Klub 500: otvorená výzva k slovenskej vláde vedenej predsedom vlády Igorom Matovičom

BRATISLAVA – Predseda Klubu 500 oslovil výzvou premiéra Slovenskej republiky Igora Matoviča. Text výzvy Finančné noviny zverejňujú v plnom znení.

Vážený pán predseda vlády, vážení členovia vlády Slovenskej republiky,

dovoľujeme si ako predstavitelia Klubu 500 obrátiť sa na Vás so žiadosťou, aby ste začali s plnou vážnosťou s nami komunikovať na tému naštartovania slovenskej ekonomiky. Sme si vedomí, že koronakríza je objektívny faktor, za ktorý nie je zodpovedná ani vláda, ani spoločnosti na Slovensku. Dovoľujeme si upozorniť vládu, že Slovenská republika je podľa Ústavy Slovenskej republiky sociálny štát a takto má byť budovaná. Ako sociálny štát má povinnosť pomáhať aj obchodným spoločnostiam pokiaľ sa dostanú do problémov z objektívnych príčin. Ako hlavní predstavitelia štátu by ste mali rešpektovať Ústavu Slovenskej republiky a byť si vedomí, že štát má legálny prospech z majetku, ktorý štátu nepatrí, z majetku, ktorý vlastnia všetky súkromné firmy na Slovensku či už v oblasti priemyslu, služieb, poľnohospodárstva, stavebníctva a v ďalších odvetviach. Finančné prostriedky, ktoré štát dostáva formou platenia daní za majetok, odvodov za svojich zamestnancov, odvodov do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Sociálnej poisťovne, štát finančné výhody z týchto príjmov má primerane prerozdeľovať v prípade, že sa tieto spoločnosti dostanú do problémov z dôsledku nepredvídaných okolností, nie svojou vinou (koronakríza).Sme presvedčení, že v súčasnej situácii je našou povinnosťou vytvoriť maximálne podmienky na udržanie zamestnanosti na Slovensku. Avšak bez primeranej pomoci štátu toto nie je možné
dosiahnuť. Súhlasili sme s vládou keď rozhodla o vyčlenení finančných prostriedkov na udržanie zamestnanosti pre veľké, stredné a malé podniky, ale už pred dvomi mesiacmi sme upozornili, že
tieto finančné prostriedky sú nedostatočné. Príspevok, ktorý vláda vyčlenila veľkým, stredným a malým podnikom pokryje osobné náklady len do výšky 10 až 30%.

Vážený pán predseda vlády, vážení členovia vlády Slovenskej republiky,

sme si vedomí skutočnosti, že Slovenská republika má dnes absolútny dostatok finančných prostriedkov na to, aby pomohla udržať zamestnanosť vo všetkých firmách, pretože naši kmeňoví
zamestnanci sú odborne zdatní, za uplynulé roky sme investovali do ich vzdelávania nemalé finančné prostriedky. Ovládajú svoje profesie, majú osvojenú pracovnú a technologickú disciplínu a len vďaka nim má Slovenská republika podiel priemyslu na HDP 25%. Ak títo zamestnanci budú musieť odísť,
už sa nevrátia.

Vážený pán predseda vlády, vážení členovia vlády Slovenskej republiky,

žiadame Vás, aby ste vo svojich vystúpeniach len nefilozofovali o tom, ako budete míňať finančné prostriedky na veľké projekty. Pripravme také projekty, ktoré budú v budúcnosti prinášať
zdroje do štátneho rozpočtu.

Vážený pán predseda vlády, vážení členovia vlády Slovenskej republiky,

žiadame Vás, aby ste vytvorili podmienky a priestor na stretnutie s nami, na spoločnú komunikáciu, aby sme mali možnosť spolupodieľať sa s Vami na naštartovaní ekonomiky
Slovenska. Pokiaľ chceme spolu hovoriť o zdravej ekonomike, nech hovoria o nej tí, ktorí v tomto prostredí žijú a tvoria hodnoty. Vážený pán predseda vlády, vážení členovia vlády Slovenskej republiky, v závere si dovolíme jednoznačne skonštatovať, že Vláda nemá dostatok odborníkov na to, aby sa príprava a naštartovanie ekonomiky mohlo zvládnuť bez komunikácie s predstaviteľmi
slovenského priemyslu. Stručne povedané, podľa známeho hesla „o nás bez nás“ sa proces obnovy ekonomiky nedá zvládnuť.

Vladimír Soták

predseda Klubu 500