Ludwig von Mises pred 75 rokmi o nacizme a štáte

Jeden z najväčších mysliteľov minulého storočia Ludwig von Mises pred 75 rokmi zverejnil knihu Všeomocná vláda. analyzoval v nej nástup nacizmu v Nemecku, jeho príčiny a podninky vzniku.

Všemocná vláda bola uverejnená v roku 1944, keď svetový boj upieral boj proti nacizmu. Ako získal tento hrozný systém moc? Mises zvažuje a odmieta niekoľko vysvetlení populárnych v čase, keď napísal, ako napríklad vrodené chyby nemeckého národného charakteru. Namiesto toho sa pozerá na vzostup malígnej ideológie, ktorú nazýva etatizmus.

Etatizmus, z francúzskeho jazyka slovo état  znamená  štát, je politický postoj, ktorý sa snaží spoločenské problémy riešiť hlavne štátnymi zásahmi. V širšom zmysle ide o prehnané zdôrazňovanie významu štátu v spoločnosti, jeho zásahov do hospodárskeho a politického života spoločnosti, ktoré môžu vyústiť až do prerastania štátu so spoločnosťou.

Podľa etatizmu sa štát považuje za jediný zdroj hybných síl spoločenského pokroku, hospodárstvo krajiny má byť vo výraznej miere riadené centrálne, buď priamym vplyvom na podniky alebo silnou štátnou reguláciou. Etatizmus často požaduje obmedzené súkromne vlastníctvo, aby umožnil štátnu intervenciu. Termín sa používa najmä v ekonómii a sociológii.

Mises začína tým, že ukazuje, ako sa zrútil pruský liberalizmus. Intelektuáli prevrátili voľný trh v prospech schém, ktorým chýbala všetka podpora v spoľahlivej ekonomickej teórii, ktorá zdôrazňovala úlohu štátu pri presadzovaní národnej moci a prosperity.

Nacistický systém rozvinul a rozšíril skoršie etatistické trendy éry Bismarcka. Hitler klasickým etatistickým tvrdením tvrdil, že Nemecko sa musí rozšíriť, aby živilo rastúcu populáciu. Hitlerova myšlienka mala zmysel v rámci jeho etatistických predpokladov: na to, aby sme videli, čo je s tým zlé, musíme pochopiť správnu ekonomickú teóriu. Toto učí, že voľný obchod, nie dobývanie zahraničných území, je najlepším prostriedkom na podporu prosperity.

Mises rozhodne odmieta marxistickú kačicu, že nacizmus bol prejavom monopolného kapitalizmu. Tvrdí, že nacizmus bol formou socializmu: formy súkromného vlastníctva boli zachované, ale kontrola a plánovanie boli v rukách štátu. Nacizmus zaviedla Národnosocialistická robotnícka strana Nemecka (NSDAP). Presadzovala ekonomický systém, ktorý nazvala národný socializmus. Heslom propagandy Slovenského štátu bolo ani kapitlaizmus, ani boľševizmus, ale národný socializmus.

Národný socializmus alebo nacionálny socializmus je označenie rôznorodých ideológií spravidla sa snažiacich spojiť idey socializmu a nacionalizmu, ale inak v detailoch často dosť odlišných. Napríklad koncom 19. storočia vznikali strany označované ako národnosocialistické, ktoré mali typický sociálnodemokratický program a zároveň program národného samourčenie ako napríklad  Česká strana národnosociálna), kým v Nemecku v 20. storočí vznikla Národnosocialistická nemecká robotnícka strana (NSDAP), ktorá mala program, ktorý by sa dnes označil ako fašistický. Podľa ideológie tejto strany vznikol pojem nacizmus ako skratka, alebo spojenie koreňov slov “národný socializmus”.

Ludwig Heinrich Edler von Mises, zväčša len Ludwig von Mises sa narodil vo  Ľvove, ktorý niesol meno Lemberg a bol súćasťou Rakúsko-Uhorskej ríše  (1881 – 1973) bol  rakúsky ekonóm s významným vplyvom na moderné libertariánske smery. Je považovaný za jednu z kľúčových osobností rakúskej ekonomickej školy. Bol výrazným zástancom libertarianizmu. Na ekonómiu nahliadal nie ako na vedu samú o sebe, ale ako na súčasť vedných disciplín a nazýval ich praxeológiou. Axióm z ktorého vychádzal “Človek koná a jeho konanie je účelné” (človek sa snaží zlepšiť situáciu na lepšiu než je tá východisková) má byť potvrdením racionality ľudského konania.