MF SR ponúka spoluprácu mladým ľuďom

BRATISLAVA – Ministerstvo financií SR spúšťa stážový a brigádnický program pre stredoškolských stážistov a vysokoškolských brigádnikov. Presný kontakt je tu.

Hlavným cieľom Ministerstva financií SR, s ktorým ide do týchto programov, je investovať do perspektívnych mladých ľudí a získať tak kvalitných budúcich zamestnancov štátnej a verejnej správy.

Stážový neplatený program je primárne určený pre študentov a študentky 1. a 2. ročníka stredných škôl. Brigádnicky program je vytvorený najmä pre študentov a študentky 3.-5. ročníka vysokých škôl.

Tieto programy umožnia študentom stredných škôl vzdelávať sa praktickou formou prostredníctvom prenosu poznatkov alebo know-how a získať praktické skúsenosti pre ich budúcu prácu. Vysokoškoláci získajú prax a skúsenosti v odbore a mnohé cenné kontakty, ktoré im môžu pomôcť v budúcej kariére.

Ponúkame širokú škálu pracovných skúseností na rôznych sekciách nášho ministerstva:
•  Tlačový odbor
Staráme sa o komunikáciu ministerstva s verejnosťou. Zabezpečujeme vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona o slobode informácií,  pri ich vybavovaní spolupracujú s vecne príslušnými organizačnými útvarmi ministerstva. Plníme úlohy súvisiace s monitorovaním periodickej tlače, elektronických médií s dôrazom na činnosť ministerstva Zažiješ u nás organizáciu tlačových konferencií, prípravu tlačových správ, príspevkov na sociálnych sieťach. Získaš tiež zručnosti v oblasti práce s grafickými programami. Naučíme ťa pracovať v stresových situáciách, upravovať videá a spolupracovať v tíme.

•  Inštitút finančnej politiky
Zabezpečujeme koncepčnú a analytickú činnosť a prípravu podkladov pre rozhodovanie o ekonomických otázkach spadajúcich do pôsobnosti ministerstva, pripravujeme makroekonomické, daňové, fiškálne analýzy a prognózy, analýzy a prognózy finančných trhov a bankového sektora, analyzujeme a monitorujeme štrukturálne a výdavkové politiky, podieľame sa na príprave rozpočtu verenej správy prostredníctvom vypracovania strednodobého makroekonomického rámca, zabezpečujeme získavanie relevantných dát pre vykonanie svojej činnosti od iných inštitúcií. Vypracovávame program stability SR a Návrh rozpočtového plánu. Prispievame k verejnej diskusií prostredníctvom makroekonomických komentárov a analýz.

•  Sekcia správy majetku a služieb
Zabezpečujeme každodenný chod a prevádzku ministerstva, zabezpečujeme koordinačnú činnosť v oblasti čerpania prostriedkov EU, zostavuje návrh rozpočtu príjmov a výdavkov za úrad ministerstva, spracováva rozpočtové opatrenia za úrad ministerstva a i. Ak ťa zaujíma príprava a proces verejného obstarávania k zákazkám bežnej prevádzky, baví ťa zadávanie objednávok, účtovanie faktúr, či sa chceš naučiť vyznať sa vo výplatnej páske podľa zákona o štátnej službe a zákona o výkone služieb vo verejnom záujme, aktívna komunikácia pri práci s nadriadenými, dodávateľmi a kolegami z ostatných útvarov.

•  Sekcia informačných technológií
V súlade so stratégiou informačných technológií ministerstva zabezpečujeme pokrytie potrieb zamestnancov IKT technológiou (počítače, tlačiarne, skenery, multifunkčné zariadenia). Tvoríme v spolupráci s príslušnými gestormi a zodpovedáme za zmluvu o poskytovaní služieb medzi ministerstvom a DataCentrom, kontrolujeme  jej dodržiavanie a koordinuje práce pri jej napĺňaní. Spolupracuje s DataCentrom pri zabezpečení prevádzky dátovej sály ministerstva a Helpdesku. Monitoruje dostupnosť poskytovaných služieb, infraštruktúry, serverov a aplikácií prevádzkovaných na MF SR.

Koho hľadáme?

Hľadáme vysokoškolských študentov a študentky prioritne 3. – 5. ročníka ekonomického, právneho, humanitného a technického zamerania, motivovaných mladých ľudí na 12-týždňový brigádnický program.
Pracovná doba, preferované dni či možnosť pracovať online budú súčasťou dohody, v rámci čo najväčšej spokojnosti oboch strán.

Hľadáme tiež stredoškolských študentov a študentky 2.- 3. ročníka na krátkodobú 10-dňovú stáž, počas ktorej stredoškoláci získajú cenné skúsenosti z praxe.

Brigáda je finančne ohodnotená 6 EUR/hod.

Od študentov požaduje MF SR:
–        Dochvíľnosť
–        Zodpovednosť
–        Spoľahlivosť
–        Zmysel pre tímovú prácu
–        Pracovitosť
–        Základné počítačové zručnosti

Ako sa prihlásiť?
V prípade záujmu pošlite e-mail na adresu studenti@mfsr.sk do predmetu správy napíš slovo „Stáž“ alebo „Brigáda“ a preferovaný útvar, o ktorý máte záujem. Brigádnici k emailu priložte:
1.       Životopis
2.       Motivačný list
Vybraných uchádzačov pozveme na osobný alebo online pohovor.

Kedy?
Prihlášky je možné posielať od 16.5.2022. Oba programy pre študentov začnú od 1. júna 2022

Čo získate?
Okrem finančného ohodnotenia, cenných skúseností, vedomostí a zručností, získate aj osvedčenie, ktoré vám môže pomôcť v ďalšej kariére.

Všetkým študentom, ktorí sa zúčastnia neplatenej stáže alebo platenej brigády, bude poskytnutý individuálny prístup, praktický tréning a zároveň sa budú zúčastňovať vybraných pracovných stretnutí a všetkých podstatných udalostí. V priebehu svojej stáže/brigády môžu študenti nadobudnúť nové vedomosti a zručnosti.
Brigádnici budú pracovať maximálne 20 hod týždenne a program potrvá tri mesiace a pre tých najlepších s možnosťou predĺženia o ďalšie 3 mesiace.