Malý rast zamestnanosti, málo zamestnancov

Národná banka Slovenska zvýšila odhad vývoja hrubého domáceho produktu  (HDP) v tomto roku na 4,2 % . V roku 2019 by dynamika HDP mala kulminovať na úrovni 4,3 %, a to vplyvom nábehu produkcie novej automobilky.

Očakáva sa, že nárast výrobných kapacít sa odzrkadlí aj vo vyššom domácom dopyte, keď sa príjmový efekt premietne do zrýchlenia súkromnej spotreby. Slabší zahraničný dopyt sa však v horizonte prognózy prejavil v zmiernení odhadu dynamiky exportov, v dôsledku čoho sa znížil aj odhad rastu ekonomiky na rok 2019 v porovnaní s predchádzajúcou predikciou. Pozitívny efekt zvýšenia produkcie automobilového priemyslu by mal postupne odznievať a ekonomika SR by mala aj vplyvom cyklického oslabenia spomaľovať na 4,0 % v 2020 a na 3,1 % v roku 2021.

Aktuálny vývoj na trhu práce naznačil mierne spomalenie rastu zamestnanosti, čo súvisí predovšetkým s nedostatkom pracovných síl. Zvyšujúci sa dopyt po pracovnej sile sa prejavuje v náraste platov, ku ktorému výrazne prispieva aj verejný sektor. Po odznení tohto vplyvu a v dôsledku zmierňovania rastu ekonomiky by sa mal rast miezd tiež postupne spomaľovať v strednodobom horizonte. Podobný vývoj sa očakáva aj v zamestnanosti. Najmä vplyvom napätia na trhu práce a horšieho demografického vývoja sa bude v menšej miere dariť zapĺňať pracovné miesta, a to aj napriek znižovaniu miery nezamestnanosti až na úroveň 5,5 % v roku 2021.

Inflácia by mala dosahovať úrovne v blízkosti 2,6 %, pričom pri znižujúcich sa príspevkoch cien energií by mal byť inflačný impulz v horizonte predikcie tvorený dopytovou infláciou. Tá by mala byť podporovaná rastom disponibilného príjmu a konečnej spotreby.

Riziká predikcie pre vývoj ekonomiky pretrvávajú smerom nadol, a to najmä v dôsledku existujúcej globálnej a geopolitickej neistoty. Globálne finančné trhy takisto naznačujú možnosť spomalenia ekonomického rastu. V cenovom vývoji sú riziká ovplyvnené administratívnymi opatreniami vlády smerom nahor v roku 2019 a smerom nadol v roku 2020.

Z odhadov vývoja globálnej ekonomiky a zahraničného dopytu je zrejmé, že ku koncu horizontu predikcie dochádza postupne k obratu v rámci ekonomického cyklu. To znamená, že je potrebné v maximálnej miere využiť dobré časy na výraznejšiu konsolidáciu verejných financií a tým vytvoriť priestor pre ich proticyklické pôsobenie. Zároveň aktuálny vývoj potvrdzuje potrebu podpory investícií a inovácií štrukturálnymi reformami, aby si slovenská ekonomika dokázala udržať svoj silný rast aj po odznení impulzu z rozširovania výrobných kapacít v automobilovom priemysle.