Harvardský dividendový investičný fond Slovakia, a.s., dnes Druhá strategická, a.s. tretí rok strata

BRATISLAVA – Firma Druhá strategická, a. s. mala v minulom roku stratu niečo viac ako 4 milióny euro. V roku 2019 bola strata 0,784 mil. eur. V roku 2018 strata dosiahla niečo viac ako 6 mil. EUR.

Druhá strategická, a.s. Bratislava je spoločnosť, s ktorou splynul investičný privatizačný fond Harvardský dividendový investičný fond Slovakia, a. s. Ten počas prvej vlny kupónovej privatizácie založila firma Harvard Capital and Consulting Slovakia, a.s. Jej vedúcim manažérom je Juraj Široký.

V kupónovej privatizácii mohli obyvatelia starší ako 18 rokov vymeniť 1 000 investičných bodov vymeniť za akcie podnikov, alebo ich vložiť do investičných privatizačných fondov. Začala sa v novembri 1991 a jej jednotlivé kolá prebehli od februára do decembra 1992

Valné zhromaždenie spoločnosti Druhá strategická dnes 13. júla 2021 schválilo účtovnú uzávierku a výročnú správu spoločnosti. Zúčastnilo sa ho v hoteli Hilton Double Tree v Bratislave len niekoľko akcionárov.

Spoločnosť v minulom roku vlastnila podiely v spoločnostiach Váhodstav, a.s., Plastika Nitra, a. s., Chemolak Smolenice a v ďalších spoločnostiach. V polovici deväťdesiatych rokov bol Harvard Capital and Consulting Slovakia,  a.s.  núteným správcom investičných fondov založených Prvou slovenskou investičnou spoločnosťou, a.s. Bratislava (PSIS), ktorú viedol manažér Peter Vajda. Tá bola vlastníkom denníka Sme. Investičné privatizačné fondy založené spoločnosť Harvard Capital and Consulting Slovakia, a. s. kúpili od zamestnancov vydavateľstva Perex, a, s. akcie v menovitej hodnote 10 000 Sk po 154 000 Sk.

V nútenej správe mali  aj Prvú slovenskú investičnú privatizačnú skupinu, a. s. Banská Bystrica, ktorú viedol Miroslav Nakládal. Nútené správy mal na starosti viceprezident skupiny firiem Eduard Šebo, dnes podnikateľ v oblasti vinohradníctva a vinárstva. Spolu s Jurajom Širokým sedel v riadiacich orgánoch firimy Protetika, a.s. Bratislava.

Zakladateľom Harvard Capital & Consulting, ktorá nemala nič spoločné s Harvardovou univerzitou v americkom Bostone, je Viktor Kožený. Skrýva sa na Bahamských ostrovoch.

Druhá strategická vyplácala akcionárov českého Harvardského průmyslového holdingu. Zaplatila len časť majetku holdingu, ktorý sa dostal do rúk firmy Daventree Resources. Peniaze z tejto firmy sa putovali do dvoch trustov na Cypre. Tie poverili Druhú strategickú vyplácaním akcionárov. Druhá strategická by mala vrátiť trustom približne 1 miliardu českých korún, presnejšie  31 960 423 USD.

Spoločnosť Druhá strategická, a.s. na základe uzatvorenej zmluvy poskytuje služby zahraničnému partnerovi Daventree Trusties vo veci vyplácania podielnikov tzv. Trustu 1 – akcionárov Harvardského průmyslového holdingu so sídlom v Prahe. Podielnikmi tzv. Trustu 1 sa stali výhradne akcionári českej spoločnosti Harvardský průmyslový holding, a.s., v likvidácii, k dátumu založenia Trustu 1, t.j. ku dňu 4.12.2002. Celkovo bolo doteraz uspokojených 118 953 podielnikov tzv. Trustu 1, čo predstavuje skoro polovicu všetkých podielnikov.

Finančné prostriedky, ktoré boli prevedené zo spoločnosti Daventree Trustees Ltd. so sídlom na Cypre a s ktorými bola oprávnená nakladať spoločnosť Druhá strategická, a.s., boli použité výlučne na vyplácanie podielnikov a náklady s tým spojené. Celkovo bolo podielnikom, ktorí požiadali o vyplatenie a ktorí neboli v omeškaní s plnením svojich záväzkov voči Harvardskému průmyslovému holdingu, vyplatených 45.413.213,55 USD (slovom štyridsať päť miliónov štyristotrinásťtisícdvestotrinásť amerických dolárov a päťdesiatpäť centov). Tieto finančné prostriedky neboli vyplácané iným osobám než podielnikom tzv. Trustu 1.