Európska iniciatíva zdanenie veľkého bohatstva na financovanie ekologickej a sociálnej transformácie

BRUSEL – Táto iniciatíva vyzýva Európsku komisiu, aby zaviedla európsku daň z veľkého bohatstva.

Informuje o tom portál Európska občianska iniciatíva.

Zdaňovanie by prispelo k vlastným zdrojom Únie a príjmy by umožnili rozšíriť a zachovať európske ekologické a sociálne politiky transformácie a rozvojovej spolupráce, spolufinancované členskými štátmi. Príspevok by sa použil na boj proti zmene klímy a nerovnosti a pomohol by zabezpečiť, aby európski občania platili svoj spravodlivý podiel na dosahovaní týchto cieľov.

Členmi iniciatívy sú napríklad: Thomas PIKETTY, Conny REUTER, Laszlo ANDOR, Marlène ENGELHORN, Lars KOCH, Patrizio LAINÀ.

Zdroje financovania

Posledná aktualizácia : 11/07/2023

Meno sponzora Dátum [1] Suma v EUR [2]
ASBL Fonsoc 25/04/2024 4,786
ASBL Fonsoc 1. 6. 2023 247
ASBL Fonsoc 07/06/2023 956

Celková výška podpory a financií : 5 989,00 €

[1] Dátum prijatia príspevku. V prípade nepeňažných príspevkov dátum začiatku poskytovania nepeňažných príspevkov.
[2] Skutočná výška poskytnutého financovania alebo odhadovaná hodnota vecného príspevku.

Ak by ste chceli nahlásiť akýkoľvek problém týkajúci sa deklarovanej podpory a financovania, kontaktujte nás . Do správy uveďte registračné číslo iniciatívy.

Už viac ako desaťročie sa množia krízy, ktorým čelí Európska únia: hospodárska, sociálna, zdravotná, geopolitická a environmentálna kríza atď. Sú symptómom zlyhania hospodárskej, daňovej a sociálnej politiky národných vlád a Európskej únie, ktoré oslabili zdravotné systémy, verejné služby, ochranu životného prostredia, boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu atď. Zatiaľ čo cieľom Únie je podporovať blaho svojich národov, bojovať proti sociálnemu vylúčeniu, zaručiť sociálnu spravodlivosť a sociálnu ochranu (článok 3 ZEÚ) a jej inštitúcie sa zaviazali zabezpečiť väčšiu spravodlivosť, najmä pokiaľ ide o dane, nerovnosť narástla stabilne až do bodu, keď dnes najbohatšie 1 % ľudí na svete vlastní takmer polovicu svetového bohatstva a toto 1 % tiež produkuje viac emisií CO2 ako najchudobnejšia polovica svetovej populácie.

Na riešenie týchto výziev je naliehavo potrebné zásadne presmerovať Európsku úniu na spravodlivú a demokratickú zmenu klímy. Niekoľko nedávnych európskych iniciatív v reakcii na klimatickú krízu, pandémiu COVID a vojnu na Ukrajine začalo viesť politiky EÚ týmto smerom (Zelená dohoda, RRF, SURE atď.). Táto iniciatíva navrhuje, aby sa tieto ekologické a sociálne transformačné politiky dlhodobo podporovali zavedením dane z veľkého bohatstva z iniciatívy Európskej komisie . Viaceré štúdie, vrátane tej, ktorú nedávno vykonalo World Inequality Lab, ukázali, že takáto daň by pomohla urýchliť boj proti klimatickým zmenám a nerovnosti. Prispievalo by k vlastným zdrojom Európskej únie a vytváralo by príjmy, ktoré by EÚ umožnili spolufinancovať politiky ekologického a sociálneho prechodu, ktoré Únia a jej členské štáty uskutočňujú, berúc do úvahy ich objektívnu situáciu.

Vytvorenie európskej dane z veľkého bohatstva by bolo odpoveďou na mnohé výzvy občianskej spoločnosti, vedcov a volených zástupcov . Nedávno viac ako sto europoslancov podporovaných ekonómami vyzvalo Úniu, aby zaviedla progresívnu daň na extrémne vysoké úrovne bohatstva. Budúca smernica o zabezpečení globálnej minimálnej úrovne zdaňovania pre nadnárodné spoločnosti v Únii už ukázala, že EÚ je schopná dosiahnuť dohodu o zvýšení daňovej spravodlivosti. Všeobecnejšie povedané, Konferencia o budúcnosti Európy zdôraznila potrebu harmonizácie daňovej politiky a jej využitia ako nástroja na boj proti environmentálnej kríze.

Zavedenie európskej dane z veľkého bohatstva by si vyžadovalo tri legislatívne opatrenia.

V prvom rade vyzývame Európsku komisiu, aby vypracovala návrh smernice o európskej dani z veľkého majetku na základe článku 115 ZFEÚ. Tento článok umožňuje Rade jednomyseľne vydávať smernice na aproximáciu vnútroštátnych právnych predpisov, najmä v oblasti priamych daní, ktoré priamo ovplyvňujú vytvorenie alebo fungovanie vnútorného trhu. Vnútroštátne rozdiely v zdaňovaní superbohatých by mohli podnietiť fiškálnu súťaž v rámci Únie a spôsobiť deformácie na vnútornom trhu. V rámci vnútorného trhu sú preto potrebné spoločné strategické prístupy a koordinované opatrenia, aby sa maximalizoval pozitívny vplyv zdaňovania veľkého bohatstva.

Zároveň vyzývame Európsku komisiu, aby na základe tretieho odseku článku 311 ZFEÚ navrhla zmenu a doplnenie rozhodnutia Rady 2020/2053 zo 14. decembra 2020 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie. Účelom takejto zmeny a doplnenia by bolo umožniť, aby európska daň z veľkého majetku prispievala do systému vlastných zdrojov Európskej únie . Takýto pozmeňujúci a doplňujúci návrh by bol navyše reakciou na zjavný zámer európskych inštitúcií od roku 2020 pridať nové zdroje príjmov, najmä s cieľom financovať splatenie finančných záväzkov prijatých Komisiou na financovanie obnovy a Resilience Facility (RRF).

Napokon, nové financovanie odvodené z dane z veľkého bohatstva by sa malo použiť na spravodlivú ekologickú a sociálnu transformáciu, čím by sa podporili politiky Únie a členských štátov, ktoré sa tomuto účelu venujú. Vyzývame preto Európsku komisiu, aby predložila návrhy opatrení na posilnenie Nástroja na obnovu a odolnosť (RRF) a fondov spojených so Zelenou dohodou a politikou súdržnosti. To bude zahŕňať zmenu a doplnenie ustanovení, na ktorých sú založené tieto fondy, konkrétne nariadenia 2021/1056 a 2021/241, a malo by sa to uskutočniť prostredníctvom politiky súdržnosti (článok 175 tretí odsek ZFEÚ). Na tento účel by sa potenciálne mohli použiť aj iné právne základy, ako napríklad ustanovenia o životnom prostredí (článok 192 ods. 1 ZFEÚ), politike zamestnanosti a sociálnej politike (články 149 a 153 ZFEÚ) a politike rozvojovej spolupráce (článok 209 ZFEÚ).

Počet zozbieraných vyhlásení o podpore

Zahŕňa vyhlásenia o podpore zozbierané online (doteraz) a na papierových formulároch (podľa správ organizátorov do 13.05.2024).

Krajina Vyhlásenia o podpore Prah Percento
Rakúsko 1 618 13,395 12,08 %
Belgicko 8,571 14 805 57,89 %
Bulharsko 84 11 985 0,70 %
Chorvátsko 117 8,460 1,38 %
Cyprus 49 4,230 1,16 %
Česko 95 14 805 0,64 %
Dánsko 3,356 9,870 34,00 %
Estónsko 49 4,935 0,99 %
Fínsko 1 097 9,870 11,11 %
Francúzsko 100 747 55,695 180,89 %
Nemecko 30 547 67,680 45,13 %
Grécko 1 091 14 805 7,37 %
Maďarsko 373 14 805 2,52 %
Írsko 337 9,165 3,68 %
Taliansko 21,322 53 580 39,79 %
Lotyšsko 78 5 640 1,38 %
Litva 119 7,755 1,53 %
Luxembursko 216 4,230 5,11 %
Malta 21 4,230 0,50 %
Holandsko 3,855 20 445 18,86 %
Poľsko 503 36 660 1,37 %
Portugalsko 390 14 805 2,63 %
Rumunsko 800 23,265 3,44 %
Slovensko 1 920 9,870 19,45 %
Slovinsko 649 5 640 11,51 %
Španielsko 4,720 41 595 11,35 %
Švédsko 666 14 805 4,50 %
Celkový počet signatárov 183 390