MF: presné hospodárenie verejných financií

BRATISLAVA –  Štatistický úrad SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR (MF) a NBS poslali Európskej komisii (Eurostatu) 30.9.2020 spresnené výsledky hospodárenia verejných financií za rok 2019. Informuje o tom MF.

Tieto údaje boli Eurostatom verifikované prostredníctvom viacerých kôl písomných otázok a odpovedí a 22.10.2020 Eurostat zverejnil oficiálne výsledky na svojej webovej stránke.

Podľa spresnených údajov hospodárila Slovenská republika za rok 2019 v metodike ESA2010 platnej pre členské štáty EÚ so schodkom 1,35 % HDP a dosiahla zadlženosť na úrovni 48,46 % HDP. Zároveň boli revidované údaje HDP za roky 2016 až 2017, údaje za roky 2018 a 2019 sa chápu ako polodefinitívne, z dôvodu ich možnej revízie v roku 2021.

V porovnaní s jarnou notifikáciou hospodárenie verejnej správy v roku 2019 skončilo s deficitom vyšším´o 49 mil. eur, čo predstavuje zvýšenie z 1,3 % na 1,35 % HDP. Celkový dlh verejnej správy je aktuálne vyšší o 284 mil. eur, čo je 0,46 p. b. viac ako v apríli tohto roku. Revízia HDP znamenala jeho zníženie o 312 mil. eur.

  1. Vývoj základných ukazovateľov financií verejnej správy v rokoch 2017 až 2019

Ukazovateľ

m. j.

2017

2018

2019 jar

2019 jeseň

ESA schodok

tis. EUR

-791 230

-886 384

-1 219 730

-1 268 812

% HDP

-0,94

-0,99

-1,30

-1,35

ESA príjmy

tis. EUR

34 184 786

36 456 706

39 084 678

38 852 621

% HDP

40,44

40,73

41,5

41,39

ESA výdavky

tis. EUR

34 976 016

37 343 090

40 304 408

40 121 433

% HDP

41,38

41,72

42,8

42,74

Maastrichtský dlh

tis. EUR

43 694 662

44 630 600

45 201 758

45 485 456

% HDP

51,69

49,86

48,00

48,46

HDP v b.c.

tis. EUR

84 532 191

89 505 506

94 177 048

93 865 177

Hlavné rozdiely medzi aprílovou a októbrovou notifikáciou

Do októbrovej notifikácie bolo nutné zapracovať spresnenia vyplývajúce z aktualizovaných údajov o pohľadávkach a záväzkoch subjektov verejnej správy z ich riadnych účtovných závierok, presnejšie údaje o daňových a odvodových príjmov z priznaní ako aj o vplyv podpory tzv. zelenej energie na saldo a dlh verejných financií na základe oficiálnych údajov štátnych orgánov.

Zmena salda
– zníženie daňových príjmov o 39 mil. eur, najmä dane z príjmov právnických osôb o 26,6 mil. eur,
– zníženie príjmov z poistných odvodov o 22,6 mil. eur,
– zníženie príjmov z predaja emisných kvót o 13,1 mil. eur,
– negatívny vplyv zaradenia investičných fondov do verejnej správy o 2,4 mil. eur,
– lepšie saldo príjmov a výdavkov súvisiacich so zelenou energiou o 4,7 mil. eur,
– pozitívna zmena pohľadávok a záväzkov z účtovných závierok subjektov VS o 24 mil. eur.

Zmena dlhu
– zaznamenanie dlhodobých záväzkov z podpory zelenej energie do dlhu verejnej správy 282 mil. eur,
– negatívna zmena dlhových nástrojov z účtovných závierok 1,7 mil. eur.

Zmena HDP
– pokles o 312 mil. eur z dôvodu aktualizácie vstupných údajov o vývoji hospodárstva SR, reálny rast ekonomiky dosiahol 2,4 %.

3. Opis najvýznamnejších zmien medzi jarnou a jesennou notifikáciou

V prípade salda verejnej správy došlo k zníženiu daňových príjmov vykázaných na jar tohto roka, o 39 mil. eur. Daň z príjmov právnických osôb na základe aktuálnych údajov z Finančnej správy SR zaznamenala zníženie o 26,6 mil. eur, daň z príjmov fyzických osôb sa znížila o 5,7 mil. eur, daň z motorových vozidiel o 8 mil. eur, osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach o 4 mil. eur. Naopak, v prípade DPH došlo k zvýšeniu plnenia odhadovaného v marci o 4,4 mil. eur. Mierne zvýšenie zaznamenal aj príjem z odvodu časti poistného z odvetví neživotného poistenia o 0,9 mil. eur.

Výber odvodov patriacich do Sociálnej poisťovne sa upravil smerom nadol o 22,6 mil. eur, z čoho poistné bolo horšie o 21,9 mil. eur a zníženie stavu pohľadávok z poistného bolo vo výške 700 tis. eur.

Aktualizované údaje o príjmoch z emisných povoleniek na základe štatistiky vnútroštátneho správcu emisných kvót v SR zrevidovali dosiahnuté príjmy Environmentálneho fondu o 13,1 mil. eur.

Zaradenie investičných fondov v skupine SIH malo negatívny vplyv na saldo verejných financií vo výške 2,4 mil. eur. Do príjmov a výdavkov verejnej správy boli zaradené príjmy a výdavky ,,prevádzky“ investičných fondov po prvý raz, pričom prostriedky z rozpočtu EÚ, ktoré tieto fondy používajú, majú neutrálny vplyv.

Na základe aktualizovaných údajov o príjmoch a výdavkoch súvisiaci so systémom podpory zelenej energie z databázy URSO sa zlepšili príjmy verejnej správy o 4,7 mil. eur.

Z hodnoty aktualizácie pohľadávok a záväzkov subjektov verejnej správy 24 mil. eur, patria aj napr. dopravné podniky územnej samosprávy. Tie hospodárili lepšie oproti výsledkom z jari o 10,4 mil. eur, a to najmä vplyvom rastu pohľadávok za služby vo verejnej doprave a poklesom záväzkov z daní a odvodov.

Na maastrichtský dlh mala najvýznamnejší vplyv metodická zmena vo vykázaní dlhodobých záväzkov z podpory zelenej energie prostredníctvom tzv. tarify za prevádzku systému. Táto forma podpory dlhodobo generovala záväzky vlády voči distribučným spoločnostiam, ktoré sú zo zákona povinné odoberať energiu zo ,,zelených zdrojov“ a umiestňovať ju do distribučnej siete. Od benchmarkovej revízie na jeseň 2019 sa do dlhu vykazujú aj dlhodobé nesplatené záväzky z obchodných vzťahov, preto záväzky vznikajúce z podpory zelenej energie vstupujú do dlhu VS. K vyčísleniu týchto záväzkov došlo medzi jarnou a jesennou notifikáciou po podrobnej analýze údajov ÚRSO. Vyčíslená hodnota predstavuje celkové nesplatené záväzky vlády z fungovania tejto podpory k 31.12.2019.

Bližšie informácie o hospodárení celého okruhu verejných financií SR za rok 2019 prinesie Súhrnná výročná správa, ktorú zostavuje a predkladá vláde do 30.10. bežného roka Ministerstvo financií SR.