Klub 500: bude podanie na Ústavný súd SR

BRATISLAVA – Klub 500 je rozčarovaný z poslancov, ktorí nerešpektovali dokonca ani výhrady prezidentky a zákon o envirozáťažiach schválili bez toho, aby o ňom prebehla rozsiahla odborná diskusia.

Potrestá to nielen podniky, ktoré znečistenie nespôsobili, ale predovšetkýmich zamestnancov. Podľa Klubu 500 je to bezprecedentný útok na súkromné vlastníctvo hraničiaci so znárodnením. Zamestnávatelia združení v Klube 500 sú presvedčení, že princípy, na ktorých novelizovaný zákon o envirozáťažiach stojí, sú v príkrom rozpore s Ústavou SR a budú v tejto veci iniciovať podanie na Ústavný súd.

Klub 500 je šokovaný z postoja poslancov, ktorí prijali novelu zákona o envirozáťažiach v znení, ktoré podľa názoru Klubu 500 ale aj prezidentky SR koliduje s princípmi právneho štátu a núti podniky znášať náklady na odstraňovanie škôd na životnom prostredí, ktoré nespôsobili. Existuje mnoho environmentálnych záťaží, pri ktorých je úradne rozhodnuté, že za likvidáciu týchto záťaží je zodpovedný štát (ako povinná osoba) a je nemysliteľné, aby sa táto zodpovednosť prenášala na súčasných vlastníkov pozemkov: „Schválenie novely zákona v tomto znení a prelomenie veta prezidentky bez akejkoľvek odbornej diskusie považujeme nielen za neférové, ale priam za aroganciu moci. Štát vyslovene trestá podniky, ktoré za envirozáťaže z minulosti
absolútne nemôžu. Prenesenie zodpovednosti je z nášho pohľadu nielenže protiústavné, no  v konečnom dôsledku pre fabriky doslova likvidačné a množstvo ľudí tak skončí bez práce,“ zdôrazňuje výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Schválená novela zákona o envirozáťažiach je podľa Klubu 500 v rozpore s Ústavou SR. Takmervšetky z areálov, na ktorých sa staré envirozáťaže  vyskytujú, boli v čase, keď znečistenie vzniklo v rukách štátu. Keď sa týchto lokalít v rámci privatizácie ujali noví majitelia, nie všetci s kúpnou zmluvou preberali na seba aj zodpovednosť za odstránenie starých envirozáťaží a neboli určení ako povinné osoby. Podľa združenia najväčších slovenských zamestnávateľov je neprijateľné, aby boli spätne nútení podieľať sa majetkovo na ich likvidácii.

„Schválený zákon je podľa Klubu 500 v príkrom rozpore s ústavným princípom právneho štátu, s ústavnou povinnosťou štátu ochraňovať a podporovať hospodársku súťaž a predstavuje nedovolený zásah do vlastníckeho práva a je retroaktívny. Spomínané ustanovenia týkajúce sa refundácie môžu zasiahnuť do práva na podnikanie a vytvoriť diskriminačné prostredie bez rešpektovania potreby rovnakých podmienok v podnikaní vo fungujúcom trhovom hospodárstve. Ide o bezprecedentný útok na súkromné vlastníctvo hraničiaci so znárodnením,“ hovorí výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Klub 500 niekoľkokrát zdôrazňoval, že v žiadnom prípade nespochybňuje potrebu riešiť problematiku starých environmentálnych záťaží. Nesmie sa to však diať na úkor tých, ktorí za znečistenie nenesú zodpovednosť. Je nemysliteľné, aby štát svoju povinnosť v rozpore s Ústavou SR prenášal na súkromné osoby a nárokoval si na ich majetok.