František Petrášek – zakladateľ občianskej futurológie v Československu po roku 1989

Tento roku uplynie 90 rokov od narodenia a 10 rokov od úmrtia významného českého futurológa Františka Petráška, ktorý sa zaslúžil o rozvoj občianskej futurológie v Československu a neskôr v Čechách i na Slovensku, kde rozvoj občianskej futurológie významne podporil.

František Petrášek bol veľkou osobnosťou českej a československej futurológie, rozvoju ktorej venoval veľké úsilie a obrovské množstvo času a energie. Podarilo sa mu po roku 1989 položiť základy futurológie v čase, keď spoločnosť a politika boli orientované na krátke časové horizonty a presadzovanie záujmu o budúcnosť vyžadovalo obrovské úsilie a silu osobnosti. František Petrášek mal oboje, bol veľkou osobnosťou a zároveň vynaložil obrovské úsilie pre vybudovanie základov futurológie a jej rozvoj po roku 1989.

František Petrášek bol vynikajúcim pedagógom, o čom svedčia desiatky absolventov Vysokej školy ekonomickej, ktorých viedol pri spracovaní diplomových prác, rovnako ako aj množstvo absolventov, ktorí so záujmom navštevovali jeho prednášky a semináre. František Petrášek bol však predovšetkým veľkým človekom, ktorý do toho, čo robil, vkladal celé svoje srdce. Pre množstvo ľudí bolo stretnutie s pánom docentom Františkom Petráškom obrovským zážitkom a preto vždy radi navštevovali podujatia, ktoré organizoval. Ľudský a priateľský prístup docenta Františka Petráška spolu s jeho odbornými vedomosťami a kvalitami položili základy futurológie a futurologického myslenia v Českej republike, rovnako ako predtým v Československu.

Vzdelanie a odborný rast

František Petrášek sa narodil 18. novembra 1934 v Prahe. V rokoch 1952 až 1956 študoval na matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe a diplomovú prácu na tému Teorie vyvolávacího procesu obhájil v roku 1956 na Katedre fyziky pevných látok. V rokoch 1962 až 1968 absolvoval ašpirantské štúdium v odbore ekonomika priemyslu na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, kde v roku 1968 obhájil kandidatskú prácu na tému Příspěvek k prognostice empirických věd a jejich společenského účinku. V rokoch 1970 až 1972 absolvoval doktorské štúdium na filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe v odbore logika a doktorskú prácu obhájil v roku 1972 na Katedre logiky na tému Gnoselogický mechanismus empirické přirodovědy.

František Petrášek pracoval v rokoch 1957 až 1967 ako asistent a neskoršie ako odborný asistent na katedre technológie Vysokej školy ekonomickej v Prahe. V rokoch 1967 až 1969 pracoval ako výskumný a vedecký pracovník Výskumného ústavu ekonomiky priemyslu a stavebníctva pri Vysokej škole ekonomickej v Prahe. V rokoch 1970 až 1976 pracoval ako výskumný pracovník na Ústave pre ekonomiku a riadenie vedeckotechnického rozvoja v Prahe. V rokoch 1977 až 1980 pôsobil v Poľsku, kde pracoval ako výskumný pracovník a docent na Osrodku badaň prognostycznych (Centrum prognostických výskumov) pri Polytechnike Wroclawskej (Wroclaw University of Technology) vo Wroclavi. Toto centrum bolo založené v roku 1971. Tu sa venoval výskumu teoretických základov prognostických aktivít.

V rokoch 1981 až 1984 pracoval ako referent na Úrade prezídia Československej akadémie vied pre metodické vedenie prognostických rozborov vykonávaných členmi vedeckých kolégií. V rokoch 1984 až 1990 pracoval ako vedecký pracovník Kabinetu metód plánovania Ekonomického ústavu ČSAV. Od roku 1991 až do svojej smrti v roku 2014 pracoval ako docent hospodárskej politiky Vysokej školy ekonomickej v Prahe, kde pôsobil na Národohospodárskej fakulte. Prednášal a vyučoval Základy hospodárskej prognostiky a Základy metodológie štúdií budúcnosti.

Futurológ a jeho futurologické aktivity

František Petrášek bol predovšetkým prognostikom a futurológom. V roku 1981 vypracoval pre Oddelenie KPM (Komplexného prognostického modelovania) organizácie Sportporopag štúdiu Východiska metodológie prognózování pro řízení inovačních procesu. Intenzívne sa prognostikou a futurológiou zaoberal od roku 1984. V septembri 1984 bola založená Odborná sekcia prognostiky (OSP) Mestského výboru Komitétu pre vedecké riadenie ČSVTS Praha.  V rámci tejto odbornej sekcie prognostiky František Petrášek organizoval podujatia, prednášky, semináre a konferencie a vydával časopis – spravodaj s názvom Prognostika. Vydával tu tiež zborníky z konferencií Aktuálne otázky prognostiky. Túto Odbornú sekciu prognostiky možno považovať za predchodcu Občianskej futurologickej spoločnosti a konferencie Aktuálne otázky prognostiky za predchodcu medzinárodného kolokvia Koncipovanie budúcnosti v Europe.

V roku 1990 sa František Petrášek podieľal na založení Občianskej futurologickej spoločnosti OFS. Vykonával funkciu predsedu OFS od roku 1990 až do roku 2014. Každé dva roky ako predseda OFS organizoval medzinárodné futurologické kolokvium Koncipování budoucnosti v Evropě. Spolu zorganizoval 12 ročníkov tohoto futurologického kolokvia.

Zaoberal sa najmä metodológiou prognózovania a futurológie. Presadzoval špecificky koncept občianskej futurológie a rovnako aj koncept anticipatívneho vládnutia, ktorý bol založený na využívaní futurológie a futurologických poznatkov pre podporu politického rozhodovania. Futurológiu a jej metodologické nástroje chápal ako nástroje pre podporu politického rozhodovania. Organizoval futurologické rozpravy v podobe diskusných seminárov k témam vzťahujúcim sa k budúcnosti a k problémom súčasnosti.

Publikačná a vydavateľská činnosť

Pred rokom 1989 vydával časopis Prognostika. Spolu vydal 7 čísel tohoto časopisu. Založil a vydával časopis Dialógy s budoucnosti – Futurologická revue, kde vykonával funkciu šéfredaktora. Spolu vydal 9 čísel tohoto časopisu. Editoval a vydával zborníky z kolokvií Koncipováni budoucnosti v Evropě.

Svoje celoživotné skúsenosti z rozvoja futurológie zhrnul v roku 2009 v knižnej monografii Futurologická studia, ktorej základom je jeho koncepcia anticipatívneho vládnutia a rozhodovania, využívajúceho futurológiu ako podporný nástroj pri rozhodovaní o budúcom vývoji ekonomiky a spoločnosti. Presadzoval tiež koncept občianskej futurológie, ktorá by umožňovala participáciu občana na riešení problémov budúcnosti. Bol autorom viacerých knižných publikácií a niekoľko desiatok článkov k problematike prognózovania a futurológie.  Spolupracoval s Radou vlády ČR pre sociálnu a ekonomickú stratégiu (RASES) a Centrom pre ekonomické a sociálne stratégie CESES FSV UK pri príprave Vízie rozvoja Českej republiky do roku 2015, pre ktorú spracoval podkladovú štúdiu.

Založenie Občianskej futurologickej spoločnosti

Bol členom prípravného výboru, ktorý zvolal prvé členské zhromaždenie Občianskej futurologickej spoločnosti OFS, ktoré sa konalo v Prahe 6. júna 1990. OFS bola právne zaregistrovaná 29. 6. 1990. OFS bola ustanovená ako nezávislá, nezisková a dobrovoľná organizácia s cieľom kultivácie predvídavého myslenia a koncipovania a riešenia problémov budúcnosti. Stanovy OFS boli aktualizované 15. 2. 1996 členským zhromaždením OFS. Špecifickou charakteristikou OFS bola jej občianskosť, ktorá umožnila spojiť odbornú diskusiu s občianskou angažovanosťou.

František Petrášek zorganizoval 12 ročníkov medzinárodného futurologického kolokvia Koncipovaní budoucnosti v Evropě, väčšinou v spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Prahe a v roku 2006 v spolupráci s Centrom pre ekonomické a sociálne stratégie Fakulty sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe. Na kolokviu vystúpilo mnoho významných odborníkov z oblasti futurológie a prognózovania. Medzi nimi boli napr. Robert Jungk, Pentti Malaska, Bart van Steenbergen, Mika Mannermaa, Peter C. Bishop, Peter H. Metler, Juha Kaskinen, Jan Waszkiewicz, Roman Galar, Tadeusz Zipser a ďalší.

Medziuniverzitné stredisko štúdií budúcnosti

V roku 1991 sa podieľal na založení Medziuniverzitného strediska štúdií budúcnosti, ktoré viedol až do ukončenia jeho činnosti v roku 1997. Náplňou tohoto strediska bola organizácia spolupráce v oblasti futurológie medzi jednotlivými univerzitami v rámci Československa a neskoršie aj medzi univerzitami v Čechách a na Slovensku. Spolu s týmto strediskom bola založená futurologická knižnica, kde bola sústredená literatúra z odboru futurológie plus študentské práce na tému budúcnosti. Stredisko a knižnica boli umiestnené v budove Vysokej školy ekonomickej na Černej ulici v Prahe.  Doc. PhDr. František Petrášek, CSc. zomrel  25. marca 2014.

František Petrášek významne prispel k položeniu základov futurológie ako vedy o budúcnosti v Československu a neskoršie v Čechách i na Slovenskua zanechal po sebe veľké futurologické dielo, na ktoré budú môcť záujemcovia o skúmanie budúcnosti ešte dlho nadväzovať.

 Ivan Klinec, Ekonomický ústav SAV, Bratislava