Medziročná harmonizovaná inflácia pokračovala v klesajúcom trende a dosiahla hodnotu 2,4 %

BRATISLAVA – Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v apríli 2024.

Ako informuje Štatistický úrad Slovenskej republiky, medziročná inflácia meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien podľa európskej harmonizovanej metodiky dosiahla v apríli 2024 hodnotu 2,4 %, čo bolo o 0,3 percentuálneho bodu menej ako bola jej hodnota v marci 2024. Medzimesačná HICP inflácia dosiahla hodnotu 0,4 %.

Priemerná ročná miera HICP inflácie (porovnávajúca zmenu priemernej cenovej hladiny za priemer harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov) dosiahla v apríli 2024 hodnotu 7,1 %, pred rokom – v apríli 2023 bola jej hodnota 14,0 %. Priemerná ročná miera HICP inflácie je významným ukazovateľom cenovej stability v krajine, jej výška je posudzovaná aj ako jedno zo štyroch tzv. maastrichtských kritérií, ktoré musí členský štát EÚ splniť pred zavedením spoločnej meny euro.

V apríli 2024 harmonizované indexy spotrebiteľských cien medzimesačne v úhrne vzrástli o 0,4 %. Medzimesačné zvýšenie cenovej hladiny bolo najviac ovplyvnené zvýšením cien v odbore doprava (celkový kladný príspevok +0,16 percentuálneho bodu k medzimesačnej inflácii bol spôsobený najmä zvýšením cien leteckej dopravy a pohonných látok). V poradí druhý a tretí najvýraznejší vplyv na zvýšenie cien v apríli v porovnaní s cenovou úrovňou v marci mali odbory: rozličné tovary a služby (+0,10 p. b. – zvýšili sa najmä ceny predmetov pre osobnú hygienu a správne poplatky) a alkoholické nápoje a tabak (+0,07 p. b.). Naopak, pokles cien a najvyšší záporný príspevok k medzimesačnej inflácii bol dosiahnutý v odbore: potraviny a nealkoholické nápoje (záporný príspevok celého odboru predstavoval -0,07 p. b.).