Mapovanie noviniek na finančnom trhu

BRATISLAVA –  Centrum pre finančné inovácie (CFI) bolo Ministerstvom financií SR zriadené vo februári 2018. Hlavným cieľom CFI je vytvoriť pre relevantné orgány štátnej správy, subjekty trhu a záujmové združenia platformu umožňujúcu pravidelnú výmenu informácií a skúseností.

Prioritnou aktivitou CFI je zmapovanie prostredia ovplyvňujúceho zavádzanie nových technológií v oblasti finančného trhu, identifikácia nedostatkov alebo možností na zlepšenie tohto prostredia a aktívne odstraňovanie bariér pre vznik a pôsobenie tzv. FinTech spoločností na Slovensku.

Pod pojmom FinTech je možné rozumieť akékoľvek finančné inovácie bez ohľadu na použitú technológiu, ktoré môžu viesť k vytváraniu nových obchodných modelov, aplikácií, procesov alebo produktov s významným vplyvom na finančné trhy, finančné inštitúcie a poskytovanie finančných služieb. K oblastiam s najväčším potenciálom pre rast FinTech inovácií sú napr. platobné služby, bankovníctvo a poisťovníctvo, kde už v súčasnosti vzniká množstvo inovatívnych produktov a technologických riešení.

Z dlhodobého hľadiska smeruje činnosť CFI a všetkých zúčastnených partnerov k zvýšeniu dynamiky rozvoja finančných služieb na Slovensku a zlepšeniu konkurencieschopnosti slovenského podnikateľského ekosystému na európskom ako aj globálnom trhu.

V prípade otázok alebo za účelom nahlasovania podnetov súvisiacich s témou FinTech nás neváhajte kontaktovať na: fintech@mfsr.sk.