Nemecko súrne potrebuje zahraničných zamestnancov

Ekonomický rast viedol k rekordnej  zamestnanosti v Nemecku a prehĺbil nedostatok kvalifikovaných zamestnancov. Krajina sa nezaobíde bez pracovných migrantov.

Na základe predbežných výsledkov národného hospodárstva ta rok 2017 bola v Nemecku rekordne nízka nezamestnanosť. Viacerí experti sú presvedčení o tom, že v roku 2018 bude na trhu práce pokračovať rast dopytu po pracovnej sile. Nedostatok zamestnancov v jednotlivých regiónoch a odvetviach sa bude prehlbovať a firmy budú musieť aktívnejšie siahať po zahraničných pracovníkoch, medziiným aj z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie.

Federálna agentúra pre prácu (Bundesagentur fur Arbeit – BA) 3. januára 2018 oznámila, že v decembri bolo v Nemecku 2,385 milióna nezamestnaných, čo je o 183 tisíc menej ako v decembri 2016. Je to len 5,3 % práceschopného obyvateľstva. Súčasne BA zverejnila priemerný ukazovateľ za celý minulý rok. Poklesol na 2,533 miliónov potenciálnych zamestnancov, čo je 5,7 %. Je to najnižśí ukazovateľ od čias spojenia Nemecka v roku 1990.

Zamestnanosť stúpa

Deň predtým, 2. januára, Federálny štatistický úrad (Destatis) vo Viesbadene zverejnil priemerný ukazovateľ zamestnanosti za celý minulý rok . Na území Nemecka pracovalo 44,3 milióna obyvateľov. To je o 1,5 percenta alebo 638 000 ľudí viac, ako v priemere v roku 2016. Taký skok v zamestnanosti Nemecko nezaznamenalo posledných 10 rokov.

Všetko je to výsledkom mnohoročného rastu nemeckej ekonomiky, ktorý sa badateľne urýchlil v druhej polovici 2017¸bez ohľadu na problémy pri zostavovaní nemeckej vlády. Na rok 2018 popredné nemecké výskumné ústavy predpovedajú ďalšie urýchlenie rastu hrubého domáceho produktu (HDP). To znamená aj urýchlenie tempa rastu HDP, čo znamená zvýšenie zamestnanosti, ktorá by mohla podľa odhadov dosiahnuť o rok, alebo poldruha 45 miliónov obyvateľov.

Trh práce je blízky k úplnej zamestnanosti

Experti však nepočítajú s ďalším poklesom nezamestnanosti v Nemecku. Podstata je v tom, že ukazovateľ 5 % nezamestnaných je v podstate ukazovateľom, ktorý je príznakom úplnej zamestnanosti. V spoločnosti existuje určité množstvo obyvateľov, ktorí sa zamestnávajú ťažko, alebo sa nedajú zamestnať z niekoľkých príčin, najmä pre to, že nemajú takmer žiadnu kvalifikáciu.

Už dnes je na nemeckom trhu práce pri 2,385 mil. nezamestnaných, podľa údajov z decembra minulého roku 761 tisíc voľných pracovných miest. Tieto voľné pracovné miesta sú brzdou rozvoja nemeckej ekonomiky. Podľa správy Federálneho združenia stredných podnikov (BVMW) 40 % podnikov vyhlásilo, že pre nedostatok kvalifikovaných pracovných síl museli odriecť niektoré zákazky. Spomedzi opýtaných 89 % potvrdilo, že pociťujú ťažkosti pri hľadaní potrebných zamestnancov.

Nové miesta

Tieto ťažkosti v najbližšie mesiace stúpnu. Šéf Federálnej agentúry zamestnanosti Detlef Schelle oznámil, že nemecké firmy v tomto roku podľa predpokladov vytvoria šesťstotisíc pracovných miest.  Časť z týchto pracovných miest sa pravdepodobne naplní pracovníkmi, ktorí sú registrovaní na úradoch práce, ale prejdú školeniami, alebo kurzmi rekvalifikácie. Ďalšie pracovné mieste budú obsadené čerstvými absolventmi rôznych vzdelávacích inštitúcií. Rastu zamestnanosti v Nemecku napomáhajú aj staršie ženy, ktoré po tom ako vychovali deti sa vracajú na trhu práce.

Budúcich zamestnancov je málo, a preto bude nevyhnutné pritiahnuť pracovné sily zo zahraničia a dokonca aj z krajín mimo európskej únie. Viacerí experti na trh práce v Nemecku sa zhodujú, na tom je nevyhnutná stála politika vo vzťahu ku kvalifikovaným pracovným silám so zahraničia.

Najľahšia cesta, ktorú využívali v minulosti podniky z Nemecka bolo to, že prácu ponúkali zamestnancom z Európskej únie. Majú tie isté práva ako obyvatelia Nemecka a nepotrebujú špeciálne povolenia.  Potenciál Európskej únie je značne vyčerpaný. Po prekonaní dlhovej krízy mnohí kvalifikovaní odborníci z Európskej únie sa vracajú späť domov.

Nový zákon

Preto Detlef Schelle koncom minulého roku vyhlásil, že s určitosťou musí konštatovať, že bez prilákania zamestnancov z tretích krajín sa Nemecko nezaobíde. Môže to byť India, Rusko, Ukrajina. Zamestnanci z tretích krajín s vyšším, ale i stredným špeciálnym vzdelaním už dnes majú možnosť v Nemecku získať prácu spolu s povolením na trvalý pobyt. V Nemecku uvažujú o prijatí zákona i imigrácii, čo je niečo iné ako imigrácia z humanitárnych dôvodov. Proces náboru zahraničných pracovníkov by mal byť usporiadanejší. Podmienky zamestnávania by mali byť priehľadnejšie a ľahšie pochopiteľnejšie.

Za prijatie týchto zákonov sú aj podnikatelia, vedci, štátne inštitúcie a celý rad politických strán, no nie je jasné, kedy a v akej podobe bude zákon prijatý. Nedostatok zamestnancov však stúpa. Podľa informácií zverejnených začiatkom roka sa nedostatok pracovných síl prejavuje najviac v odvetviach spracovania kovov, doprave, odbyte, strojárenstve, automobilovom priemysle, stavebníctve, elektrotechnickom priemysle, zdravotníctve, vrátane starostlivosti o seniorov.

V decembri minulého roku Ústav nemeckej ekonomiky v Kolíne nad Rýnom zverejnil údaje, že najväčší nedostatok pracovných síl nie je v hlavnom meste Nemecka v Berlíne, ale v juhozápadných častiach krajiny Bádensko-Württembersko, Slobodnom štáte Durínsko, Porýní, Falcku a najmä na vidieku.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.