Klamstvo profesora Petra Staněka na každý deň (2)

OSTRAVA – V prednáške Tektonické zlomy súčasnosti profesor Peter Staněk povedal, že v svete existujú tekuté firmy.

Nie je to pravda. Je to falošná správa (fake).

Tekuté firmy profesora ekonómie Petra Staněka sídlia na lodiach v mori. Slovo tekutý sa prekladá do anglického jazyka ako Liquid. V žiadnych zákonoch vo svete sa nenachádza slovné spojenie LiquitdCompany.

V klamstve Petra Staněka usvedčuje aj morské práv.

Šíre more – všetky vody oceánov a morí, ktoré netvoria výlučnú ekonomickú zónu, pobrežné more, vnútorné ani súostrovné vody štátu (negatívne vymedzenie podľa čl. 86 Dohovoru z r. 1982).

Pre právny režim šíreho mora je charakteristické, že je otvorené pre užívanie všetkým štátom, bez ohľadu na to, či ide o štát pobrežný alebo vnútrozemský. Uplatňuje sa v ňom šesť základných slobôd.

Každý štát, či už pobrežný alebo vnútrozemský, má právo aby na šírom mori plávali lode pod jeho vlajkou. Sloboda plavby je vyjadrená v čl. 90 Dohovoru o morskom práve.  Je podmienená rešpektovaním rovnakej slobody ostatných, ako aj záujmov medzinárodného spoločenstva a tiež povinnosťou niesť vlajku. Vlajka, pod ktorou loď pláva, je vyjadrením jej štátnej príslušnosti a jej podriadenia sa jurisdikcii. O udeľovaní štátnej príslušnosti lodi rozhoduje daný štát vlastným zákonodarstvom.

Posádka, cestujúci a lodný náklad sú podrobené len jurisdikcii štátu vlajky. O udeľovaní štátnej príslušnosti lodi rozhoduje daný štát vlastným zákonodarstvom. Vydá konkrétnej lodi lodné dokumenty, potvrdzujúce jej štátnu príslušnosť a zapíše ju do lodného registra, čím loď získava právo plávať pod jeho vlajkou. Štát vlajky má povinnosť vykonávať svoju jurisdikciu a kontrolu v správnych, technických a sociálnych záležitostiach nad loďami plávajúcimi pod jeho vlajkou. Tá sa prejavuje napr. v povinnosti viesť lodný register či prijať vo vzťahu k lodiam opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti na mori. Okrem toho je prejavom jurisdikcie štátu vlajky aj to, že všetky právne úkony i skutočnosti (napr. uzavretie zmluvy, zriadenie závetu, uzatvorenie manželstva), ku ktorým dôjde na palube lode na šírom mori, sa riadia právnym poriadkom štátu vlajky.

Loď smie v zásade plávať len pod jednou vlajkou, a v prípade, že z vlastnej vôle pláva pod vlajkami dvoch či viacerých štátov alebo pláva bez vlajky, môže byť považovaná za loď bez štátnej príslušnosti a stratiť diplomatickú ochranu.

Peter Staněk sa stal profesorom ekonómie v rokú 2012. Ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR bol Dušan Čaplovič. Titul profesor udeľuje na návrh vedeckej rady vysokej školy, po schválení ministerstvom prezident Slovenskej republiky. Titul profesor Peter Staněk dostal z rúk prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča.

Použitá literatúra. VACULČÍK, Viktor: Morské právo. Bratislava : EPOS, 2013. 303 s. ISBN 978-80-562-0021-6

 

Fotografie: http: www.saint-petersburg.com