Ministerstvo uzavrelo výzvy strategického výskumu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uzavrelo výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu. Informuje o tom dnes 4. apríla 2019 na svojej stránke.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI) v spolupráci s Výskumnou agentúrou ako sprostredkovateľským orgánom OP VaI dňa 14. 8. 2018 vyhlásili 5 výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu v jednotlivých doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK.
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ na všetkých 5 výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu bola 288 mil. eur. Výzvy boli uzavreté 29. marca 2019.  Pôvodná výzva na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja bola zrušená ministerkou školstva ako reakcia na výhrady Európskej komisie uvedené vo varovnom liste.
Následne na to bol kompletne prepracovaný celý systém podpory výskumných projektov z operačného programu Výskum a inovácie tak, aby všetky jeho prvky niesli nespochybniteľné znaky transparentnosti, otvorenosti a výrazného zvýšenia kvalitatívnych nárokov na predkladané projekty.

Výzvy na DSV boli vyhlásené opätovne, avšak s upravenými vstupnými požiadavkami na konzorcium, sprísnenými podmienkami poskytnutia príspevku, a hlavne požiadavkami na posudzovanie výskumných stratégií zahraničnými expertmi pred samotným predložením žiadostí o nenávratný finančný príspevok a novými hodnotiacimi kritériami oproti výzve, ktorá bola zrušená v roku 2017.

Výskumnej agentúre bolo predložených 84 výskumných stratégií. Proces posudzovania výskumných stratégií potenciálnych projektov DSV zahraničnými expertmi je úspešne ukončený. K 29. marcu 2019 bolo prostredníctvom systému ITMS 2014+ podaných 63 žiadostí o poskytnutie NFP.