Ekonomika SR v druhom štvrťroku 2021 prudko zrýchlila, rast hrubého domáceho produktu 9,6 %

BRATISLAVA – Hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách  v  druhom štvrťroku 2021 medziročne vzrástol o 9,6 %. Po očistení o sezónne vplyvy sa HDP medziročne zvýšil o 10,2 % a medzikvartálne o 2 %.Informuje o tom Štatistický úrad SR. 

V bežných cenách sa v druhom štvrťroku 2021 vytvoril HDP v objeme 23 977,2 mil. eur, čo predstavuje medziročne nárast o 11,8 %.

Slovenská ekonomika tak rástla najvýraznejšie od posledného štvrťroku 2007. Vysoký rast možno pripísať najmä nízkej porovnávacej základni, pretože v 2. štvrťroku 2020 nastalo výrazné ekonomické spomalenie spôsobené radikálnymi opatreniami počas prvej vlny pandémie ochorenia COVID-19. Napriek tomu medziročný ekonomický vývoj významne posúva hodnoty HDP takmer na úroveň v predkrízovom období roku 2019. (Medziročný prepad HDP v 2. štvrťroku 2020 bol až 10,9 %.)

Silný rast pridanej hodnoty v aktuálnom štvrťroku do veľkej miery vykompenzoval prepad spôsobený pandémiou v 2. štvrťroku 2020. Zvýšená produkcia sa prejavila v kľúčových odvetviach ekonomiky, predovšetkým však v odvetviach priemyslu a to najmä vo výrobe motorových vozidiel a základných kovov. Rast pridanej hodnoty je podporený zahraničným dopytom, ale na rozdiel od predchádzajúcich štvrťrokov k rastu významne prispel aj domáci dopyt, kde sme zaevidovali rast spotrebiteľského aj investičného dopytu.

Celková zamestnanosť v referenčnom období dosiahla 2 373,8 tisíca osôb. V porovnaní s druhým štvrťrokom 2020 sa znížila o 0,4 %. Po očistení o sezónne vplyvy celková zamestnanosť klesla oproti druhému štvrťroku 2020 o 0,4 % a oproti prvému štvrťroku 2021 vzrástla o 0,8 %.