Ochotnický & Kiseľáková: ekonomický rast, konkurencieschopnosť, prežitie firiem dnes

BRATISLAVA – Pavol Ochotnický a Dana Kyseľáková vydali monografiu, ktorá je aktuálna dnes.  Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem – je jej ústrednou témou.

Pavol Ochotnický pôsobí ako vedúci katedry financií Národohospodárskej fakulty ekonomickej univerzity v Bratislave a Dana Kiseľáková ako vedúca katedry financií Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity.

Cieľom vedeckej monografie je na základe syntézy relevantných poznatkov ekonomickej teórie vysvetliť ekonomický rast krajín ako výsledok klasických zdrojov rastu, ale aj ako výsledok inovácií, stupňa kreativity, a to v kombinácii s odkazom školy manažmentu (reprezentovaná najmä Harvardskou školou). Ďalším nosným cieľom je skonštruovať a overiť model(y), ktorým(i) možno vysvetliť a dôveryhodne preukázať kauzalitu medzi schopnosťou prežitia firiem a zdrojmi ich konkurencieschopnosti v podmienkach rastu stupňa globalizácie. Monografia sa následne snaží cieľavedome odpovedať, respektíve poskytnúť čiastkové odpovede na výskumné otázky, resp. hypotézy, ktoré v druhej kapitole detailizujú ciele výskumu.

Monografia ako teoretické východisko poskytuje syntézu neoklasických teórií rastu, moderných teórií zlyhania/prežitia firiem v medzinárodnom globalizovanom prostredí, implicitných predpokladov školy manažmentu, podľa ktorej konkurencieschopnosť firmy môže byť v globálnom svete rozšírená na konkurencieschopnosť krajiny či národnej ekonomiky.

Knihu vydalo vydavateľstvo   Wolters Kluwer ČR, a. s. koncom roka 2019. Autori zverenili knihu na potráli Ekonomickej univerzity v máji 2020.

Knihu nájdete na nasledovnom odkaze.

Príjemné čitanie!