Ingrid Brocková: Eximbanka SR a rozvojová pomoc

BRATISLAVA – O spolupráci so zástupcami Exportnej a importnej banky Slovenskej republiky. hovorila Ingrid Brocková štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskej integrácie. 

Diskusia sa týkala toho ako ministerstvo môže spoločne dosiahnuť synergie medzi ekonomickou a rozvojovou spoluprácou a Eximbankou SR. Tá poskytuje zvýhodnené vývozná úvery.

Ponúka širokú škálu finančných produktov spojených s vývozom, predovšetkým: financovanie , úverové poistenie, a záruky. Ako štátna exportno-úverová agentúra umožňuje vstup slovenským exportérom do obchodných a investičných vzťahov, kde komerčný finančný sektor prejavuje menší záujem prevziať na seba riziko a plní preto komplementárnu funkciu.

” Nielen o využití tohto rozvojového nástroja na podporu slovenských exportérov sme dnes veľmi otvorene diskutovali s námestníkom generálneho riaditeľa Eximbanky SR Rastislavom Podhorcom, napísala Ingrid Brocková v svojom denníku v sociálnej sieti.
Dodala, že mnohé z formátov, ktoré sme na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR iniciovali na podporu domácich podnikateľov, osobitne “Z regiónov do sveta” či “Exportné fórum” chceme a vieme lepšie prepojiť aj s aktivitami a know-how Eximbanky. Spoločne s Eximbanka SR môžeme a chceme byť oveľa lepšie pripravení na vyhľadávanie vhodných ekonomických príležitostí pre SR a ich prepájanie s rozvojovým nástrojmi SlovakAid.
Pozícia, ciele, aktivity a rámec fungovania Eximbanky SR sú definované predovšetkým v zákone č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky, všeobecným rámcom hospodárskej politiky vlády SR v oblasti zahraničného obchodu, medzinárodnými právnymi normami a pravidlami Konsenzu OECD.