KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil s podmienkami a povinnosťami koncentráciu podnikateľov Synot W, a.s., Ing. Igor Vicel a SLOV-MATIC, s.r.o.

BRATISLAVA – Protimonopolný úrad SR, odbor koncentrácií, dňa 06. 04.  2023 rozhodnutím č. 2023/KOH/SKP/3/6  schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej spoločnej kontroly dvomi podnikateľmi. 

Sú to : Ing. Igor Vicel a Synot W, a.s., Poprad (ďalej len „Oznamovatelia“) nad podnikateľom SLOV-MATIC, s.r.o., Bratislava, pričom na zabezpečenie toho, že koncentrácia značne nenaruší účinnú hospodársku súťaž na relevantnom trhu, uložil Oznamovateľom podmienky a povinnosti uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Spoločnosť Synot W, a.s., je súčasťou ekonomickej skupiny Synot, ktorej hlavným predmetom podnikania je prevádzkovanie hazardných hier (ďalej len „HH“) a s tým súvisiacich služieb. Táto skupina pôsobí vo vzťahu k slovenskému trhu prostredníctvom spoločností, ktoré zabezpečujú predaj, resp. prenájom herných zariadení [terminálov videohier (ďalej len „VLT“)] alebo poskytujú licenciu k online produktom podnikateľa Synot, ako sú platformy a hry. Ďalej vo vzťahu k slovenskému trhu pôsobí táto skupina aj v oblasti vývoja platformy a HH pre online kasína, ako aj VLT.

Zo skupiny Synot pôsobí v oblasti prevádzkovania HH v Slovenskej republike (ďalej len „SR“) podnikateľ SYNOT TIP, a.s., Poprad – Matejovce, ktorý prevádzkuje v kamenných herniach HH na VLT, rulety, internetové hry v internetovom kasíne a stávkové hry (kurzové stávky). Prostredníctvom spoločnosti SL TIP, s.r.o., Poprad – Matejovce prevádzkuje skupina Synot žrebové vecné lotérie.

Ing. Igor Vicel bol už pred koncentráciou spoločníkom spoločnosti SLOV-MATIC, s.r.o., ktorý ju spoločne s ďalšími dvoma fyzickými osobami kontroloval od jej vzniku. Zároveň pôsobí ako štatutárny orgán alebo ako člen štatutárnych orgánov aj v iných spoločnostiach, ktorých podnikateľská činnosť nie je podľa oznámenia koncentrácie akýmkoľvek spôsobom spojená s prevádzkovaním HH ani iných s tým súvisiacich činností.

Spoločnosť SLOV-MATIC, s.r.o., je prevádzkovateľom HH v kamenných herniach na VLT.

Úrad sa pri posudzovaní dopadov predmetnej koncentrácie zameral na oblasti, kde sa aktivity účastníkov koncentrácie prekrývajú a tiež na možné vertikálne prepojenia medzi účastníkmi vznikajúce v dôsledku koncentrácie. V tejto súvislosti sa zaoberal vymedzením relevantných trhov vo vzťahu k

  • oblasti prevádzkovania HH,
  • oblasti dodávok vstupov pre prevádzkovanie HH, a to jednak hracích zariadení do kamenných herní/kasín a jednak do online kasín (HH a platforiem).

Pri vymedzení relevantných trhov a pri posudzovaní koncentrácie úrad vychádzal z oznámenia koncentrácie a jeho doplnení, z verejne dostupných informácií týkajúcich sa účastníkov koncentrácie a ich konkurentov, podporne z rozhodovacej praxe Európskej komisie (ďalej len „EK“), zo zákonnej úpravy v oblasti prevádzkovania HH, z informácií a podkladov získaných od konkurentov v oblasti prevádzkovania HH, odberateľov a dodávateľov účastníkov koncentrácie v rámci viacerých prieskumov uskutočnených úradom, podkladov a dát získaných od Úradu pre reguláciu hazardných hier v Bratislave a od Technického skúšobného ústavu Piešťany, š.p., Piešťany. Vzal do úvahy aj novo nastavené podmienky v zákone č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe ktorých došlo, okrem iného,  k významnej zmene v oblasti prevádzkovania HH v kamenných herniach.

Na správne konanie mali významný vplyv tiež pandemické opatrenia z dôvodu ochorenia COVID-19 a s tým súvisiace niekoľkomesačné zatvorenie herní, ktoré komplikovali získavanie informácií v prieskume uskutočnenom úradom. Úrad tiež opakovane prerušil lehotu na vydanie rozhodnutia na účel získania informácií, ktoré mali podstatný vplyv na rozhodnutie a boli nevyhnutné na správne definovanie geografických trhov v oblasti prevádzkovania HH, hlbšie preverenie štruktúry trhov a súťažných interakcií účastníkov koncentrácie a ich konkurentov a na posúdenie otázky, kedy predmetná koncentrácia vznikla a čo predstavuje jej titul.

Úrad tiež v rámci procesu posudzovania koncentrácie z verejne dostupných informácií zistil, že podnikatelia zo skupiny Synot pôsobia aj v oblasti vstupov pre prevádzkovateľov HH v internetovom kasíne, pričom takáto informácia nebola úradu v oznámení koncentrácie poskytnutá a z tohto dôvodu boli účastníci konania dožiadaní o doplnenie oznámenia koncentrácie a v tejto súvislosti začala plynúť nová lehota na vydanie rozhodnutia.

Persisches Handkugelrechengerät.
Dieses persische Rechengerät entspricht in der Bauart völlig dem russischen Stschoty. Die russische Form des Abakus war und ist im Nahen und Mittleren Osten weit verbreitet.

Predmetná koncentrácia bola posudzovaná, vzhľadom na komplexnosť a rozsah prekrytia a vertikálnych prepojení, hĺbkovo, pričom predmetom hĺbkovej analýzy úradu v druhej fáze bolo komplexné vyhodnotenie horizontálnych  jej dopadov, vyhodnotenie vertikálnych prepojení a v tejto súvislosti posúdenie možných negatívnych efektov predmetnej koncentrácie.

Z hľadiska vymedzenia relevantných trhov úrad zvažoval nasledujúce aktivity účastníkov koncentrácie a zvažoval nasledujúce trhy v ich alternatívach:

  • prevádzkovanie HH v kamenných herniach a kamenných kasínach (úvaha, či kamenné kasína patria na jeden relevantný trh spoločne s herňami) – tu úrad zvažoval tiež možné užšie členenie trhu podľa druhu HH, rovnako tak bola zvažovaná zastupiteľnosť prevádzkovania HH v online kasínach s kamennými herňami/kasínami; priestorovo bol trh prevádzkovania HH v kamenných herniach/kasínach definovaný ako lokálny, konkrétne lokality boli posúdené individuálne, v závislosti od prekrytia aktivít účastníkov koncentrácie, pričom úrad, vzhľadom na rozsah aktivít účastníkov koncentrácie, posúdil ich trhové postavenie aj z celoslovenského pohľadu;
  • dodávky VLT do kamenných herní/kasín, kde bola zvažovaná najmä priestorová dimenzia trhu, t. j. možný trh širší ako národný;
  • dodávky vstupov do online kasín – a to jednak dodávky platforiem a tiež dodávky online hier, kde bola zvažovaná rovnako najmä priestorová dimenzia trhov.

Z hľadiska posúdenia vertikálnych prepojení účastníkov koncentrácie sa úrad bližšie zaoberal posúdením vzťahu dodávok VLT (podnikateľ skupiny Synot) a prevádzkovania HH v kamenných herniach a kamenných kasínach (podnikateľ skupiny Synot a podnikateľ SLOV-MATIC, s.r.o.) a posúdením vzťahu dodávky online platforiem a tiež dodávky online hier a prevádzkovaním HH v online kasíne. Úrad nezistil, že by tieto vertikálne prepojenia vyvolávali súťažné obavy, predovšetkým z hľadiska obmedzenia prístupu k vstupom/prístupu k zákazníkom. Úrad však zobral do úvahy, v rámci komplexného hodnotenia koncentrácie (teda v rámci hodnotenia horizontálnych dopadov koncentrácie na jednotlivých lokálnych trhoch prevádzkovania HH v kamenných herniach a kasínach), vertikálnu integráciu podnikateľa Synot a prípadnú konkurenčnú výhodu, ktorá z takejto pozície vyplýva, vrátane možnosti prístupu k určitým senzitívnym informáciám o konkurentoch.

Vo vzťahu k posúdeniu horizontálnych dopadov koncentrácie sa úrad bližšie zaoberal prevádzkovaním HH na VLT v kamenných herniach, berúc do úvahy z dôvodov uvedených v rozhodnutí jednostranný konkurenčný tlak prevádzkovateľov HH na VLT v kamenných kasínach a berúc čiastočne do úvahy aj prítomnosť online kasín.

Úrad sa v tomto prípade zameral jednak na posúdenie koncentrácie z celoslovenského pohľadu prevádzkovania HH v kamennej herni, kde neidentifikoval súťažné obavy a celoslovenské posúdenie slúžilo najmä na identifikovanie celkovej sily siete účastníkov koncentrácie ako možného faktora, ktorý vstupuje do posúdenia pozície účastníkov koncentrácie a ich konkurentov na lokálnych relevantných trhoch, vedúcu pozíciu účastníkov koncentrácie po koncentrácii, s výrazným odstupom od najbližších konkurentov, úrad zobral do úvahy ako priťažujúci faktor v rámci hodnotenia dopadov koncentrácie na lokálnej úrovni.

Úrad tiež posúdil koncentráciu, pokiaľ ide o trh prevádzkovania HH v online kasíne, z pohľadu horizontálnych unilaterálnych účinkov, kde vzal do úvahy najmä to, že v tejto oblasti doteraz reálne pôsobil len podnikateľ zo skupiny Synot, že vedúce postavenie majú iní podnikatelia ako podnikateľ zo skupiny Synot a dospel k záveru, že predmetnou koncentráciou nedochádza k eliminácii potenciálneho konkurenta, ktorá by znamenala zníženie účinnej hospodárskej súťaže v danej oblasti.

Ďalej úrad posúdil dopady tejto koncentrácie, pokiaľ ide o trh prevádzkovania HH v herni na jednotlivých lokálnych trhoch, kde vzal do úvahy najmä podiel účastníkov koncentrácie z hľadiska počtu herní, v ktorých prevádzkujú HH a z počtu prevádzkovaných VLT, odstup od ich konkurentov, skutočnosť, že ide o spojenie celoslovensky dvoch vedúcich hráčov, ktorých sieť herní je rozmiestnená naprieč celou SR, ako aj vertikálnu integráciu podnikateľa Synot a z toho vyplývajúci prístup k citlivým informáciám jeho konkurentov. Úrad posudzoval aj otázku prevádzkovania herní prostredníctvom tretích subjektov na základe mandátnych zmlúv a otázku, či kamenné kasína a internetové kasína predstavujú súťažný tlak na prevádzkovateľov HH v kamenných herniach.

Na základe týchto skutočností dospel úrad k záveru, že v tejto oblasti koncentráciou dochádza k významným prekážkam efektívnej hospodárskej súťaže  na alternatívne vymedzených lokálnych relevantných trhoch daných mestami (jednotlivo) Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves, Levice, Topoľčany a Brezno a na alternatívne vymedzených lokálnych trhoch vymedzených jednotlivo konkrétnym mestom Poprad, Kežmarok, Svit, Spišská Nová Ves a k nemu prislúchajúcim zisteným rádiusom tvoreným dojazdovou vzdialenosťou 25 minút jazdy autom, resp. 30 minút jazdy autom a v prípade miest Levice, Topoľčany a Brezno vymedzených rádiusom tvoreným dojazdovou vzdialenosťou 25 minút jazdy autom.

Na základe identifikovaných súťažných obáv úrad vyzval Oznamovateľov na ich odstránenie predložením podmienok a s nimi súvisiacich povinností. Oznamovatelia predložili v lehote konečný návrh podmienok a povinností.

Úrad posúdil a prijal navrhnuté štrukturálne podmienky pre lokálne relevantné trhy vo vzťahu k mestám Poprad, Spišská Nová Ves, Svit a Topoľčany a behaviorálne podmienky pre lokálne relevantné trhy vo vzťahu k mestám Kežmarok, Brezno a Levice.

S cieľom odstrániť súťažné obavy na trhu prevádzkovania HH pre lokálne relevantné trhy vo vzťahu k mestám Poprad, Spišská Nová Ves, Svit a Topoľčany sa Oznamovatelia zaviazali ukončiť zmluvy, ktoré ich oprávňovali prevádzkovať HH vo vybraných kamenných herniach na daných lokálnych trhoch a zabezpečiť kontinuitu prevádzkovania HH v týchto herniach. Oznamovatelia tiež navrhli alternatívu v podobe ďalších herní, vo vzťahu ku ktorým sa obdobným spôsobom vzdajú prevádzkovania HH a zabezpečia kontinuitu ich prevádzkovania pre prípad, že by pre niektorú z prvotne ponúknutých prevádzok nebol nájdený vhodný nový prevádzkovateľ, resp. že by z iných dôvodov nebolo možné nastavenú podmienku vo vzťahu ku konkrétnej herni splniť.

V tejto súvislosti úrad tiež vykonal testovanie uvedenej časti nefinálneho návrhu podmienok a povinností na trhu oslovením 11 prevádzkovateľov HH, a to podnikateľov, ktorí sú etablovanými hráčmi na trhu s celoslovenskou pôsobnosťou v rámci prevádzkovania HH. Testovanie bolo zamerané najmä na hľadisko realizovateľnosti podmienok, a to aj s ohľadom na povinnosti vyplývajúce prevádzkovateľom HH z existujúcej regulácie, a na hľadisko pravdepodobnosti úspešnej implementácie podmienok, pokiaľ ide o existenciu nového vhodného prevádzkovateľa, záujem takýchto vhodných prevádzkovateľov o prevádzkovanie HH v predmetných herniach formou, aká bola navrhnutá v podmienkach a povinnostiach Oznamovateľmi.

Vo vzťahu k štrukturálnej podmienke spočívajúcej v zabezpečení kontinuity prevádzkovania HH na lokálnych trhoch prislúchajúcich k mestám Poprad, Spišská Nová Ves, Svit a Topoľčany musí nový prevádzkovateľ HH spĺňať detailne špecifikované kritériá uvedené vo výroku rozhodnutia.

Vo vzťahu k definovaným lokálnym trhom prislúchajúcim k mestám Levice, Brezno a Kežmarok sa Oznamovatelia zaviazali k behaviorálnym podmienkam spočívajúcim v oddelenom riadení konkrétnych herní v mestách Kežmarok (1 herňa), Brezno (1 herňa) a Levice (3 herne) v období odo dňa právoplatnosti rozhodnutia úradu do zániku platnosti individuálnej licencie účastníkov koncentrácie takým spôsobom, aby boli tieto herne riadené samostatne a v maximálnej možnej miere oddelene od podnikania účastníkov koncentrácie a aby sa zabezpečilo ich riadenie ako samostatného podniku a ich nezávislosť od ostatných aktív účastníkov koncentrácie. V prípade identifikovaných súťažných obáv na týchto trhoch úrad zohľadnil prijaté všeobecne záväzné nariadenia obmedzujúce prevádzkovanie HH v týchto mestách a dospel k záveru, že vzhľadom na prijatú reguláciu v týchto mestách nie je predpoklad, že by po tom, ako uplynie licencia prevádzkovateľom HH, ktorí aktuálne prevádzkujú HH na VLT v herniach v týchto mestách, mohli títo alebo iní prevádzkovatelia prevádzkovať HH.

Oznamovatelia sú tiež povinní spĺňať povinnosti súvisiace s podmienkami, vyplývajúce z rozhodnutia úradu. Jednou z povinností, ktorú úrad uložil Oznamovateľom je aj ustanovenie takzvaného monitorovacieho správcu, ktorý bude dohliadať na dodržiavanie podmienok a povinností uložených rozhodnutím. Monitorovacieho správcu má možnosť kontaktovať subjekt, ktorý sa domnieva, že Oznamovatelia nekonajú alebo nekonali v súlade s uloženými podmienkami a povinnosťami tak, ako boli zaviazaní rozhodnutím o koncentrácii.

Úrad uzavrel, že druh podmienok, ich rozsah, časový horizont a pravdepodobnosť ich úspešnej a úplnej implementácie v kontexte štruktúry a charakteristík dotknutých relevantných trhov, na ktorých identifikoval súťažné obavy, sú vhodné a dostatočné na úplné a efektívne odstránenie súťažných obáv a že povinnosti sú dostatočné na zabezpečenie plnenia podmienok, dosiahnutia ich účelu a na kontrolu ich plnenia.

Po vyhodnotení všetkých vyššie špecifikovaných podkladov a informácií získaných v správnom konaní úrad dospel k záveru, že podmienky uvedené vo výroku predmetného rozhodnutia zabezpečia, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 11 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, a teda koncentráciu schválil s podmienkami a povinnosťami.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 04. 2023.

Verejná verzia rozhodnutia je dostupná na webovom sídle úradu prostredníctvom nasledujúceho odkazu: Rozhodnutie.

Ako monitorovací správca bola ustanovená

Mgr. Lucia Lorenčíková, advokátka