Nadácia NBS podporí grantmi vzdelávacie projekty

BRATISLAVA – Vznikla Nadácia Národnej banky Slovenska (NBS). Je cieľom je podporovať vzdelávacie projekty.

Nadácia NBS je predĺženou rukou Národnej banky Slovenska v oblasti vzdelávania, rozvoja finančnej gramotnosti a podpory vedy, výskumu a školstva v rozsahu pôsobnosti zakladateľa. Nízka finančná gramotnosť obyvateľov Slovenska je častou príčinou ich ekonomických a sociálnych problémov a je jednou z príčin nespokojnosti s finančnými službami.

Čím viac informácií a skúseností z oblasti spravovania vlastných financií budú mať obyvatelia, tým stabilnejší bude ekonomický a finančný systém. Lepšie, zodpovednejšie a zároveň správne ekonomické rozhodovanie prinesie vyšší blahobyt finančným spotrebiteľom a ich rodinám. Spokojní ľudia vytvárajú spokojnú krajinu.

Nadácia NBS chce prispieť ako prirodzený partner k finančnému vzdelávaniu na Slovensku a k čo najlepšej prepojenosti a koordinácii verejných a súkromných aktivít na jeho podporu.

Aká je misia Nadácie NBS?

“Podporou zvyšovania kvality finančného vzdelávania, úrovne finančnej gramotnosti a prehlbovania výskumu a vedy v oblasti ekonómie a financií sa podieľame na napĺňaní prioritných cieľov Národnej banky Slovenska v týchto oblastiach. Vytvárame spolupracujúce prostredie medzi verejným, súkromným a tretím sektorom,” uvádza NBS na svojej stránke.

Víziou Nadácie NBS je vyššia úroveň finančnej gramotnosti umožní jednotlivcom aj spoločnosti lepšie sa rozhodovať v oblasti financií. Kvalitný výskum v oblasti ekonómie a financií podporí tvorbu politík v záujme vyššej životnej úrovne na Slovensku. Partnerstvá a efektívna medzisektorová spolupráca vytvoria zázemie na dosahovanie spoločných cieľov.

K žiadateľom o granty, k realizátorom grantových projektov a k partnerstvám pristupuje Nadácia NBS profesionálne, zodpovedne a s rešpektom. Vníma potreby spoločnosti a reagujeme na nich grantovými výzvami a poskytnutím odborného zázemia. Uvedomujeme si, že spájaním síl sa dajú ciele dosiahnuť efektívnejšie.