Nákladná doprava v novembri mierne vzrástla, prepad počtu cestujúcich sa zvýšil na 43%

BRATSIALAVA – Podnikateľské subjekty registrované v SR počas novembra 2020 prepravili nákladnou dopravou spolu 25 miliónov ton tovaru.

Medziročne (oproti novembru 2019) preprava tovaru vzrástla o 0,1 % napriek vplyvom opatrení proti šíreniu druhej vlny pandémie COVID-19. Podiel dopravných podnikov na celkovej preprave tovaru v porovnaní s novembrom 2019 sa znížil o 3,3 p. b. a dosiahol 53 %. Výkony v tonokilometroch boli medziročne vyššie o 3,8 %.

Dopravné podniky prepravili osobnou dopravou celkovo 35 miliónov osôb. Preprava osôb medziročne klesla o 43,3 % a výkony v osobokilometroch boli nižšie o 59,3 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v doprave a skladovaní v porovnaní s novembrom 2019 klesli v bežných cenách o 3,4 %. Podľa sezónne očistených údajov sa tržby medzimesačne znížili o 0,5 %. Najväčší podiel na celkových tržbách mala pozemná doprava a doprava potrubím (53,2 %). Počet zamestnaných osôb v doprave a skladovaní bol medziročne nižší o 2 % a priemerná nominálna mesačná mzda vzrástla o 1,1 % (dosiahla 1 142 Eur). Reálna mzda sa znížila o 0,4 %.