Hoľko v roku 1989 o jednote marxizmu-leninizmu

Marxizmus-leninizmus ako celok predstavuje jednotnú, ucelenú, vnútorne konzistentnú teóriu, ktorá objasňuje zákonitosti spoločenského vývoja. Súčasne je treba vidieť, že jadrom svetového vedeckého názoru, všeobecnou metodológiou poznania a praxe, všeobecným teoretickým základom politickej ekonómie a vedeckého komunizmu je dialektický a historický materializmus. Marxisticko-leninská  filozofia zjednocuje politickú, ekonomickú  a všeobecne sociologickú analýzu a usmerňuje komplexné skúmanie problematiky armády a ekonomiky.

Filozofický, ekonomický a sociálno-politický obsah marxizmu-leninizmu ako celku je metodologickým základom celého vojensko-ekonomikcého výskumu a praxe. V prípade teórie ekonomiky armády s avšak metodologické pôsobenie marxizmu-leninizmu uskutočňuje prevažne sprostredkovane, prostredníctvom marxisticko –leninského učenia o mieri, vojne a armáde a marxisticko-leninskej vojnovej ekonomiky.

mjr. RSDr. Ján Hoľko, Csc. In:  Válečná ekonomika. Naše vojsko. Praha.  1989 strana  152.

Ilustrácia: Bojová zástava Československej ľudovej armády.