Filozofi meditujú o nesmrteľnosti nových médií

Slavomír Gálik z Katedry masmediálnej komunikácie Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v poslednom čísle (5) časopisu Filozofia, ktorý vydáva Filozofický ústav SAV prináša recenznú štúdiu kolektívnej monofrafie Temporalita médií.

Kolektívna monografie je venovaná vzťahu médií a temporality s dôrazom na premeny chápania a skúsenosťou vnímania času spôsobené nástupom takzvaných nových médií. Tomáš Dvořák v úvodnej kapitole sleduje historický vývoj kultúrnych techník synchronizácie od kolektívneho chápania času po súčasný stav “znepokojenej pohotovosti”, ktorý zažívame v nepretržitej interakcii s elektronickými médiami. V nadväznej štúdii sa Marek Šebeš zaoberá televíznym spravodajstvom, ktoré chápe ako svojbytnou sociotemporální inštitúciou, ktorá sa podieľa na štruktúrovaní a organizáciu času v spoločnosti. Irena Reifová potom opisuje premenu diváctví s nástupom digitalizovaných televíznych relácií s dôrazom na internetovej seriály a divácku participáciu. Ďalšie rovine participatívneho užívanie médií sa venuje Radim Hladík pri rozbore sociálnych praktík hudobné northernsoulové subkultúry. Filip Vostal nahliada akceleráciu času v spoločnosti perspektívou fenoménu vysokorýchlostného obchodovanie na svetových burzách. Monografiu zakončuje Václav Janoščík, ktorý prepája motívy a inšpirácie zo súčasného umenia, sci-fi a filozofie v snahe zachytiť niečo z budúcnosti, ktorú nám približujú.