Matador Group pracuje v móde priemysel 4.0

Inovácie, inteligentný podnik a priemysel 4.0 to sú základné myšlienky slovenského podniku Matador Group, ktoré predstavil na prezentácii, vedúci manažér podniku Štefan Rosina. Podnik začal s digitalizáciou i keď nie v súčasnom ponímaní už v roku 1998. 

Podľa katedry priemyselného inžnierstva Technickej univerzity v Žiline “digitálny podnik reprezentuje počítačovými a informačnými technológiami integrované prostredie, v ktorom je realita nahradená virtuálnymi, počítačovými modelmi. Takéto virtuálne riešenia umožňujú optimálnu prípravu pre praktickú realizáciu výroby. V tomto prostredí pracujú projektanti s digitálnymi modelmi. Vytvorenie modelu reálneho podniku a následná práca s ním si vyžaduje špičkovo pripravených ľudí, neustály kontakt s priemyslom, znalosť podnikových procesov, potrebné softvérové a hardvérové zabezpečenie, trpezlivosť a cieľavedomosť.”

Podnik Matador Goup sa zameriava na výrobu spolupracujúcich (kolaboratívnych) robotov a autonómnych robotov. Už dávno sú preč časy, keď boli napojené na systémy riadenia pomocou káblov. Dnes je spájajú s riadiacimi jednotkami lasery. Podstatou štvrtej priemyselnej revolúcie je internet ľudí, internet vecí a internet služieb. Čo je to priemysel 4.0 a čo ho tvorí? Položil si rečnícku otázku Štefan Rosina. Sú to samostatne organizovaná produkcia, kybernetický fyzický systém, prepojenie strojov M2M, integrácia, interakcia, inteligencia, veľké údaje (Big Data), riadenie výkonnosti, internet vecí a autonómny výrobný systém.

Spoločnosť Matador Group má niekoľko cieľov. Chce prebudovať existujúce výrobné systémy tak, že ich bude dopĺňať o prvky priemyslu 4.0. Podnik plánuje zmeniť výrobné prevádzky tak, aby v sa v nich v potrebnej miere dala nasadiť automatizácia.

Koncept priemysel 4. 0 vychádza z dokumentu, ktorý bol predstavený na veľtrhu v Hannoveri v roku 2013. Základné vízie takzvanej Štvrtej priemyselnej revolúcie sa objavili v roku 2011. Podľa tejto myšlienky vzniknú chytré továrne, ktoré budú využívať kyberneticko-fyzikálne systémy. Tie prevezmú opakujúce sa  jednoduché činnosti, ktoré dovtedy vykonávali ľudia. To bude sprevádzať zmenami na pracovnom trhu, kedy by mohla byť ohrozená zamestnanosť osôb u ktorých počítače s novými riadiacimi a/alebo rozhodovacími systémami, či týmito systémami riadené robotické systémy nahradia ľudskú silu, príkladom môže byť diagnostické lekárske systémy, právnické expertné systémy, alebo univerzálne výrobné linky, ktoré nahradia pracovníkov s nižšou kvalifikáciou). Mala by vzniknúť nové pracovné miesta, ktoré však budú vyžadovať vyššiu kvalifikáciu zamestnancov.