Hrubý domáci produkt mierne rastie

BRATISLAVA  – Hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách v prvom štvrťroku 2021 medziročne vzrástol o 0,3 %. Po očistení o sezónne vplyvy sa HDP medziročne zvýšil o 0,5 % a medzimesačne znížil o 1,8 %. Informuje o tom Štatistický úrad SR.

V bežných cenách sa v prvom štvrťroku 2021 vytvoril HDP v objeme 21 700 mil. eur, čo pred­stavuje medziročne nárast o 1 %.

Medziročný vývoj pridanej hodnoty prelomil klesajúci trend do mierne rastúceho a naznačil tak postupný návrat k rastovému trendu pred pandemickou situáciou spôsobenou koronavírusom. Zvýšená aktivita sa podobne ako v závere roka 2020 prejavila v odvetviach priemyslu, pričom kľúčovú úlohu zohráva výroba automobilov. Výrazne kladné saldo zahraničného obchodu bolo ťahané najmä zahraničným dopytom v oblasti automobilových výrobkov a významne tak prispieva k postupnému návratu do normálu. Mierny rast pridanej hodnoty bol naďalej tlmený domácim dopytom, predovšetkým konečnou spotrebou domácností ako dôsledku pandemických opatrení a zvýšenej nákupnej opatrnosti domácností.

Celková zamestnanosť v referenčnom období dosiahla 2 360,3 tis. osôb. V porovnaní s prvým štvrťrokom 2020 sa znížila o 2,5 %. Po očistení o sezónne vplyvy celková za­mest­na­nosť klesla oproti prvému štvrťroku 2020 o 2,8 % a oproti štvrtému štvrťroku 2020 o 1,1 %.

Upozorňujeme, že vzhľadom na súčasnú výnimočnú situáciu v súvislosti s Covid-19 môžu byť údaje revidované vo vyššej miere ako býva zvykom. Dôvodom je vyšší podiel odhadov spôsobený obmedzením dostupnosti informácií zo zdrojov údajov. Ďakujeme všetkým podnikom, ktoré v súčasnej neľahkej situácii poskytli Štatistickému úradu SR primárne údaje potrebné na zostavenie HDP a zamestnanosti.

Poznámka: rýchly odhad je zostavený podľa metodiky ESA 2010 na základe prvých spracovaní výsledkov za ekonomiku spolu; celková zamestnanosť (podľa ESA 2010) je vyjadrená počtom zamestnaných osôb (zamestnanci a samozamestnávatelia); stále ceny sú vypočítané reťazením objemov k referenčnému roku 2015;  sezónne očistené výsledky sa spresňujú každý štvrťrok v celom časovom rade.
3V súvislosti s vplyvom krízy COVID-19 bolo upravené nastavenie extrémnych hodnôt na konci časového radu HDP. Hodnota za 1.štvrťrok 2020 je modelovaná ako zlom trendu (level shift), hodnoty za 2.štvrťrok 2020 a 1.štvrťrok 2021 sú modelované ako jednorazové extrémy (additive outliers). Po pridaní nasledujúcich štvrťrokov môžu byť typy extrémov upravené, podľa posúdenia vplyvu krízy v časovom rade.