Neprerušil sa trend pozitívnych výsledkov v zahraničnom obchode, prebytok je 483 mil. eur

BRATISLAVA – Saldo zahraničného obchodu bolo v porovnaní s augustom minulého roka vyššie o viac ako pol miliardy eur, a to predovšetkým zásluhou dvojciferného medziročného rastu vývozu automobilov.

Informuje o tom Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Priaznivej bilancii pomohla aj nižšia hodnota dovozu energetických komodít.

Zo Slovenska sa podľa predbežných výsledkov v auguste 2023 vyviezol tovar v hodnote1) 8,5 mld. eur, pri medziročnom raste o 2,2 %. Medziročný rast vývozu pokračuje nepretržite od januára 2023, aj keď tempo rastu sa výrazne spomalilo. Dovoz tovaru bol nižší v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka už piaty mesiac za sebou. Aktuálny pokles o 4,7 % bol najvyšší v tomto období. Dovoz tovaru na Slovensko tak dosiahol hodnotu 8 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 482,7 mil. eur, čo bol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka lepší výsledok o 579,4 mil. eur.

Štatistický úrad SR v rámci skvalitnenia dát rozšíril zdroje údajov o dovoze a do štatistických výstupov zahrnul aj údaje za fyzické a právnické osoby neregistrované pre DPH, ktoré si v rámci EÚ kúpili tovar na diaľku (napr. cez internet). Nové údaje boli zapracované do štatistických výstupov od januára 2022.

Z desiatich tried v štruktúre exportu vykázali medziročný nárast len dve z nich. Rast celkového vývozu zaistila najobchodovanejšia trieda zahraničného obchodu Stroje a prepravné zariadenia (SITC 7), kam patrí aj vývoz automobilov. Hodnota vyvezeného tovaru v tejto triede bola medziročne vyššia o 15,8 %. Dvojciferný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka tak pokračoval už ôsmy mesiac po sebe. Stroje a prepravné zariadenia v auguste tvorili 61,7 % podiel na celkovom exporte. Väčšina strojov a prepravných zariadení, a to až 70,4 %, smerovala zo Slovenska na trhy EÚ.

V štruktúre dovozu vykázali z desiatich tried medziročný nárast tri triedy. Pokles celkového dovozu ovplyvnilo najmä zníženie hodnoty dovozu v triede Minerálne palivá (SITC 3), kam patrí aj ropa, elektrická energia a zemný plyn. Hodnota dovezeného tovaru v tejto triede bola medziročne o polovicu nižšia. Ešte výraznejšiemu poklesu celkového dovozu zabránil vyšší dovoz triedy Stroje a prepravné zariadenia (SITC7), kam patria aj súčiastky motorových vozidiel. Ich hodnota bola medziročne vyššia o 9,6 %.

Do členských štátov EÚ2) smerovalo 77 % vývozu SR a dovoz z nich sa na celkovom dovoze podieľal 67 %. Vývoz do členských štátov EÚ v auguste medziročne stúpol o 1,6 % a dovoz vzrástol o 1,4 %. Vývoz do nečlenských krajín medziročne vzrástol o 4,2 % a dovoz klesol o 15,2 %.

Predbežné údaje za január až august 2023

Za január až august 2023 sa v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 zvýšil vývoz o 8,3 % na 72,4 mld. eur a dovoz sa zvýšil o 0,4 % na 69,1 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 3,3 mld. eur. Za prvých osem mesiacov roku 2022 bolo saldo pasívne v objeme 2,0 mld. eur.

Spresnené podrobné údaje za január až júl roku 2023

V januári až júli sa v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 zvýšil vývoz tovaru o 9,2 % na 63,9 mld. eur a dovoz sa zvýšil o 1,1 % na 61,1 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 2,8 mld. eur, minulý rok skončila za prvých sedem mesiacov bilancia zahraničného obchodu s deficitom v objeme 1,9 mld. eur.

  • 1) údaje sú v bežných cenách v hodnote typu FOB, t. j. zahŕňajú transakčnú hodnotu tovaru a hodnotu služieb (napr. doprava, poistenie, prekládka, skladovanie tovaru a pod.) spojených s dodaním tovaru na hranicu vyvážajúcej krajiny. Všetky dáta zahraničného obchodu Štatistický úrad SR vypracoval na základe údajov Colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a zo štatistických zisťovaní INTRASTAT-SK (hlásenia poskytované dovozcami a vývozcami tovaru v rámci EÚ).
  • 2) údaje za EÚ sú od januára 2020 bez Spojeného kráľovstva.