvým a posledným dielom tohto druhu. Peter Valček v diele predstavil všetky z jeho pohľadu dôležité heslá literárnej vedy.

Slovník teórie médií Petra Valčeka, ktorý vydala Literárne informačné centrum v roku 2012 nadväzoval na Slovník literárnej teórie. Rozširil aspekt literatúry ako média na mediálne a najmä multimediálne univerzum civilizácie. Vo formuláciách jednotlivých slovníkových hesiel charakterizoval a vysvetlil základné pojmy teórie médií. Usiloval zachytiť aktuálny stav teoretického i empirického výskumu médií a mediality v jeho vývine od 20. rokov minulého storočia až po súčasnosť. Dôraz kládol na problematiku vývinu vedeckých predstáv o médiách a na dôsledky zmien vedeckej paradigmy v tejto oblasti a ich vplyve na metodológiu výskumu. Tak ako v predchádzajúcom diele bolo vidieť, že Peter Valček sa intenzívne zaujímal o semiotiku, štrukturalizmus a štrukturálne prístupy k literárnej vede, či semiotickú analýzu médií.

Na pôde Literárneho informačného centra sa dlhodobo venoval problematike sociologického výskumu čítania.

Foto: Teodor Pasternák

Peter Valček bol autorom niekoľkých monografií Kvantová sémiotika. Rozprava o sociativním instinktu a kultuře komunikace (2017), Estetika informace. Peirceho fanerón a kognitivní dynamika médií (2014), Estetika informace. Peirceho fanerón a kognitivní dynamika médií (2007), Multimediácia – virtuálny znak a text (2002), Čas kentaurov – kultúra času pred vznikom písma (2000), Osudy eseje – pôvod a médium esejistickej formy (1999), Semiotický ostrov – formovanie kritického subjektu slovenskej literatúry 1918–1938 (1996).

„Esej Semiotický ostrov je o nedorozumení. O diskomunikácii v slovenskej literatúre. O jej exaktných príčinách. Semiotický ostrov, to je metafora o slovenskej komunikačnej izolácii. Vzájomnej vo vnútri a spoločnej navonok. Nezvládnutý dialóg je vždy monológom. Spoločným trápnym monológom nemých a hluchých diskutérov. Analytická metóda semiotickej mriežky, ktorú v Semiotickom ostrove prezentujem, by však mohla byť užitočná pri exaktnom poznávaní hodnotovej, ideovej komunikácie v akejkoľvek oblasti. Hoci v politológii. Napríklad pri skúmaní, čo sa naozaj sleduje tou či inou kontraverziou či polemikou. V jazyku je vždy všetko, všetko sa vysloví – skutočný obsah výpovede býva však často ukrytý v hlbších súvislostiach logiky textu. Víla Demagógia preto často tancuje v suteréne jazyka.

Nikdy som nerátal, že to budem mať ja, alebo moje knihy na Slovensku ľahké. Určité veci treba povedať. Musia byť vyslovené. Sloboda slova je aj v tom, ak nie predovšetkým v tom, že vypovedané literárne slovo si na svoju chvíľu jednoducho počká. Napriek podlostiam paholkov chudokrvných ideológií. Tých je dnes u nás tuším viac ako v rokoch totality. Daň Pluralite? No ťaží z nej aj Fáma…, povedal o svojom diele Peter Valček.

 Peter Valček bol činný aj ako spisovateľ. Medzi jeho najdôležitejšie diela patria Kohút v kufri plnom peria (1982,) Levy benátske (1987) a Európska groteska (1989).

Peter Valček získal Cenu Nového slova za literárnovednú rozpravu Esej Alexandra Matušku (1980), 1. cenu Slovenského literárneho fondu za rukopis novely Levy benátske (1985), 2. cena v súťaži Poviedka 1996 za poviedku Perlorodka, Cenu Spolku slovenských spisovateľov za novelu Savojský kríž (1996), 2. cenu v súťaži Esej 1998 za esej Storočné vody (1998).

Ako povedal jeden z jeho študentov, Petra Valčeka môžeme označiť za slovenského Umberta Eca. Na konci svojej kariéry neprednášal na Slovensku, ale pôsobil na Katedre mediálních a kultúrálních studií a žurnalistiky Univerzity Palackého v Olomouci.

Česť jeho pamiatke!