Klamstvo profesora Petra Staněka na každý deň (3)

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM – Peter Staněk, profesor ekonómie si vymyslel čísla o celkovom množstve transferového oceňovania v Európskej únii.

Bolo to na prednáške na pôde Matice Slovenskej. Tvrdil, že Eurostat každé tri roky robí odhad “transfer pricing”, teda transferového oceňovania v rámci Európskej únie. Nie je to pravda.

Transferové oceňovanie je účtovná a daňová prax, ktorá umožňuje oceňovať transakcie interne v rámci podnikov a medzi dcérskymi spoločnosťami, ktoré pôsobia pod spoločnou kontrolou alebo vlastníctvom. Prax transferového oceňovania sa vzťahuje na cezhraničné aj domáce transakcie.

Na pôde Európskej únie existuje spoločné fórum EÚ pre transferové oceňovanie (JTPF) pomáha a radí Európskej komisii v záležitostiach transferového oceňovania.

“Bilión, dva bilióny, tri bilióny, štyri bilióny…Kedy sa má zastaviť?, päť biliónov.” Peter Staněk poznamenal o hodnote transferového oceňovania, že je toto je  len spodná hranica odhadu.

V oblasti daní a účtovníctva sa transferové oceňovanie vzťahuje na pravidlá a metódy oceňovania transakcií v rámci podnikov a medzi podnikmi pod spoločným vlastníctvom alebo kontrolou. Vzhľadom na potenciál, že cezhraničné kontrolované transakcie narúšajú zdaniteľný príjem, daňové úrady v mnohých krajinách môžu upraviť vnútroskupinové transferové ceny, ktoré sa líšia od cien, ktoré by účtovali neprepojené podniky obchodujúce za trhových podmienok ( princíp nezávislého vzťahu ).

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)  a Svetová banka odporúčajú vnútro skupinové cenové pravidlá založené na princípe nezávislého vzťahu a 19 z 20 členov G20 prijalo podobné opatrenia prostredníctvom bilaterálnych zmlúv a domácej legislatívy, nariadení alebo administratívnej praxe. Krajiny s legislatívou transferového oceňovania sa vo všeobecnosti vo väčšine ohľadov riadia Smernicami OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné podniky a daňové správy , hoci ich pravidlá sa môžu v niektorých dôležitých detailoch líšiť. 

Peter Staněk získal titul profesora v roku 2012. Donedávna pracoval v Ekonomickom ústave SAV.

Matica slovenská je celonárodná slovenská kultúrna ustanovizeň so sídlom v Martine. Historické založenie MS bolo na prvom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo 4. augusta 1863. V roku 1875 uhorská vláda Maticu zakázala a jej činnosť bola obnovená 1. januára 1919. V súčasnosti sa riadi Zákonom o Matici slovenskej č. 68/1997  a Stanovami Matice slovenskej. Predsedom Matice slovenskej je  Marián Gešper.  Publikuje v médiách Slovenské národné noviny a Slovenské pohľady, ale aj v Magazíne Slovensko, Bulletine slovenskej advokácie, Evanjelickom posle spod Tatier, Matičnom východe, čo je periodikum Krajskej rady MS v Prešove.

 

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.