H. Janáková použila vo výskume zložité množiny

V medzinárodnom marketingu má najvýznamnejšiu úlohu jazyk. Za ním nasledujú hodnoty a postoje. Potom je na rade uvedomenie si príslušnosti k národnosti a až neskôr prichádza na rad nábožentvo. Vyplýva to z dizertačnej práce ekonómky Hanky Janákovej.

Ekonómka pri výskume v oblasti hodnôt použitých v medzinárodnom marketingu využila fuzzy množiny a fuzzy logiku.

Neostrá množina alebo fuzzy množina alebo rozmazaná množina je množina, pre ktorej pre indivíduum platí, že je prvkom určitého stupňa, na rozdiel od klasickej množiny, pre ktorú platí, že indivíduum buď je alebo nie je prvkom množiny.

“Možno konštatovať, že značný vplyv na pracovné prostredi vo vybranej priemyselnej oblasti má najmä aspekt jazy, aspekt pracovných návykov, ale aj aspek sociálnej mobility. Významným, ale so značným vplyvom je v stredoeurópskom regióne aspekt vzdelania a aspekt hodnôt a postojov,” napísala Hanka Janáková.

Etnocentrizumus, ale pocit spolupatričnosti s národnosťou, či náboženstvo sú neurálne.

Fuzzy logika je odbor matematiky odvodený z teórie fuzzy množín, v ktorom sa logické výroky ohodnocujú stupňom príslušnosti, tiež sa nazýva index vágnosti, ktorého hodnoty sú v intervale od 0 do 1. V klasickej výrokovej a predikátovej logike, sa výroky ohodnocujú buď ako pravdivé, alebo nepravdivé — v binárnom vyjadrení ako 1 alebo 0. Fuzzy logika je vhodnejšia pre množstvo reálnych rozhodovacích úloh. Používa sa napríklad v umývačkách riadu, pračkách, autopilotoch, parkovacích senzoroch atď.

Fuzzy logika opísal roku 1965 Lotfim Zadehom z Kalifornskej univerzity v Berkeley.

Funkcia príslušnosti vo fuzzy logike umožňuje priradiť príslušnosť k množinám v rozmedzí od 0 do 1, vrátane oboch hraničných hodnôt. Fuzzy logika tak umožňuje matematicky vyjadriť pojmy ako „trochu“, „dosť“ alebo „veľa“. Presnejšie, umožňuje vyjadriť čiastočnú príslušnosť k množine.

Stupeň príslušnosti je často zamieňaný s pravdepodobnosťou. Tieto pojmy sú ale rozdielne. Fuzzy hodnota je priradená funkcii príslušnosti k vágne definovaným množinám a nepredstavuje pravdepodobnosť nejakého javu. Príkladom môže byť napríklad 30 ml vody v 100 mililitrovom pohári spolu s dvoma fuzzy množinami: Plná a Prázdna. Čiastočne naplnený pohár potom pripadá z 0.7 k Prázdnej a z 0.3 k Plnej.

Hanka Janáková práve vo výskumnej časti dizertácie použila fuzzy systém, teda sysém vágnych, či rozplývajúcich sa množín. Autorka výskumu pôsobí na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.