Kotleba: analýza zápasenia vo voľnom štýle

BANSKÁ BYSTRICA – Osoba s menom Marek a priezviskom Kotleba je bakalárom telesnej výchovy. Osoba s rovnakým menom a priezviskom je poslancom Národnej rady Slovenskej republiky.

Témou záverečnej bakalárskej práce Mareka Kotlebu je analýza súťažného obdobia u zápasníkov voľného štýlu. Bakalársku prácu obhájil na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na Filozofickej fakulte, katedre telesnej výchovy a športu. Vedúci bakalárskej práce bol profesor PaedDr. Pavol Bartík, PhD. Bakalárska práca má 51 strán. sa zaoberá problematikou celkového procesu prípravy zápasníkov Športového klubu Polície Banská Bystrica vo voľnom štýle v súťažnom období v kalendárnom roku 2016. Cieľom bakalárskej práce je na základe odbornej literatúry, poznatkov získaných štúdiom na Filozofickej fakulte Mateja Bela a pozorovaní z dlhoročnej praxe v Športovom klube polície v Banská Bystrici analyzovať súťažné obdobie vybraných zápasníkov. Okrem teoretických východísk práca obsahuje výskumnú časť, ktorá je zameraná na tréningovú ako aj súťažnú prípravu vybraných zápasníkov. Podrobné skúmanie testov všeobecnej a špeciálnej trénovanosti zápasníkov na začiatku a konci súťažného obdobia nám poukazuje na ich nedostatky a podáva konkrétne návrhy na zlepšenie ich výkonu a celkového úspechu na súťaži. Bakalárska práca môže poskytnúť komplexné informácie o súťažnom období zápasníkov a pomôcť pri vypracovaní správneho tréningového plánu na dosiahnutie úspešných výsledkov.