NKU pomohol ušetriť peniaze na projekte eZdravie

Najvyšší kontrolný úrad skončil kontrolu projektu elektronizácie zdravotníctva. Ten je  možné zaradiť medzi kľúčové národné projekty v rámci informatizácie
slovenskej spoločnosti. Systém elektronického zdravotníctva eHealth, od roku 2017 nazvaný eZdravie, sa  rozbehol až v roku 2018 a to aj na základe realizácie opatrení vykonaných vedením Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). 

Finančné noviny o tom informovala Janka Burdová vedúca tlačové odboru Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky. Po audite, ktorý kontrolóri urobili v roku 2015. Výsledkom opatrení bolo, okrem iného, zrušenie zámeru zabezpečiť prístup do eZdravia prostredníctvom nového elektronického preukazu poistenca  a jeho nahradenie prístupom cez platný občiansky preukaz s elektronickým čipom. Tento krok priniesol úsporu verejných financií na úrovni 53,7 mil. eur. Projekt bol v závere roku 2018 v rutinnej prevádzke (napr. elektronická zdravotná knižka, eVyšetrenie, eRecept), stále funguje neúplne. Výzvou do budúcna je konsolidácia registrov, aktívna podpora využívania elektronických služieb zo strany lekárov, poistencov, či vybudovanie centra pre informačnú bezpečnosť prevádzky celého systému.

 


Minuloročná kontrola funkčnosti a využívania elektronického zdravotníctva naviazala na kontrolu Informačných systémov (IS) slovenského zdravotníctva. Tú robil NKU SR v roku 2015. Výsledkom kontroly bolo, odporúčanie zaviesť prístup do eZdravia prostredníctvom občianskych preukazov (OP). V septembri 2018 bolo z troch miliónov vydaných OP s elektronickým čipom certifikovaných 436,7 tisíc pre aktívny prístup do systému. Je to 15 15% občanov.

Kontrola NKÚ SR ukázala, že ani po 10 rokoch nie je idea elektronického zdravotníctva naplnená v plnej miere, aj keď v poslednom období prišlo k pozitívnemu pokroku. Tento – doteraz nie príliš úspešný – príbeh informatizácie verejnej správy ukázal na zlyhanie projektového riadenia eZdravia na všetkých úrovniach rezortu zdravotníctva, ale aj štátu. Všetky zmeny týkajúce sa posunu termínov, zmeny v obsahu projektu boli odsúhlasené kolektívnymi riadiacimi štruktúrami bez toho, aby sa vyvodzovala osobná zodpovednosť za nedodržanie termínov, finančných rámcov či hodnoty projektu. NKÚ SR opätovne zdôrazňuje, že bez vyvodzovania osobnej zodpovednosti za nehospodárne, neefektívne a neúčelné vynakladanie zdrojov – čo sa dialo aj v prípade tohto projektu – je vysoko pravdepodobné, že ambiciózne ciele Koncepcie informatizácie spoločnosti ostanú len papierovými cieľmi a nie
požadovanou realitou.

Realizácia projektu eZdravie, ktorý v r. 2017 prešiel z prevádzkovania ministerstvom zdravotníctva na NCZI, meškala niekoľko rokov. Oneskoreného uvedenie systému do prevádzky znamenajú straty 100 mil. euro.   NKÚ odporučil vybudovať Centrum bezpečnosti operácií. V ňom by mali pracovať odborníci na kybernetickú bezpečnosť.