Firmy Strabag a Eurovia, zastavené konanie v PÚ SR

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PÚ SR) zastavil správne konanie vo veci zámeru koncentrácie vytvorením spoločného podniku firiem  Strabag s.r.o., Bratislava a  Eurovia SK, a.s., Košice .

Finančné noviny o tom informovala hovorkyňa PÚ SR Adriana Oľšavská.

Koncentrácia podnikateľov mala podľa oznámenia byť v založení spoločnej obaľovne asfaltových zmesí.

PÚ SR posudzoval, či sú splnené podmienky takzvanej plnej funkčnosti v prípade zakladaného spoločného podniku. Zistil, že spoločný podnik bude slúžiť takmer výlučne pre interné potreby Oznamovateľov, ktorí sa zaväzujú odoberať takmer celú odhadovanú produkciu spoločného podniku a zároveň predpokladaný rozsah obchodovania spoločného podniku s tretími stranami bude minimálny.

Pokiaľ ide o spoločné podniky, platí, že o koncentráciu, ktorá podlieha kontrole úradu, ide len v prípadoch, ak sú splnené podmienky plnej funkčnosti, teda spoločný podnik trvale vykonáva všetky funkcie samostatného ekonomického subjektu.

Úrad dospel k záveru, že v tomto prípade nie sú splnené podmienky plnej funkčnosti a na základe tohto záveru úrad vydal rozhodnutie, že správne konanie zastavuje, pretože dôvod na konanie nebol daný.