Nové peniaze pre štrukturálne premeny ekonomiky

BRATISLAVA – Cieľom plánu obnovy by malo byť posunúť sa do novej reality, pretože epidémia koronavírusu vytvorila novú nielen spoločensko-politickú, ale aj ekonomickú realitu, ktorej finálnu podobu dnes ešte nedokážeme identifikovať.

Preto peniaze, ktoré bude mať Slovensko k dispozícii, musí využiť nie na zakonzervovanie súčasného stavu, ale realizovať s ich pomocou štrukturálne zmeny zodpovedajúce novej situácii. Len vtedy budú tieto zdroje efektívne využité a len vtedy budú generovať nové zdroje na ich splatenie. Inak napriek týmto prostriedkom budeme ešte chudobnejší a zadlženejší.

V prvom rade musíme reštartovať ekonomiku. To znamená – zmeniť v ekonomike to, čo v nej prestalo fungovať už pred koronou. A to je reštrukturalizácia priemyslu a celej ekonomiky.

Pracovná verzia materiálu ministerstva financií, ako a na čo použiť prostriedky EÚ, ktorá bola zverejnená v médiách, obsahuje príliš veľa priorít. Zvyšuje sa tak riziko, že prostriedky vyčlenené na tieto priority sa „roztečú“ viacerými smermi a ťažko sa bude sledovať a vyhodnocovať výsledný efekt. Oveľa vhodnejšie a účinnejšie
by bolo sústrediť sa na maximálne päť, šesť priorít, ktoré skutočne potrebuje táto spoločnosť a ekonomika riešiť, a na tieto priority nastaviť jednotlivé projekty, ktoré budú financované.

Dôležitým faktom, na ktorý by sme nemali zabúdať, je, že s týmto naším plánom obnovy budeme vstupovať do veľmi silného konkurenčného prostredia ostatných krajín Európskej únie. Tie si takisto postavia svoje plány a projekty, takže často pôjdeme možno aj do kontroverzie alebo konkurencie s inými krajinami, čo môže potom oslabiť silu slovenského plánu.

Podľa mňa by 50 % prostriedkov malo ísť na reštrukturalizáciu, vedu, výskum a vzdelávanie, 25 % prostriedkov by malo riešiť staré ekologické dlhy a regionálny rozvoj a posledných 25 % by sa malo použiť na rozvoj vidieka a infraštruktúru.

Z toho vyplýva, že hlavne tých 50 % prostriedkov na projekty nám musí vygenerovať zdroje do budúcna, na našu vlastnú existenciu, ale aj na splácanie týchto peňazí.

Peter Mihók, predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory