Monika Jankovičová: v materiáli SAV by malo byť presnejšie vymedzenie energetickej chudoby

Vedecký kolektív z Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV, verejnej výskumnej inštitúcie  pripravil analýzu, ktorej výsledkom je návrh definície energetickej chudoby v SR.

Príčinou energetickej chudoby sú nízke príjmy obyvateľov Slovenska. Podľa energetickej ombudsmanky Moniky Jankovičovej v dokumente  Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV chýba presnejšie vymedzenie pojmu domácnosť, najmä to z koľkých ľudí je zložená.

Ako poznamenávaMonika Jankovičová, “treba si uvedomiť, že nie všetky regióny Slovenska majú prístup k zemnému plynu. Preto musia kúriť drevom.” Z tohto dôvodu by mal vzorec energetickej chudoby zohľadňovať cenu dreva určeného na kúrenie.

Dokument SAV vznikal na základe anonymných údajov dát o spotrebe energií v domácnostiach od najväčších dodávateľov elektriny a plynu a distribučných spoločností Slovenska.

Energetická chudoba je najčastejšie definovaná ako stav, keď domácnosť nemá finančné prostriedky na úhradu výdavkov na energie alebo príjmy domácnosti nedostatočne kryjú jej výdavky na energie. V rámci Európy je Slovensko krajinou s najvyšším podielom výdavkov na energie k disponibilným príjmom, hoci ceny energii sú jedny z najnižších v rámci EU. Jedným z dôvodov je výška príjmov slovenských domácností. Druhým, veľmi podstatným, je nedostatočná energetická efektívnosť obydlí. Domácnosti na Slovensku sú z veľkej miery tvorené staršími budovami bez rekonštrukcie (alebo rekonštruované nedostatočne), ktoré vyžadujú vysoké nároky na energiu.

„Analýza, ktorú sme pripravili posudzuje na základe poskytnutých dát viaceré alternatívy definície energetickej chudoby a po ich vzájomnom porovnaní navrhuje odporúčanú definíciu zohľadňujúcu špecifiká na Slovensku. Výsledný návrh definície zohľadňuje kombináciu viacerých parametrov – celkových príjmov domácností, jej celkových výdavkov na energie a toho či náklady na energie vynakladá hospodárne“ spresňuje spoluautorka analýzy Dušana Dokupilová z PÚ CSPV SAV, v. v. i.

Z odporúčanej definície vyplýva, že energetickou chudobou je na Slovensku ohrozených minimálne osem percent domácností, pričom najviac sú ohrozené jednorodičovské domácnosti – minimálne každá šiesta takáto domácnosť.

Celú analýzu jej zadávatelia spolu s SAV považujú za základ pre odbornú diskusiu k nastaveniu dlhodobých systémových a udržateľných opatrení na riešenie energetickej chudoby najmä s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvom financií SR, ako aj s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a Ministerstvom hospodárstva SR. Celá analýza, vrátane stručného zhrnutia, je verejne dostupná na webe PÚ CSPV SAV, v. v. i., v sekcii štúdie.

SAV aj zadávatelia zároveň upozorňujú, že analýza nezohľadňuje výrazný nárast cien energií na trhoch v roku 2022, keďže domácnosti na Slovensku platia za energie aj v roku 2023, v dôsledku určenia stropu cien, relatívne nízke ceny v porovnaní s inými krajinami Európskej únie.