Šátek: vyhlásenie Polície v rozpore s nariadením

BRATISLAVA –  Polícia nemá zákonné oprávnenie od občana vyžadovať doklady k zdôvodneniu cesty do zamestnania alebo za účelom podnikania. Tvrdí to bývalý policajný vyšetrovateľ Jozef Šátek na svojej stránke v sociálnej sieti. Napísal to v súvislosti s najnovšim nariadením vlády.

“Uznesenie vlády SR, ktorým bolo prijaté opatrenie o zákaze “pohybu” občanov mimo okresné (mestské) hranice je vydané aj v Zbierke zákonov, čím sa stáva všeobecne záväznou právnou normou – zákonom. Spôsob i rozsah vstupu vlády do práv a slobôd občanov je teda určený zákonom a nikto ho nemá právo rozširovať a prípadne zaväzovať občanov povinnosťou nad povolený rámec,” píše Jozef Šátek. 

Ako poznamenáva Jozef Šátek, k tohto dôvodu vyhlásenie hovorcu polície, že v prípade cesty občana mimo rámec okresu s odôvodnením, že ide do zamestnania, na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti tento je povinný, čiže sa „musí“ pri kontrole policajtovi “hodnoverným spôsobom preukázať. Teda napríklad potvrdením od zamestnávateľa, živnostenským listom, iným potvrdením, ktoré je hodnoverné”, je v rozpore s týmto rozhodnutím vlády. Pokiaľ takáto konkrétna povinnosť by bola občanovi vládou uložená, tak by musela byť obsiahnutá v uznesení vlády SR č. 207 zo 6.4.2020, čo však nie je.

Z toho vyplýva, že ak takúto povinnosť od občana bude vyžadovať polícia tak len z vlastného rozhodnutia, čiže nad rámec zákonného oprávnenia a je úplne jedno, či o tom rozhodol pokynom minister vnútra alebo policajný prezident, keďže k tomu neboli daným opatrením poverení. Takýto chýbajúci doklad u občana nemôže byť prekážkou, aby pokračoval v svojej ceste za daným účelom, alebo bol za tento „nedostatok“ prípadne následne peňažne sankcionovaný.

Fakticky ťažko „kontrolovateľné“ výnimky zo zákazu pohybu nie je možné nad rámec zákona „vylepšovať“ zaťažovaním občana. Polícia skrátka aj v núdzovom stave môže robiť len to čo jej zákon dovoľuje a dôkazné bremeno o prípadnom preukázaní spáchania priestupku je len na jej strane.

V Česku boli tzv. pendleri povinní pri prechode štátnej hranice do zahraničia preukázať sa polícii dokladom od zamestnávateľa alebo potvrdením, ktoré špeciálne na tento účel vydávalo ministerstvo vnútra a česká polícia, avšak tento postup bol presne definovaný v rozhodnutí českej vlády.