Indikátor dôvery v priemysle v SR mierne stúpol

BRATISLAVA – Indikátor dôvery v priemysle v januári poklesol o 4 percentuálne body na hodnotu -4,33 (zo sezónne očistených údajov). Vývoj indikátora ovplyvnil pokles objednávok. Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Percentuálny bod alebo percentný bod alebo percentový bod je jednotka aritmetického rozdielu dvoch hodnôt udaných v percentách pri rovnakom základe. Príklad: Zmena úrokovej sadzby z 10 % na 15 % (t. j. nárast o 50 % pri základe 10 [%]) znamená nárast o 5 percentuálnych bodov (15 − 10 = 5). Nie je to jednotka v matematickom alebo fyzikálnom zmysle. Percentuálny bod je bezrozmerné číslo udávajúce nárast alebo pokles sledovanej hodnoty v stotinách ich relatívnej hodnoty voči vzťažnej hodnote, takže zmena o jeden percentuálny bod znamená zmenu o jednu stotinu hodnoty.

Trend priemyselnej produkcie v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástol o 9 p. b. na hodnotu 23. Rast bol zaznamenaný hlavne vo výrobe elektrických zariadení. Konjunkturálne saldo objednávok sa znížilo o 12 p. b. na hodnotu -22. Zníženie objednávok bolo zaznamenané hlavne vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov, strojov a zariadení i. n. a ostatných nekovových výrobkov. Zvýšenie objednávok uviedli hlavne respondenti vo výrobe drevených a papierových výrobkov a elektrických zariadení. Saldo objednávok na export zaznamenalo pokles a to o 12 p. b. na hodnotu -24. Pokles bol zaznamenaný vo výrobe strojov a zariadení i. n., počítačov, elektronických a optických výrobkov, potravín a textilu. Naopak rast bol len vo výrobe elektrických zariadení. Saldo zásob hotových výrobkov v januári v porovnaní s decembrom pokleslo o 4 p. b. na hodnotu -3. Pokles stavu zásob uviedli hlavne vo výrobe farmaceutických výrobkov a v ostatnej výrobe, oprave a inštalácií. Naopak, zásoby sa zvýšili najmä vo výrobe potravín. Saldo očakávanej produkcie na nasledujúce tri mesiace sa v januári oproti decembru znížilo o 4 p. b. na hodnotu 6. Najväčšími pesimistami sú respondenti v chemickom priemysle, vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov a v ostatnej výrobe, oprave a inštalácií; podľa veľkosti v podnikoch s 20 až 99 zamestnancami a podľa regiónov najmä v Prešovskom a Trnavskom kraji.

Saldo očakávaných cien priemyselných výrobkov na nasledujúce trojmesačné obdobie sa oproti decembru znížilo o 10 p. b. na hodnotu -13. Zníženie cien očakávajú najmä vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov a dopravných prostriedkov. Ceny sa nebudú meniť vo výrobe farmaceutických výrobkov. Vo vývoji zamestnanosti sa situácia oproti minulému mesiacu zmenila, keď saldo pokleslo o 9 p. b. na hodnotu -10. Zníženie zamestnanosti predpokladajú hlavne v ostatnej výrobe, oprave a inštalácií, ostatných nekovových výrobkov a v chemickom priemysle; podľa veľkosti v podnikoch s 500 až 999 zamestnancami a podľa krajov v Banskobystrickom a Prešovskom kraji. Naopak, zvýšenie zamestnanosti sa očakáva najmä vo výrobe elektrických zariadení a textilu.

Pri hodnotení faktorov obmedzujúcich rast priemyselnej produkcie uviedlo 49 % respondentov nedostatočný dopyt a 18 % finančné obmedzenia, 17 % nedostatok zamestnancov a 16 % iné dôvody. Žiadne obmedzujúce faktory nepociťuje 24 % respondentov. Produkčná kapacita vzrástla o 3 p. b. na hodnotu 18. Väčšina respondentov považuje svoju súčasnú produkčnú kapacitu za dostatočnú. Na základe objednávok majú podniky zabezpečenú prácu v priemere na 6 mesiacov, pričom najväčšia zásoba práce je vo výrobe strojov a zariadení i. n. a ostatných nekovových výrobkov.

Priemyselné firmy využívajú výrobné kapacity v priemere na 82 %. V posledných troch mesiacoch bol podľa odpovedí respondentov dopyt po produkcii na základe nových objednávok klesajúci, celkové saldo sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím znížilo o 23 bodov. Najväčší pokles bol v chemickom priemysle a vo výrobe strojov a zariadení. V porovnaní s minulým štvrťrokom sa znížilo aj saldo očakávaného exportu o 13 bodov. Pokles objednávok na export očakávajú respondenti hlavne v chemickom priemysle, vo výrobe textilu a počítačov, elektronických a optických výrobkov. Podľa výsledkov prieskumu sa pozícia podnikov v domácom konkurenčnom prostredí oproti predchádzajúcemu štvrťroku zhoršila, keď saldo pokleslo o 1 bod na hodnotu -2. Na zahraničných trhoch v rámci EÚ saldo pokleslo o 4 p. b. na hodnotu 1 a na trhoch mimo EÚ pokleslo saldo o 2 body na hodnotu -2