Európska centrálna banka pre malých investorov

Národná banka Slovenska zverejnila (NBS) Dočasné intervenčné opatrenia ESMA  vo vzťahu k poskytovaniu binárnych opcií a finančných rozdielových zmlúv retailovým investorom. Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) rozhodol o prijatí dočasných intervenčných opatrení vo vzťahu k poskytovaniu binárnych opcií a finančných rozdielových zmlúv (CFD) retailovým investorom. Finančné noviny o tom informovala  Martina Vráblik Solčányiová, hovorkyňa NBS.

 Dočasné intervenčné opatrenie, ktoré sa vzťahuje sa na binárne opcie sa bude uplatňovať od 2. júla 2018 počas obdobia troch mesiacov a dôjde ním k zákazu uvádzania na trh, distribúcie alebo predaja týchto finančných produktov malým  investorom. Dočasné intervenčné opatrenie, ktoré sa vzťahuje sa na finančné rozdielové zmluvy (CFD) sa bude uplatňovať od 1. augusta 2018 počas obdobia troch mesiacov a dôjde ním k obmedzeniu uvádzania na trh, distribúcie alebo predaja týchto finančných produktov retailovým investorom. Tieto činnosti bude dovolené vykonávať iba v prípade splnenia všetkých podmienok uvedených v danom rozhodnutí.

ESMA má, minimálne každé tri mesiace, povinnosť preskúmať dočasné intervenčné opatrenia a zvážiť potrebu opätovného obnovenia ich uplatňovania. Ak sa po tejto trojmesačnej lehote dočasné intervenčné opatrenia neobnovia, automaticky zaniknú. Národná banka Slovenska bude v rámci výkonu dohľadu nad finančným trhom monitorovať a v prípade potreby vynucovať dodržiavanie uvedených intervenčných opatrení ESMA. Rozhodnutia boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 1. júna 2018. Plné znenia obidvoch dočasných intervenčných opatrení v slovenskom jazyku sú dostupné na stránke Eurlex.